Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - दानीएल

दानीएल 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु पिप अहासूरस आ तौ दारा ङोंइती ङा बर्समी कल्‍दी रागी ङा पिप दुम्‍त। पिप दारा मादी जात ङा बाक्‍माक्‍त। दानीएल ६:१
2मिनु पिप दारा आ सासन पशो ङोंइती ङा बर्समी गो, दानीएलमी परमप्रभु यावेमी आ लोव़ पाइब येरमीया कली ब्रेक्‍पाइश्‍शो लोव़ ङा किताब पढेशा, यरूसलेम खतम दुम्‍चा कली ७० बर्स ली‍नीम, दे रुप्‍ता। येरमीया २५:११-१२; येरमीया २९:१०
3मिनु गो माइजा बाक्‍शा, अरन्‍डी फेक्‍शा नु पुलु मोंइसीशा परमप्रभु, आं होव़प कली लोव़ पा पुंइशा, मार लोव़ लेप्‍बा, दे रिम्‍शा बाक्‍ती।
4मिनु गो परमप्रभु यावे, आं परमप्रभु कली लोव़ पा, गो मार मार मरिम्‍शो पङा, मेको नेल्‍ल शोव़शा “परमप्रभु, गे ठेयब नु हिंचा ङा परमप्रभु बाक्‍नीनी। गे इन कली दाक्‍ब नु इन शेंशो लोव़ टीब आन कली गेना हना यो दाक्‍नीनी। मिनु इन कबल मप्रोंइनीनी। येरमीया १४:७; ब्‍यवस्‍था ७:९; नेहेम्‍याह १:५
5गोपुकीमी पाप पशा, मरिम्‍शो पाइतक। मिनु इन अरेशो मटिथु नु इन कली गन गन पा, इन शेंशो नु निसाफ पतीके लोव़ प्रोंइतक।
6गोपुकीमी इन गेय पाइब, इन लोव़ पाइब आन लोव़ मनेंक। मेकोपुकीमी इन नेंमी आंइ पिप, आंइ ठेयब मुर, आंइ किकी पिपी नु आंइ रागी ङा मुर नेल्‍ल आन कली लोव़ पाम्‍तेक्‍म।
7परमप्रभु, गे ठीक पाइब बाक्‍नीनी। गो चहिं मुने दोक्‍शो बाक्‍नीकी। मुलाक्‍ती यहूदा ङा मुर, यरूसलेममी बाक्‍ब, इस्राएली नेल्‍ल आन नेक्‍था नु ङोन रागीम खेरचा पुंइसीशो मुर नेल्‍ल इन कली प्रोंइशो आ पर्बम दोस ताइब दुम्‍तेक्‍म।
8परमप्रभु यावे, आंइ पिपपुकी, आंइ ठेयब मुरपुकी, आंइ किकी पिपी नु गो नेल्‍लेमी इन ङोंइती पाप पाइ‍तक। एज्रा ९:७; यसैया ४३:२७
9गोपुकी इन देंशो गन गन पा मटीतक हना यो, परमप्रभु, आंइ होव़प, गे शिशी पाइब नु पाप क्‍याम्‍ब बाक्‍नीनी। भजन संग्रह १३०:४
10गोपुकीमी परमप्रभु यावे, आंइ परमप्रभु कली मटीब बाक्‍तक। इन लोव़ पाइबपुकीमी इन अरेशो लोव़ आंइ कली नेंपाइश्‍शो बाक्‍तेक्‍म। तन्‍न गो मपक।
11इस्राएली नेल्‍लेमी इन क्‍येङा ङोन लशा, इन अरेशो मटिथु, इन देंशो मपामे। मोपतीके गो इन गेय पाइब मोसामी ब्रेक्‍शो इन अरेशो लोव़मी सराप नु कसम आंइ तारी मोइक्‍चा पुंइसीशो बाक्‍नीक। मारदे हना गोपुकीमी इन कली पाप पाइतक। लेवी २६:१४-३९; ब्‍यवस्‍था २८:१५-६८
12मिनु गे आंइ पर्बम नु आंइ निसाफ पाइब आन पर्बम इन देंशो लोव़ खाप्‍तीनी। यरूसलेम कली गेशो खोदेंशो श्‍येत रागी नेल्‍ल आन कली गेनायो मदुम्‍शो बाक्‍त।
13मोसामी इन अरेशो लोव़म ‘मेको कली मटीब श्‍येत जाइनीम’ दे ब्रेक्‍शो खोदेंशो पा, मेको श्‍येत नेल्‍ल आंइ कली दुम्‍त। मिनु गोपुकीमी परमप्रभु यावे, आंइ परमप्रभु कली ‘इन थमा लोव़ कली रुप्‍तीक थुं गेकी’ दे मपुंइक। मिनु आंइ मरिम्‍शो पशो मप्रोंइक। इन कली दाक्‍शा मप्रोंइतीके ममिम्‍तक।
14मोपतीके परमप्रभु यावेमी आंइ कली गेतीक, मेको ठेयब श्‍येत तेक्‍तु। थमा पा परमप्रभु यावे, आंइ परमप्रभु आ पशो नेल्‍ल ठीक बाक्‍ब। मारदे हना गोपुकीमी आ देंशो मपक।
15मिनु परमप्रभु यावे, आंइ परमप्रभु गे इन मुर आन कली इजीप्‍त रागी रे ग्रुंइशा चाक्‍तीनी। मेको इन सक्ति नु इन ठेयब नें आ पर्बम मोदेंशो पाइ‍तीनी। गोपुकी पाप पा, इन अरेशो लोव़ मटीब दुम्‍तक।
16परमप्रभु, इन ठीक पतीकेमी इन सहर यरूसलेम नु इन योव़शो डांडा आ पर्बम मगाइक्‍तीन, मचुरीन। आंइ पशो पाप नु आंइ किकी पिप आन मरिम्‍शो पशो आ पर्बम यरूसलेम नु इन योव़शो मुर आन नेक्‍था बाक्‍ब मुर रे पा शुक्‍शी पाइक्‍चा पुंइसीब दुम्‍तेक्‍म।
17मोपतीके आंइ परमप्रभु, इन गेय पाइब, आं देंशो नु पुंइशो लोव़ नेनीने। मिनु इन नें आ पर्बम इन ब्रेश्‍शो बाक्‍तीके कली लेंशा शिशी पा कोव़ङीन।
18आं परमप्रभु इन नोफा दाइश्‍शा नेनीन। मिनु आंइ कली दुम्‍शो श्‍येत नु इन नेंम सेल्‍शो सहर यरूसलेम कली कोव़ङीन। आंइ ठीक पतीके आ पर्बम ममाइ, तन्‍न इन शुश शिशी पतीके आ पर्बम पुंइनीकी।

19आं परमप्रभु, नेनीन। परमप्रभु, आंइ पाप क्‍याम्‍दीन। परमप्रभु, नेनीन। मिनु इन नें आ पर्बम मरिम्‍थु गेय पने। मारदे हना इन सहर नु इन मुर इन नें रे ब्रेत्‍चा पुंइसीशो बाक्‍नीम” दे गो दानीएलमी परमप्रभु कली देंती। येरमीया १४:९
20मिनु गो मो देंशा परमप्रभु यावे, आं परमप्रभु आ ङोंइती लोव़ पना पन, प्रार्थना पा, आं पाप नु आं मुर इस्राएली आन पशो पाप नेल्‍ल शोव़शा, आं परमप्रभु आ डांडा, आ मुर आन पर्बम पुंइना पुंइन, बाक्‍ङानु,
21प्रार्थना पना पन, गो आं ङोंइती आं कोंइतीकेमी तशो मुर गाब्रीएल बेरशा आं नेक्‍था जाक्‍त। मेना नाक्‍दो ङा चढ़ेची ना जाक्‍शो बाक्‍त। दानीएल ८:१६
22मिनु मेकोमी आं कली “दानीएल, मुल गो इ कली जोक्‍तीक तुइक्‍तीक नु रुप्‍तीक थुं गेथ जाक्‍ती।
23मिनु गे गेना पुंइचा गोवी, मेना गो लोव़ का नेंता। मिनु गो इ कली मेको लोव़ शेंथ जाक्‍ती। मारदे हना गे शुश दाक्‍चा पुंइसीशो मुर बाक्‍नेवे। मेको लोव़ मिम्‍शा, मेको कोंइतीक रुपो।
24इ मुर नु परमप्रभु आ सहर ७० हप्‍ता सम्‍म श्‍येत जचा माल्‍नीम। मिनु मे नोले मरिम्‍शो नु पाप पतीके नुप्‍ब। मेना अरेशो मटितीके क्‍याम्‍तीके गेय पशो बाक्‍ब। मिनु ठीक पतीके गेना हना यो लीब। मिनु मेको कोंइतीक नु परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइब कली छाप थोक्‍शा नोले परमप्रभु आ बाक्‍तीक लेंशा सेल्‍शा तेल ख्रेक्‍नीम।
25मोपतीके यरूसलेम लेंशा सेल्‍तीक लोव़ तेल लुक्‍शो पिप मजाक्‍म सम्‍म ७ हप्‍ता बाक्‍नीम। मिनु ६२ हप्‍ता लां नु खिं आ एर ओंथ लेंशा सेल्‍चा कली माल्‍ब, दे रुप्‍शा तुइक्‍तो। मेना श्‍येत जतीक ना बाक्‍ब।
26मिनु ६२ हप्‍ता नोले मेको तेल लुक्‍शो का मारेइ मदुम्‍थु यो तिल्‍चा पुंइसीब। मिनु मेको जाक्‍चा चिक्‍शो पिप आ लडाइ पाइब नु जाक्‍शा, मेको सहर नु परमप्रभु यावे आ बाक्‍तीक खतम पोक्‍ब। मिनु मेको आ नुप्‍ची ना ठेयब भोल यिशा, नोले सम्‍म लडाइ दुम्‍ब। ङोंइती मोदेंशो खतम दुम्‍तीक श्‍येत आ पर्बम देंशो बाक्‍ब। यसैया २८:२२; लूका २१:२३-२४
27मेकोमी हप्‍ता का सम्‍म शुश मुर नु कबल पाइब। मिनु आधा हप्‍तामी चढ़ेतीक नेल्‍ल तेक्‍ब। मिनु मेकोमी चढ़ेतीक आ पा ङा शुश ग्रांग्रा दिचा ङा गेय पाइब। मेको कली खतम सेल्‍तीक लोव़ मग्रूम सम्‍म मोदेंशो पाइ‍ब” देंत। दानीएल ८:११; दानीएल ११:३१; दानीएल १२:११; मत्ती २४:१५; यसैया १०:२२-२३