Text copied!
CopyCompare
Yipma Genesis and New Testament - 1 Pitai

1 Pitai 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sasarebaaibɨꞌ kwala maaꞌnɨkeꞌgɨ gɨnnya aꞌmwerɨ kwaakewɨ dulaꞌnaka! Sarevɨdaaꞌnyɨ kwalaangei Kɨraazɨtɨyare yagaalyaꞌ galazekɨvaina yajai kwai gɨmɨre nawɨꞌnyaburɨ gwanganojɨ Naangerei yɨmaꞌnannelyɨ. Yagaala duthatheꞌna mɨꞌ.
2Gɨmɨ “Nɨnnya aꞌmwei naangelyɨ,” daꞌgɨzɨ nayaa wɨmɨdɨdɨnyaꞌgɨreburɨ tɨnna gwanganadeꞌnanyɨ.
3“Nɨnnya aꞌmwei nawɨꞌnyaꞌnyɨ nyawɨranganana!” daꞌgi gɨmɨre kɨlaakejɨkɨ mwasɨmagɨnna yɨwaala miwannɨnnera! Mɨjasangɨ yɨwaala yɨwannadɨnyajɨ nɨgwɨlalaaka paidapaide yɨꞌdejɨ baazɨꞌmaꞌnya dala nabinabinyajɨ miwannɨnnera!
4Aawa. Kusɨmagɨnna gɨnnya sɨmunya lɨka yulyarɨkevɨ yɨwaala yɨwannɨnneꞌgɨnyɨ. Yɨwaala daza kayaaka yɨnadenna mɨꞌ. Yɨwaala sa darebulyɨ. Kuryara kwaamuꞌnanyara kave mwaaidɨvɨsabulyɨ. Kwaamuꞌna yadɨvɨꞌ nayaa dadɨvɨsabulyɨ. Sasare sabwi Gotɨyai tɨnna wangada “Wana nawɨꞌnyaangebulyɨ,” dadevulyɨ.
5Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kɨgaakuna aꞌmwe Gotɨyarɨ yemwaaidɨvɨꞌ nawɨꞌnya mwaaleva sabwi sara yaasangɨra. Aꞌmwe daza yɨwaala sasare sabwi kave mwaalyaꞌnebwi maaꞌdɨvɨꞌ kunnya aꞌmweraavɨ kwaakewɨ nayaa wɨlaꞌnaryaasangɨra.
6Seraaꞌ sasare sabwi yaakesɨ. Evɨraamɨmɨre yagaalyaꞌ mɨdɨnna yaka sahwarɨna “Aꞌmwe naangeigɨ,” wɨdakesɨ. Nabaai gɨmɨ nawɨꞌnyabwina sara yɨjaꞌ aane pɨrɨꞌ kɨrɨvɨna lɨka yarai mi jɨthevurɨdaaꞌnyɨ Seraaꞌ nawɨꞌnyabwi yaakebwi yaꞌgɨzɨ Seraavɨre kaimɨraayaꞌgɨ jɨmaꞌnadeꞌgɨnyɨ.
7Sasarebaaibɨꞌ kwala maakɨnyaigɨ sɨmunya nawɨꞌnya yawɨꞌdɨ gɨnnya aꞌmwesɨ nayaa dɨmwaala! Dara yawɨꞌna “Aꞌmwevɨre kɨlaakejɨꞌ dɨragɨnyajɨꞌ mɨka! Sarevɨdaaꞌnyɨ nayaa yɨdeinyɨ.” Nabaai dareꞌna yawɨꞌdɨ “Gaalyaburɨne Gotɨyare yanga wɨgaimwangevɨ aꞌmwesɨ yuna maarakadeꞌnaalyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ nɨnnya aꞌmwevɨre yayaꞌ makɨlɨma!” Sara jawɨka! Sara mi yɨjaꞌna Gotɨyarɨ kudaꞌgɨzɨ maguꞌnyɨ nagyathɨka!
8Dahaaꞌ yagaala daꞌ dara jɨꞌmwannɨdeꞌnanyɨ “Sarɨmɨ yuyaihi avaaizɨmunya jɨla! Pwai pwarɨna pwai pwarɨna yawɨꞌdɨvɨꞌ dɨmwaalyɨla! Kɨraazɨtɨyare sɨryaꞌmweraavɨna yɨhɨvuꞌnana! Kale yɨhyana! Pwaraavɨre yaya mamakwalaawi yapɨjɨ sarɨnnya yaya mamakɨlaapɨna!”
9Nabaai aꞌmwera kayaaꞌna kihyapɨjɨ kumɨre sabwina murɨvɨkɨpɨnera! Nabaai bɨraiyagaala kihɨthapɨjɨ bɨraiyagaala sanna murɨvɨkɨpɨnera! Aawa. Kumɨre yadɨvɨta sabwi darebwi dɨrɨvɨkɨryideihɨlyɨ “Gotɨyai tewaanya nejaavadeꞌna Gotɨyarɨ wɨdaana! ‘Sahwaraavɨna tewaanya duzaama!’ ” Sasare sabwi kyapɨjɨ Gotɨyai “Nɨmɨrera yɨmaꞌnapɨjɨ tewaanya naanga maapɨka!” daka jaka yɨhɨzɨvwaramaaraꞌ.
10Sareꞌ dareꞌnesɨ. Dara dɨnɨkesɨ. Aꞌmwei dara yawɨrajaꞌ “Mwaalyabwina tewaanya nyɨvuꞌnana! Yɨrɨka tewaanyangɨ wanganɨma!” Yagaala kayaaꞌnanya bɨpalana! Kwaasɨ yagaala madanna!
11Kayaaꞌnanyaꞌ gɨnyɨraꞌna yana! Tewaanyavɨ nayaa yana! Munya yɨrɨla dɨwannana! Sasarebwi dɨragɨnna mɨdɨnana!
12Naangei yɨdaꞌmaraangeraavɨ wangamanɨkeꞌnanyɨ. Tɨnna wanganaka maremwaaidelyɨ. Naangei yɨdaanganya wɨꞌnɨvanɨkeꞌnanyɨ. Kadɨka wɨꞌnaka wɨgaimwadelyɨ. Kɨrɨꞌ kayaaꞌna yadaapiyaraavɨ Jɨkurɨtɨnna dɨragɨnna yɨvanɨkeꞌnanyɨ. Sara dɨnɨkeꞌnanyɨ.
13Nabaai sarɨmɨ dɨragɨnna nayaa yɨpɨjaꞌ tewaanya sabwi mɨdɨnyaꞌna kayaaꞌna yɨhyaꞌnei bewalaka!
14Aawa. Kɨrɨꞌ yɨdaꞌmaraangebwina yɨpɨjaꞌ sahɨrɨvɨneꞌna Gotɨyarɨna taangesɨ daangesɨ damaaꞌmanɨgaꞌ! Sareꞌna yɨlaaya yadɨvɨꞌ tewaanaanga yɨhyɨnanneihɨlyɨ. Nabaai lɨka yaꞌne pɨnɨ kihizɨwaalapɨjɨ sahɨnɨnna sarɨmɨ lɨka mipɨnera! Yawɨta kwalaalya mipɨnera!
15Sarɨnnya sɨmunyangɨ Kɨraazɨtɨyarɨna jawɨranganyɨla! “Nemɨre Naangelyɨ. Tewaanyalyɨ!” Nabaai gazagaasagaaꞌ ayɨna wɨjaꞌna dɨragɨnna dɨmwaalyɨla! Gazaizai kihithaanganojɨ “Sarɨmɨ yemwaaimanɨgata saburɨ aaya kaavɨlyaꞌ berɨvaka?” Sarevɨ ayɨna wɨjaꞌna nayaa jemwaalyɨla! Kɨrɨꞌ nayaa jaꞌnawɨdadɨvɨꞌ kwaamuꞌnanyaihi yagaala kaveyajɨ jideihɨlyɨ.
16Sarɨmɨre sɨmunyai tewaanyai padaihɨrakyaꞌ nayaa yɨdaꞌna warana! Sarevɨdaaꞌnyɨ bɨraiyagaala yɨhɨthɨpɨjahaaꞌ kayaaꞌnanya dazaꞌ dɨvanɨgasara dara wangabɨꞌdeꞌ “O, Kɨraazɨtɨyarɨ mɨdɨdɨvɨsara tewaanyabwi jɨvanɨgava!” Nabaai “Sahwara kunnya yagaalyaꞌna wagɨla maapɨka!” dapi kave duzideihɨlyɨ.
17Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai sɨmunya yawɨrajaꞌ “Tewaanna yadaapi nɨmɨreraavɨ taanga wiana!” sarɨmɨ tewaanyabwi yadɨvɨsaꞌna taanga wia saꞌ tewaanyasɨ. Kɨrɨꞌ sarɨmɨ taangebwi maapɨjaꞌ kayaaꞌna yɨpɨja sabwina saꞌ wana kayaaꞌnanyasɨ.
18Kɨraazɨtɨyai tewaanna yada taanga wina yesaꞌna sarɨmɨ avaaina yɨpɨneihɨlyɨ. Yɨ yune gave pɨgaaꞌna sarɨmɨre kayaaꞌnanyanna Kɨraazɨtɨyai balakeꞌnanyɨ. Sahwai aꞌmwe yɨdaꞌmaraangei sarɨmɨ aꞌmwe kayaaꞌnanyaihɨrɨneba balaꞌ. “Gotɨyaryawɨnna sahwaraavɨ makuma!” daka balakelyɨ. Pɨrɨꞌ daresɨ. Sahwai kɨlaakevɨ aꞌmwei mwaaidɨꞌnyɨ tamarɨmwesalyɨ. Pɨrɨꞌ daresɨ. Kuryarɨ ayɨna yɨdɨkaavaka gaalyai mwaalɨkelyɨ.

19Nabaai kuryarɨ kuryara kalavuzangevɨ mwaaidapiyaraavɨ wɨdaawakelyɨ.
20Kɨgaakuna Nowaaregaaꞌ Gotɨyare yagaalyaꞌ galazekɨvaina yaasaraavɨ wɨdaawakerera. Sahɨrɨꞌna nabaai Gotɨyai yarai murɨvɨkɨryaka sahwaraavɨ yemwaaina yaꞌ. Sagaaꞌ Nowaai sɨpɨyaꞌ yavɨkarina kyaꞌ kwala maalɨkera nayaa wɨlamwaaina yɨna yeꞌ. Sɨpɨya savɨ kusawɨ aꞌmwe ata purɨdaaꞌnyɨ daraai dalyara aalyavɨ yɨvainyaakere.
21Dazaꞌ bavɨtaazɨyaꞌna keꞌbaꞌnanyaꞌ yakesɨ. Sarɨmɨnyɨ bavɨtaazɨyaꞌ yɨhyada kayaaꞌnanyabwi marasɨꞌnada yɨhɨvadaihasamaarakesɨ. Jizaazai Kɨraazɨtɨyai ayɨna mena dɨkaavakevɨdaaꞌnyɨ yɨhɨvadaihasamaarakeꞌnanyɨ. Mudɨkeihi mwaaihasaihɨlyɨ. Bavɨtaazɨyaꞌ kɨlaakejɨkɨ gɨrɨka marasɨtaꞌneꞌ mɨꞌ. Aawa. Bavɨtaazɨyagaaꞌ Gotɨyai sarɨmɨre yɨdaanganya wɨꞌnaka sarɨmɨnyɨne sɨmunyara tewaanyara padaihɨrakyaꞌneihɨrɨ tewaanyaihɨrɨ yɨhɨmwaaihakesɨ.
22Kɨraazɨtɨyai dɨkaavakei Sɨgunyavɨna mena yɨlaawaka dɨragɨnyaba Gotɨyare aangasɨrɨ yɨlamwalaawɨꞌ. Ejelɨyarajɨ naanga nabinabinyarajɨ dɨragɨnnakerajɨ yuyara sahwarɨ kwaakewɨ wɨlaꞌnaryaꞌnelyɨ.