Text copied!
CopyCompare
Yipma Genesis and New Testament - 1 Pitai

1 Pitai 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɨraazɨtɨyai gamɨre kɨlaakejɨkɨ daanga maarakelyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ sahwai sɨmunyabwi lɨmwagakabaaibɨꞌ nabaai sarɨmɨ avaaizɨmunyabwi dɨragɨnna nayaa dɨlɨmwagyɨla! Yɨ dareꞌna “Tewaanyabwina pwara aꞌmwere kɨlaakejɨkɨ daanga wɨjaavadɨvɨsaꞌna sahwai kayaaꞌnanyabwi ayɨna yadei mɨꞌ.”
2Sarevɨ dazagaaꞌ sahwai kɨlaakejɨkɨna kuna mwaaidehaaꞌ dɨka widade kayaaꞌnanya sangɨ ayɨna mɨdɨnadei mɨꞌ. Aawa. Sai Gotɨyare sɨmunyaburɨ mwaaladelyɨ.
3Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe ajɨmya yuyangɨyara Naangerɨ malɨmwagyadɨvɨta saraavɨre “Kuna yaana!” dadɨvɨꞌ yadɨvɨꞌ yadɨvɨta saburɨ kɨgaaꞌ sarɨmɨ yaata sa menanyɨra. Dahaaꞌ ayawɨ mipɨna! Sahwara daꞌdare sabwi darebwina mwaaidɨvɨsare. Aꞌmweraavɨ aꞌmwengɨ ata lɨmwadɨvɨꞌ gɨrɨkitaꞌnanyabwi yadɨvɨsare. Dɨka widadere. Biyaaya nadɨvɨꞌ yɨmakaanya yamarina yadɨvɨsare. Tɨka munne naangengɨ saamɨnyagaaꞌ mwalɨbainyɨna yadɨvɨꞌ biyaaya dɨragɨnya kwalaalya nadɨvɨꞌ kayaaꞌnanyabwi yadɨvɨsare. Kwaasɨ gotɨyaraavɨna yɨlaaya yadɨvɨꞌ kayaaꞌnanyabwi yaasɨwaꞌna yadɨvɨsare.
4Dahaaꞌ sarɨmɨ sasare kayaaꞌnanya sabulyɨ yaasɨwakebulyɨ sabwina sahwarajɨ myeꞌmwannayɨvanɨgaꞌ. Sarevɨdaaꞌnyɨ “Beꞌneka!” dadɨvɨꞌ lɨka yɨwaainadɨvɨꞌ bɨraiyagaala yɨhɨthɨvanɨgaꞌ.
5Sahwara kumɨre yadɨvɨta aaya kaavɨla saꞌna yawɨbwaryaꞌnerɨ yagaala wɨdɨpɨꞌdelyɨ. Sai yawɨbwasaꞌna mena yemwaalɨkelyɨ. Sai aꞌmwe mwaaihata kwaraavɨjɨ barya kwaraavɨjɨ yawɨbwaradelyɨ.
6Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sarevɨ sɨnnawɨ yagaala tewaanyaꞌ aꞌmwe mena bainɨka kwaraavɨjɨ mena wɨjɨwaakesasɨ. Gotɨyai maryawɨbwasaꞌ mena dɨnɨkesɨ. Kɨlaakejɨꞌ balojɨ kwaakevɨnejɨkɨ. Pɨrɨꞌ daresɨ. “Yagaala tewaanyaꞌ wɨꞌneta sahwaraavɨre kɨlaakejɨkana maryawɨbwarɨma!” kadaꞌ wɨjɨwaakɨna. Pɨrɨꞌ daresɨ. “Gotɨyainyɨ kuna mwaaihebaaibɨꞌ kumɨre kuryarana gaalyaꞌnera mwaaibɨka!” kadaꞌ wɨjɨwaakɨna yeꞌ.
7Yuya yɨwawodehaaꞌ aya kɨgaaꞌ menanyɨra. Sarevɨdaaꞌnyɨ sɨmunya nayaa jawɨrila! Sarɨmɨ nayaa padaꞌgalayawɨꞌna yadɨvɨsaꞌna yuyagaaꞌ Naangerɨ nayaa duzideihɨlyɨ.
8Yuyangɨ sɨnnawɨnyaꞌ daꞌdaresɨ. Sɨryaꞌmweraavɨna yɨhɨvuꞌnana! Sabwi dɨragɨnna dɨlɨmwagarila! Kihɨvuꞌnojɨ pwaraavɨre kayaaꞌnanya kwalaalya sarɨmɨnyɨne dɨmarasɨꞌnyideihɨlyɨ.
9Sarɨmɨjɨ byeꞌmwannamwaaibɨneraavɨ sɨryaꞌmweraavɨ sarɨnnya angengɨ nayaa dɨmaremwaalyɨla! Sara yapɨjɨ maajɨmunya myawɨpɨna!
10Sarɨmɨjɨya gazaigɨzaigɨ Gotɨyare yangebwi maaragɨneigɨ pwaina pwainanyarɨ dɨhaimwana! Gaimwanga sasare wawɨnya yadɨnya nawɨꞌnyaigɨjɨ Gotɨyare yanga pɨnɨnna pɨnɨnnanya wɨjaapalyaꞌna sara jɨnyɨla!
11Gotɨyai yangenna dɨragɨnyanna yɨhɨzaavakeꞌna dara jɨla! Yɨ sarɨmɨjɨya pwai yagaalyaꞌ wɨjɨwaakajai nabaai yangeꞌna sai Gotɨyare yagaalya wɨjɨwaakana! Pwai aꞌmwe pwarɨ wɨdaayajai yangeꞌna Gotɨyai wɨjaavade dɨragɨnya sasɨ sara yana! Sana sana jɨla! Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwera yuya wawɨnya sa tɨnna wanganapɨjɨ “Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨna aꞌmwera ‘Gotɨyai byaannakelyɨ,’ dɨpɨka!” dapɨjɨ sana sana jɨla! Sahwai byaannyasɨ yɨlaaya naangesɨ kɨnɨnnakei yaka dɨragɨnaangei yuyagaaꞌ yuyagaaꞌnelyɨ. Nebulyasɨ.
12Nyɨvuꞌnadeihi, sarɨmɨre lɨmwangebwi yaamɨjɨ yaꞌneꞌna dɨkeꞌ aꞌmweraavɨ nadevaaibɨꞌ taanga kihyojɨ lɨka nyɨwaainɨpɨka! Sanna dara nyawɨpɨdɨꞌ! “Dala nabinya neyɨmaꞌnɨvanɨka!”
13Aawa. Daanga dazavɨna “Kɨraazɨtɨyarɨ daanga wɨvɨnakabaaibɨꞌ nevɨmanɨkeꞌnanyɨ,” dapɨjɨ yɨlaaya jɨla! “Dɨvi gamɨnne byaanna dɨragɨnyaꞌ kuꞌmaayaba yɨmaꞌnaabathevɨ yɨ yɨlaaya naanga kuna yadaa munyɨꞌ nayaa gaimakunna yaana!” dapi daangenna yɨlaaya jɨla!
14Kɨraazɨtɨyarɨna bɨraiyagaala yɨpɨjaꞌna yɨlaaya yadɨvɨꞌ tewaanaanga yɨhyɨnanneihɨlyɨ. Gotɨyare Kuryai byaanna dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakei yɨhɨmwaalɨkeꞌna yɨlaaya jɨla!
15Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sarɨmɨjɨyarɨ daanga wɨvɨnajai aꞌmwerɨ tamakyaꞌnei namwaaladɨka! Yɨ kuka maaryaꞌnei, yɨ kayaaꞌnanya yaꞌnei, yɨ pwaraavɨre yaasɨwaꞌna maremwaalyaꞌnei, yɨ dazarerɨ daanga wɨjaavɨpɨꞌdevaaibɨꞌ tɨvɨkɨsaꞌna sarɨmɨjɨyarɨ daanga nujaavɨpɨka!
16Pwai tewaanyabwi yadei Kɨraazɨtɨyarei mwaalɨkeꞌna taanga wɨjaavɨpɨjaꞌ wagɨla mamaarannera! Yaya nawɨꞌnya saꞌ Kɨraazɨtɨyarerɨneꞌna Gotɨyarɨna “Byaannakelyɨ,” dana!
17Gotɨyai yawɨbwaryaꞌnegaaꞌ yarai yɨmaꞌnadehaakɨ. Gotɨyai gannya angevɨyainaavɨdaaꞌnyɨ neyawɨbwaradelyɨ. Sɨnnawɨ dɨragɨnna sara kaneyojɨ Gotɨyare yagaala tewaanyaꞌ galazekɨvaidɨvɨsaraavɨ gathaꞌdara yannevaka! Maalɨkeꞌ mɨꞌ!
18Dara dɨnɨkeꞌnanyɨ “Aꞌmwe yɨdaꞌmaraangerɨ taanga naanga kujaavapɨjɨ Kɨrɨꞌ Gotɨyai gamɨre kayaaꞌnanyabwi padaihasamaarajaꞌ Gotɨyarɨ gɨnyɨraꞌderɨna gathaꞌdarevaka! Kayaaꞌnanyarɨ gathaꞌdara yaꞌnelaka! Kayaaꞌnanyaraavɨ yɨnɨga wiꞌna mavadaihasamaari yaderera.”

19Sarevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyai sɨmunya yawɨranne daange maaꞌmanɨgatabaaibɨꞌ Kɨraazɨtɨyarera nayaa yɨdaꞌna yadɨvɨꞌ kunnya kuryaraavɨ Gotɨyarɨna wɨjaavɨnɨpɨka! Sahwai newakyaakelyɨ. Yuyagaaꞌ gannya yagaala wɨdadengɨna sara yadelyɨ.