Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible - DANIEL

DANIEL 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Darius, nein Serksihs, mehn Media, e kaunda wehin Papilonia ni ahnsowo.
2Eri, ni keieun sounpar en sapwellime mwehi, ngehi, Daniel, ahpw sukusukuhlki pwuhk sarawi kan oh medemedewe duwen sounpar 70 me Serusalem pahn tehnkihla, duwen KAUN-O eh mahsanihong soukohp Seremaia.
3I ahpw ngidingid kapakapohng Kaun-o, Koht, pekipeki uwen ei kehl koaros, kaikaisihsol, likilikawih likoun nsensuwed, oh kin mwomwohd nan pehs.
4I ahpw kin wie kapakapohng KAUN-O, ei Koht, oh sakarkihda dipen mehn Israel kan, patopatohwan, “Maing Koht, at Kaun, komwi me uhdahn lapalahpie, oh se patohwan wauneki komwi. Komw kin ketin loalopwoatohng sapwellimomwi inou oh kin kasalehda sapwellimomwi limpoak poatopoat ong irail kan me kin poakohng komwi oh kin kapwaiada kupwuromwi.
5“Se patohwan dipadahr, se patohwan wiadahr me suwed, se patohwan sapwungalahr. Se soikalahr dahme komwi ketin koasoanediong kiht pwe se en kin wia, oh se patohwan sohpeisang ahl pwung me komwi ketin kasalehiongkitehr.
6Se soh mwahn rong sapwellimomwi soukohp kan, me patohwan kohpadahr ni mwaromwi ong at tungoal nanmwarki kan, at tungoal kaun akan, ong at pahpa kahlap ako, oh ong at tungoal wehi.
7Maing at Kaun, komwi kin ketin wia me pwung ahnsou koaros, kiht koaros ahpw wiewia tiahk kanamenek ahnsou koaros—eri, iei kiht kan me kin kousoan Sudia oh Serusalem, oh pil mehn Israel koaros me komw ketin kamwarakseli nan wehi doh kan oh keren kan pwehki ar soaloalopwoatohng komwi.
8Maing at Kaun, at tungoal nanmwarki kan, kaun akan, oh at pahpa kahlap ako wiadahr tiahk kanamenek tohto oh wiadahr dihpiong komwi.
9Komwi me uhdahn kupwurkalahngan oh kopwungloal, se ahpw peliankomwidahr.
10Se sohte men rong komwi, Maing KAUN, at Koht, ni omwi ketin koasoanediong kiht se en kin dadaur kosonned akan me komwi ketikihong sapwellimomwi ladu soukohp ko pwe re en patohwanohng kiht.
11Wehin Israel pwon patohwan kauwehla sapwellimomwi kosonned akan oh sohte men rong omwi mahsen kan. Se patohwan dipadahr ong komwi, iei me komw ketikidohngehr poht keria ko me ntingdier nan pelien Kosonned en Moses, sapwellimomwi ladu.
12Komw ketin kapwaiadahr me komw ketin mahsanih me komw pahn ketin wiahiong kiht oh at tungoal kaun akan. Komw ketin kalokehkier Serusalem kalokolok me laudsang kalokolok en kahnimw teikan en sampah.
13Se patohwan aleier kalokolok koaros me kileldier nan Kosonned en Moses. Ahpw pil ahnsou wet, Maing KAUN, at Koht, se sohte song en kaparanda kupwuromwi ni at sohpeisang at sapwung kan oh idawehnla elen omwi mehlel.
14Maing KAUN, at Koht, komw ketin kaunopadahr en kalokei kiht, oh ketin kapwaiadahr, pwe mehkoaros me komw kin ketin wia me pwung, a se ahpw sohte men rong komwi.
15“Maing KAUN, at Koht, komw ketin kasaledahr omwi manaman ni omwi ketin kahluwahdo sapwellimomwi aramas akan sang Isip, oh se kin patohwan tamatamante omwi manaman lapalap. Se patohwan dipadahr; se patohwan sapwungalahr.
16Komwi ketin tokedihsang omwi engieng pahn Serusalem, duwehte omwi kin ketin doandoarei kiht mahs. Pwe iei sapwellimomwi kahnimw, sapwellimomwi dohl sarawi. Aramas koaros nan wehi kan me mi limwaht kin mwamwahlikihla Serusalem oh sapwellimomwi aramas akan pwehki dipat akan oh dipen at pahpa kahlap ako.
17Maing Koht, komw ketin karonge ei kapakap oh pekipek. Komw ketin onehda sapahl sapwellimomwi Tehnpas Sarawi me ohlahro; komw ketin onehda sapahl pwe aramas koaros en esehla me komwi iei Koht.
18Maing Koht, komw ketin karongei kiht; komw ketin mahsanih kiht oh mwahngih apwal me se patopato loale oh pil lokolok me kahnimw me mwarasang komwi patopato loale. Se patohwan wiewia at pekipek ong komwi pwehki at patohwan ese duwen omwi kalahngan lapalap, kaidehkin pwehki at wiadahr mehkot mwahu.

19Maing at Kaun, komw ketin karongei kiht; Maing at Kaun, komw ketin kupwur mahkohng kiht; Maing at Kaun, komw ketin karongei kiht oh ketin kapwaiada at pekipek. Pwe aramas koaros en esehla me iei komwi Koht, komw dehr ketin pwand. Kahnimw wet oh aramas pwukat iei uhdahn sapwellimomwi.
20I ahpw usehla ei kapakap oh sakaradahn dipei kan oh dipen riei mehn Israel kan, I pil patohwan ngidingidkihong KAUN-O, ei Koht, en ketin onehda sapahl sapwellime Tehnpas Sarawio.
21A nindokon ei wiewia ei kapakap wet, Kapriel, me I tepin kilangada nan keieun kaudiahlo, pa pihrdihdo rehi wasa me I mihmi ie, ni ahnsoun meirong en nin soutik.
22E ahpw kawehwehiong ie, mahsanih, “Daniel, I kodohn kawehwehiong uhk kokohpo.
23Ni omw tapihada omw kapakap ong Koht, Koht pein kupwuramwahwihiukehr. I patodohn kihong uhk pasapengpe, pwehki Koht eh ketin loalloaleiuk. Eri, met rong kanahieng kawehwepen kaudiahl wet.
24“Sounpar isihsek pak isuh, ih reirei en ahnsou me Koht ketin koasoanediong omw aramas akan oh amwail kahnimw sarawio pwe en tokedihsang ar sapwung kan oh sang diparail kan. Mwuri, mahkpen dihp pahn miehla oh pwuhng poatopoat pahn poadada. Eri, kaudiahl wet oh kokohp wet ahpw pahn pweida oh kasarawihpen Tehnpas Sarawio ahpw pahn wiawi.
25Eri, ke en ese oh dehdehki met: sang ni ahnsou me koasoandien onohnsapahl en Serusalem wiawiher lel ahnsou me kaun me Koht ketin piladahro pahn ketido, sounpar isuh pahn pak isuh pahn irepeseng. Serusalem pahn onohnda sapahl iangahki ahl akan oh kehl kan, oh pahn mihmihki erein sounpar 62 wad isuh, ahpw ahnsowo pahn wia ahnsou apwal.
26Oh ni imwilahn ahnsowo, ih me Koht ketin piladahro pahn kamakamala ni sohte kahrepe. Kahnimwo oh pil Tehnpas Sarawio pahn ohkihla karis en kaun lapalap emen me pahn kohdo sang liki. Imwilahn met pahn rasehng lapake ehu, oh mahwen pahn wiewiawihte lao lel ni imwi, oh pil soangen kalokolok suwed koaros me Koht ketin kupwuredahr.
27Kaun menet pahn wiahiong aramas tohto inou kehlail ehu erein sounpar isuh, oh e pahn katokihedi meirong isihs oh soangen meirong teikan erein sounpar siluh elep. Eri, Sansal Kansensuwed Likemisiko pahn uhda ni wasa keieu ileilehn Tehnpas Sarawio, lao lel ih me kauwadahro pahn leledohng imwilah me Koht ketin kupwurehiong.”