Text copied!
CopyCompare
Yipma Genesis and New Testament - 1 Pitai

1 Pitai 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pitainyɨ Jizaazai Kɨraazɨtɨyai Nyɨdaasadeinyɨ Apozelɨyainyɨ pɨkarya dazaꞌ yɨhithawasɨwaabe. Anga Naanga Podaazɨ, Galezɨya, Kapaathozɨya, Ezɨya, Bɨthinɨya, sangɨ gazabazaba angavaayaihi mwaaihasaihɨrɨna yɨhithawasɨwaabe.
2Kɨgaakuna Gotɨyai Nɨmwai sarɨmɨnyɨna mena yawɨraka yune gamɨ sahwarɨna yɨhɨthahɨlakakeihɨlyɨ. Kurya Tewaanyai Gotɨyareihi nawɨꞌnyaihɨrɨ yɨhɨmwaaihakeihɨlyɨ. Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨ mɨdɨnyaꞌna, nabaai gamɨre taweꞌ sarɨmɨnyɨ aalya yɨhyaꞌneꞌna nawɨꞌnyaihi yɨmaꞌnyaꞌna yɨhɨthahɨlakakeihɨlyɨ. Sareihɨrɨne yangeꞌna tewaanna wɨgaimwangebulyɨ kwaamuꞌnanyabulyɨ naanna yɨhɨmwaaihana!
3Nemɨre Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyare Gotɨyai Ganɨmaangerɨ yɨlaaya nayaa maryaana! Nemɨnyɨ kale naangeꞌna negaimwagakeꞌna Kɨraazɨtɨyarɨna Gotɨyarɨdaaꞌnyainaavɨ gaala mena nemwaaihakelyɨ. Sahwai Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨ bainɨkeraayawɨ ayɨna yɨdɨkaavakevɨ mudɨkeinaavɨ gaala mena nemwaaihakelyɨ. Nabaai sahwarɨnevɨ gaalyabwineina yɨmaꞌnona “Yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ mwalaadeꞌnanyɨ,” dɨragɨnna jemwaalyaꞌneinaavɨ mena nemwaaihakelyɨ.
4Gamɨre kaimɨraayainaavɨ mena nemwaaihakeꞌna Nenɨmaangere yuya maraadenna dɨragɨnna yemwaaimanɨgo. Sarenna yuna kayaaka yɨnadenna mɨꞌ. Bwia buradenna mɨꞌ. Sarenna gɨrɨkitaꞌnanya yɨmaꞌnadenna mɨꞌ. Waryaanya yɨmaꞌnadenna mɨꞌ. Sarenna gwarakuradenna mɨꞌ. Yarai yɨwodenna mɨꞌ. Sarɨmɨnyɨne yemwaalya Sɨgunyavɨ Gotɨyai dame daavɨkengɨra.
5Sarenna sarɨmɨnyɨnengɨ. Gotɨyare dɨragɨnyavɨ sarɨmɨnyɨna dame daavɨkeihɨlyɨ. Sahwarɨna dɨragɨnna lɨmwabɨzaꞌna dame daavɨkelyɨ. Yɨnahu padaihasamaaryaꞌnevɨ dɨmwaalyideꞌna dame daavɨkelyɨ. Padaihasamaata saꞌ yemwaala yɨhivanɨkeꞌ Yɨrɨka aayagaaꞌ kuꞌmaayabanna yɨmaꞌnaabathesɨ. Sareburana yɨlaaya nayaa maryaana!
6Yuya sahɨnɨngɨna yɨlaaya naanga yɨvanɨgasaihɨlyɨ. Dahaaꞌneꞌ maalɨkegaaꞌnesɨ dala pɨnɨnna pɨnɨnnanya taanginyanna yɨjɨwaalyanna taanga yɨhɨzaavanɨgata kɨrɨꞌ yɨlaaya yɨvanɨgasaihɨlyɨ.
7Taanga yɨhɨzaavanɨgata sareꞌna yawɨta kwalaalya mipɨnera! Taanga sasare sabwi dara yɨbwarɨdaakuvanɨꞌ “Taanga wiada kɨrɨꞌ Naangerɨ dɨragɨnna kuna lɨmwamanɨgasare. Sareꞌna kumɨre lɨmwangebwi nebulyasɨ.” Nemɨ “Golɨya tewaanya nevuꞌnadesɨ,” yawɨꞌdaa kɨrɨꞌ dɨkevɨ yaamɨjɨyaꞌna marapɨraayadɨvɨꞌ kwaakeꞌ nade golɨya dɨragɨnyaꞌ maaꞌdɨvɨtabaaibɨꞌ sarɨmɨre lɨmwangebwina dɨragɨnyabwi yɨmaꞌnadeꞌna taanga yɨhivanɨkebulyɨ. Golɨya kayaaka yɨwode kɨrɨꞌ Naangerɨ lɨmwangebwi golɨya sahɨrɨꞌbɨta mɨꞌ. Aawa. Saꞌ golɨyavɨ wavɨlavaka yɨ tewaanya nawɨꞌnyaangesɨ. Yuyagaaꞌ warɨbainagwodesɨ. Sarɨmɨre dɨragɨnyabwi yɨvaimwagatheꞌna taanga yɨhivanɨkeꞌnanyɨ. Dɨvi Jizaazai Kɨraazɨtɨyai kuꞌmaayaba yɨmaꞌnaabathehaaꞌ Gotɨyai “Lɨmwagesaraavɨ yɨlaaya naanga wima! Byaannakeraavɨ wɨmwaaihɨma! Sahwaraavɨre yaya makɨlɨma!” kadaꞌ taanga yɨhivanɨꞌ.
8Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨ tɨnna mwanganyeta kwaihi kɨrɨꞌ sahwarɨna yɨhɨvuꞌnɨvanɨkelyɨ. Dahaaꞌ tɨnna kuna mwanganyadɨvɨta kwaihi kɨrɨꞌ sahwarɨ lɨmwadɨvɨsalyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ yɨlaaya naanga nebwina yɨvanɨgasaihɨlyɨ. Yɨlaaya dazaꞌ naangeꞌ tewaanaangeꞌ byaannakeꞌ warɨkesɨ. Sahɨrɨꞌ nemɨre maangejɨ yɨnɨga wiꞌna wɨjɨwakaadeꞌ mɨꞌ. (Aawa. Naangaangesɨ.)
9Sarɨmɨ Naangerɨ lɨmwanga yunevɨna dara yawɨꞌmwaasaihɨlyɨ “Aayagaaꞌ Gotɨyai nemɨre kuryaraavɨ yɨnahu nevadaihasamaaradelyɨra.” Sareꞌna yɨlaaya naanga dazaꞌ yɨvanɨgasaihɨlyɨ.
10Padaihasamaata saburɨneꞌ Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwakyaasara pɨropetɨyara bɨrɨna bɨrɨna yeva yawɨyawɨta yaasasɨ. Sɨnnawɨ sahwara yaata sarɨmɨnyɨne yanga wɨgaimwanga naangevɨ yɨhɨzaayaꞌnevɨna nemɨnyɨna dɨnɨkesɨ.
11Sɨnnawɨ Kɨraazɨtɨyare Kuryai pɨropetɨyaraavɨ sɨmunyangɨ wɨlaraka yɨbwarɨdaakuna, Kɨraazɨtɨyarɨ daanga wɨvɨnyaꞌnesɨ dɨvidaaꞌnyɨ byaanna dɨragɨnyajɨ maaryaꞌnesɨ sɨnnawɨ jalɨkurakyaakelyɨ. Sahwara yawɨyawɨta “Gathɨngaaꞌ yɨmaꞌnadehaakaka?” Nabaai “Benɨnna yɨmaꞌnadengaka dazagaaꞌ?”
12Sahwaraavɨ Gotɨyai mena yɨbwarɨdaakuna “Bɨramaꞌmwaata daza sarɨmɨnyɨnenna mɨꞌ. Aawa. Dɨvidaaꞌnyaraavɨnengɨra.” Sara yɨbwarɨdaakuna wiada pɨropetɨyara sa wɨdeve dɨnɨkengɨ. Sa sarɨmɨnyɨnengɨra. Yagaala tewaanyaꞌ Kɨraazɨtɨyai Wɨdaasakera yɨhɨzɨwaakesara daza yɨhɨtheꞌ. Gotɨyai Sɨgunyavɨdaaꞌnya Kurya Tewaanyarɨ maryasaabɨna kyaꞌ sahware dɨragɨnyavɨ yagaala tewaanyaꞌ wɨjɨwaakɨna yɨhyeꞌ. Nabaai tewaanya daza ejelɨyara kwarajɨ yawɨramaasavɨna wɨvuꞌnajarera.
13Gotɨyai yuya sa yakeburɨdaaꞌnyɨ sarɨnnya sɨmunyabwi nayaa yavadaꞌgainapi nayaa dadɨvɨꞌ nayaa jemwaalyɨla! Jizaazai Kɨraazɨtɨyai kuꞌmaayabanna yɨmaꞌnaabathevɨ sahwai yanga wɨgaimwangebwi naanga dazaꞌ yɨhɨzavaabathesɨ. Sarevɨ sarɨnnya sɨmunya yunebanna yawɨꞌdɨvɨꞌ yuna jemwaalyɨla!
14“Nemɨ Gotɨyare kaimɨraayainera!” dapɨjɨ nayaa dɨmɨdɨnyɨla! Kɨgaaꞌ sarɨmɨ yagaala tewaanyavɨna sɨmunya kuneihɨrɨ yɨhɨvuꞌnakeꞌna kayaaꞌnanya yesaihɨlyɨ. Dahaaꞌ sasare sabwi ayɨna namɨdɨbɨthɨka!
15Aawa. Nawɨꞌnya dɨmwaalyɨla! Gotɨyai jaka mena yɨhɨzɨvwaramaarakei sahwai nawɨꞌnyaangelyɨ. Gɨrɨkitaꞌnanyai mɨka! Sahwai nawɨꞌnyaangei mwaalɨkabaaibɨꞌ nawɨꞌnya jideꞌna nawɨꞌnyaihi jɨmaꞌnyɨla!
16Sarevɨ Gotɨyare bukuyaꞌ dara dɨnɨkesɨ. Nɨmɨ gɨrɨkitaꞌnanya maayainyɨ nawɨꞌnyainyɨ. Sareburɨdaaꞌnyɨ nawɨꞌnyaihi dɨmwaalyɨla! Sara dɨnɨkeꞌnanyɨ.
17Sarɨmɨ Gotɨyarɨ wɨdadɨvɨkɨ “Nɨmwai.” Gotɨya dazai aꞌmwe naangeraavɨna tewaanyabwina marayawɨbwaꞌdei mɨꞌ. Aꞌmwe maalɨkeraavɨna kayaaꞌnanyabwina marayawɨbwaꞌdei mɨꞌ. Gazaizai sara yade sabwina nayaa marayawɨbwaꞌdelyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨ “Nɨmwai,” wɨdɨpɨjaꞌ “Naangelyɨ. Dɨragɨnaangelyɨ,” yawɨꞌdɨvɨꞌ Sɨgunyavɨneihi kwaaka dathavakɨ angavaayaihi mwaaidɨvɨsagaaꞌ nayaa yɨdaꞌna jɨla!
18Kɨgaakuna Ne sɨnnawɨnyaraavɨrebwi yɨhɨzaaveta waryaanyabwina yesaihɨlyɨ. Sareihi yaasɨwaꞌna mwaaidɨvɨꞌ Gotɨyai yɨhɨmubaka kayaaꞌnanyaburɨ wɨla yɨhyaarakeihɨlyɨ. Sarɨmɨ mena yawɨꞌmanɨgaꞌ “Kayaaka yɨnade nɨgwia pɨnɨjɨ golɨya kɨnɨjɨ manemubyakengɨ.

19Aawa. Kɨraazɨtɨyare tawesɨ nemubamaarakesɨ. Tawe dazaꞌ mubya naangesɨ.” Aꞌmwera kumɨre kayaaꞌnanyabwina Gotɨyarɨna sipɨzipɨya dɨwɨnya yɨwihwaarya saza muwarikerɨ tadɨvɨtabaaibɨꞌ Kɨraazɨtɨyai nawɨꞌnyaangei gɨrɨka maayai nemɨnyɨneꞌna balakelyɨ.
20Gotɨyai Kwaakevaꞌ mwakyagaaꞌ wawɨnya dazaꞌ yaꞌnerɨ Kɨraazɨtɨyarɨ sɨnnawɨ dahɨlakyaakelyɨ. Sareꞌ kɨrɨꞌ aayaꞌne dahasa sarɨmɨnyɨneꞌna gaimwanga yɨhyaꞌnei kuꞌmaayabanna yɨmaꞌnaabakegaakɨra.
21Sahwai gamɨreihɨrɨ yɨhɨmwaihadaaꞌnyɨ sarɨmɨ Gotɨyarɨ lɨmwadɨvɨsaihɨlyɨ. Gotɨya sahwai Kɨraazɨtɨyarɨ baryarɨ yɨdɨkaavaka byaanna dɨragɨnyaꞌ wɨjaavakelyɨ. Kɨraazɨtɨyai yɨhɨmwaaihaka sarevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyarɨ lɨmwadɨvɨꞌ Gotɨyarɨna yemwaaihasalyɨ.
22Sarɨmɨ yagaala nebula dazaꞌ mɨdɨdɨvɨsavɨ sarɨnnya kuryaraavɨ gɨrɨkitaꞌnanya duimwagasɨꞌnɨgasaihɨlyɨ. Sareihi sɨryaꞌmweraavɨna nebulyaꞌna yɨmaꞌnyaꞌneihi sɨryaꞌmwe pwaihɨrɨ sɨmunya yuyangɨ dɨragɨnna yɨhɨvuꞌnana!
23Mudɨkeihi mena yɨmaꞌnesaꞌna sara jɨla! Dɨvidaaꞌnyɨ kayaaka yɨnyaꞌneyuraavɨdaaꞌnyɨ mudɨkeihi mimaꞌnyeꞌ. Aawa. Yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ kayaaka minyaderɨdaaꞌnyɨ mudɨkeihi yɨmaꞌnesaihɨlyɨ. Gotɨyare yagaala yawɨralɨmwanna yeva mudɨkeihi yɨmaꞌnesasɨ. Yagaala saꞌ gaalyabwi kɨnɨnnakeꞌ yuyagaaꞌ warɨbainadesɨ.
24Dara dɨnɨkeꞌnanyɨ “Aꞌmwe yuyara kurɨvaarɨyarera. Kumɨre nɨgwɨlalaaka yuya kurɨvaarɨyangɨre pwasangɨra. Kurɨvaarɨya sa yawaka baidengɨ. Pwasa sa bwalaraawɨna yadengɨ.
25Kɨrɨꞌ Naangere yagaalyaꞌ baideꞌ mɨꞌ. Saꞌ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ warɨbainadesɨ.” Yagaala saꞌ sara dɨnɨkeꞌna “Yuyagaaꞌ warɨbainadesɨ,” yawɨꞌmwo. Yagaala dazaꞌ yɨhɨzɨwaakesaꞌ yagaala tewaanya dazasɨ.