Text copied!
CopyCompare
Icamanal toteco; Santa Bíblia - DANIEL

DANIEL 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Huan teipa Darío, catli elqui icone Asuero huan ejqui ipan tlali Media, mochijqui tlanahuatijquetl ipan inintlanahuatijcayo caldeo masehualme.
2Huan ipan nopa achtihui xihuitl ipan itequi, na niDaniel, nimomachtiyaya Icamanal Toteco ipan iama Jeremías catli huejcajya elqui se itlajtol pannextijca Toteco Dios. Huan nopona nijpanti campa Toteco quinextilijtoya para quiaxitis 70 xihuitl para mocahuas semantoc altepetl Jerusalén.
3“Huan pejqui nimotlatlajtía ica Toteco Dios ica nochi noyolo huan nijtlajtlaniyaya ma quitlamilti nopa tonali tlen tlatzacuiltili. Huan nimosahuayaya, huan nimoyoyontiyaya ica yoyomitl catli fiero huan nimosehuiyaya ipan cuanextli.
4“Nijtenpojqui huan nijpannexti iixpa noTECO Dios nochi notlajtlacolhua huan nochi nomasehualhua inintlajtlacolhua. Huan quej ni niquilhui: ¡Ay Toteco! Ta catli tlahuel tihueyi huan tlahuel titemajmati. Amo aqui seyoc quen ta. Nochipa techicnelía quen timocajtoc para tijchihuas nochi tojuanti catli timitzicnelíaj huan catli tijchihuaj motlanahuatilhua.
5Pero tlahuel miyac titlajtlacolchijtoque moixpa huan tlahuel titlaixpanotoque moca ta. Timotzontetilijtoque huan tijtlahuelcajtoque motlanahuatilhua huan mocamanal.
6Amo tiquinchihuilijque cuenta motequipanojcahua, nopa tlajtol pannextiani catli ta techtitlanili para ma technojnotzaca. Inijuanti tlatoctzitzi hualayayaj huan quinpohuiliyayaj tohuejcapan tatahua, totequiticahua huan totlanahuatijcahua tlen ta. Quena, quinpohuilijtihualayayaj nochi tiisraelitame tlen ta.
7Toteco, ta nelía tixitlahuac, pero tojuanti tiisraelitame, nelía tiitztoque se pinahualistli pampa titlajtlacolchijtoque. Quena, timopinahuaj tiisraelitame catli tiehuani altepetl Jerusalén, huan nochi tlali Judá, huan nochi nopa tlali Israel. Techpinahualtía nochi catli tijchijtoque nochi tiisraelitame masque tiitztoque nechca totlal o huejca ipan tlen hueli tlali campa techhuicatoque por totlajtlacolhua.
8Quena, TOTECO, miyac tipinahuaj moixpa nochi tojuanti hasta totlanahuatijcahua, totequiticahua huan tohuejcapan tatahua pampa titlajtlacolchijtoque miyac ica ta.
9Pero ta, TOTECO Dios, titetlasojtla huan titetlapojpolhuía masque quichijtoque catli fiero moixpa.
10Pero tojuanti amo tijchihuilijque cuenta catli techilhui, TOTECO, niyon amo tijtoquilijtoque motlamachtil catli techmacac ica motlajtol pannextijcahua.
11Nochi tiisraelitame tiquixpanotoque motlanahuatilhua huan timoiyocaquixtijtoque, huan amo timitzneltoquilijque catli techilhui. Yeca huetztoc topani nopa tlatelchihualistli catli ijcuilijtoc ipan itlanahuatilhua Moisés, motequipanojca, pampa miyac titlajtlacolchijque ica ta.
12Huajca ta Toteco, tijchijtoc catli techilhui huan catli tiquinilhui totlayacancahua catli technahuatiyayaj para tijchihuasquía. Ta techhualiquili ni tequipacholi catli nelía hueyi, pampa amo quema oncatoya ipan tlaltipactli seyoc tlamantli san se quej ni tlatzacuiltili catli huetztoc topani tiJerusalén ehuani.
13Eltoc senquistoc quen ijcuilijtoc ipan itlanahuatilhua Moisés. Nochi ni tlaijiyohuilistli hualajtoc topani, pero amo timitztemojtoque para tijchihuase mopaquilis, TOTECO Dios. Amo tijcajtejtoque totlajtlacolhua para tijtemose catli melahuac.
14Yeca, TOTECO, ta techsencahuilijtoc ni tlatzacuiltili. Huan tijtitlantoc topani pampa ta tixitlahuac huan xitlahuac nochi catli tijchijtoc. Pero noja amo timitztlacaquilijtoque.
15Toteco Dios, ta huejcajya ica mohueyi chicahualis tiquinquixti momasehualhua ipan tlali Egipto, huan yeca nochi quicactoque tlen ta campa hueli. Ama sempa ximonexti huan techpalehui pampa titlajtlacolchijtoque huan tijchijtoque catli fiero.
16Yeca, Toteco, quen quinamiqui ica nochi catli xitlahuac tijchijtoc, xijchihua se favor xiquijcuini mocualancayo ipan moaltepe Jerusalén. Ayacmo xicualani tohuaya catli nopona tiehuani pampa ya nopa moaltepe tlatzejtzeloltic. Huan ama por totlajtlacolhua huan inintlajtlacolhua tohuejcapan tatahua, nochi tlalme nejnechca ica paquij moaltepe Jerusalén huan toca paquij tojuanti timomasehualhua.
17Toteco Dios, ama xijtlacaquili ni nonetlatlajtil nimotequipanojca. Xijchihua cuenta catli nimitztlajtlanía para masehualme sempa ma mitzhueyimatica. Xijtlasojtla motiopa pampa mocajqui sosoltic, huan sempa xijcualtlali.
18¡Ay Toteco Dios! Xijtlacaquili huan xijchihuili cuenta catli nimitztlajtlanía. Cuali xijtlachili catli ipantitoc huan quen quicajtoque nopa altepetl catli nochi quimatij para moaxca. Amo timitztlajtlaníaj techpalehui pampa ticuajcualme, pampa amo neli, pero timitztlajtlaníaj pampa nelía hueyi moyolo.

19¡Ay Toteco, techtlacaquili! ¡Ay Toteco, techtlapojpolhui! ¡Ay Toteco, xijcaqui nocamanal! Xijchihua catli nimitztlajtlanía huan amo xihuejcahua para techpalehuis. Nochi masehualme sempa ma quiitaca mohueyitilis pampa nochi quimatij para Jerusalén moaltepe huan tiisraelitame timomasehualhua.”
20“Huan nimotlatlajtiyaya huan iixpa TOTECO Dios nijpannextiyaya notlajtlacolhua huan inintlajtlacolhua nomasehualhua, nopa israelitame. Huan nijtlajtlaniyaya Toteco Dios ma techelnamiqui huan ma quielnamiqui ialtepe catli tlatzejtzeloltic.
21Huan nechca nopa hora ica tiotlac quema monequi quimacase itlacajcahualis Toteco quema noja nimotlatlajtiyaya, patlantihualajqui tlen Toteco nopa tequihua catli itoca Gabriel huan ajsico campa na niitztoya. Yaya catli niquitztoya achtihuiya ipan se temictli.
22Huan Gabriel nechilhui: Daniel, ama nihualajtoc para nijchihuas xijmachili cuali catli panos teipa.
23Quema tijpehualti timotlatlajtía, Toteco Dios nechnahuati tlaque ma nimitzilhuiqui. Huan na ama nihualajtoc para nimitzilhuis catli Toteco quichihuas ica momasehualhua. Yaya quinequi xijmati pampa tlahuel mitzicnelía. Huajca ama, xijtlacaquili cuali catli nimitzilhuis para huelis tijmachilis catli teipa oncas ipan itlamiya tonali huan catli eltoya ipan nopa temictli.
24Toteco tlanahuatijtoc para motlatzejtzeloltijca altepe huan momasehualhua ma tlaijiyohuica para 490 xihuitl más o para ma panoca 7 xihuitl 70 hueltas. Ica ya nopa, momasehualhua quicajtehuase inintlajtlacolhua huan ayacmo quichihuase catli fiero. Huan Toteco quinpojpohuilis inintlaixpanolhua. Teipa ipan tlaltipactli pehuas nopa tlanahuatilistli campa nochi elis xitlahuac huan nopa tlanahuatilistli huejcahuas para nochipa. Nopona motlamichihuas nochi catli itlajtol pannextijcahua Toteco quiijtojtoque. Huan ipan nopa tonali, quialtis ica aceite para quitequitlalis Yaya Catli Tlahuel Tlatzejtzeloltic senquistoc quen itlajtol pannextijcahua Toteco huejcajya quiijtojque para panos.
25Huajca xijtlacaquili. Sintla se pehuas quipohuas sesen xihuitl tlen quema temacase nopa tlanahuatili para sempa ma quisencahuaca altepetl Jerusalén, elis 49 xihuitl o 7 xihuitl panos 7 hueltas. Huan teipa elis seyoc 434 xihuitl o 7 xihuitl panos 62 hueltas hasta quema ajsis nopa Mesías, nopa tlanahuatijquetl catli Toteco Dios quiijto techtitlanilisquía. Huan sempa quisencahuase Jerusalén ica icalles huan tepamitl, masque ohui para quichihuase.
26Huan teipa quema ya panotos nopa 434 xihuitl, nopa Mesías quimictise huan nesis quen amo tleno quipiya. Teipa hualase isoldados nopa fiero tlanahuatijquetl catli tiquitac ajsico para quisosoloquij Jerusalén huan itiopa Toteco. Huan quema hualase, elis quen quema hualas tlahuel miyac atl catli nochi tlasosolojtiquisa. Huan teipa panos catli quiijtojtoque itlajtol pannextijcahua Toteco. Oncas tlahuilanalistli huan tlasosololistli hasta itlamiya.
27Ni fiero tlanahuatijquetl quisencahuas se camanali ica miyac masehualme para chicome xihuitl, pero quema ajsis itlajcoyo nopa chicome xihuitl, moyolcuepas ica tlaque quiijto huan tlanahuatis para israelitame ma ayacmo temacaca tlacajcahualistli para Toteco. Amo quincahuilis quimacase Toteco tlacajcahualistli tlen tlapiyalme, niyon tlen harina. Huan amo san ya nopa quichihuas, nojquiya quitlalis campa tlaixpamitl ipan tiopamitl se tlamantli catli fiero catli nochi quiijiyase. Huan nopa catli quitlalise quichihuas nopa tiopamitl senquistoc amo tlapajpactli iixpa Toteco. Pero Toteco ya quiijtojtoc para quitzontlamiltis nopa fiero tlacatl por catli quichihuas ipan itiopa.”