Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ɛfɛsɛdeↄ

Ɛfɛsɛdeↄ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mámɛmaa Pↄlu, Kilisi Yesu zĩna lá Lua yeiwa, ma láɛ bee kɛ̃̀ Lua gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ Kilisi Yesu náaikɛ Ɛfɛsɛↄnɛ.
2Lua wá Mae ń Dii Yesu Kilisio gbɛ̃kɛkɛɛ́, aai á gba aafia.
3Wà Lua wá Dii Yesu Kilisi Mae sáaukpa! Wá naa Kilisiwa musu Lua báaa píi dàwágu wá nisĩnau.
4Wá naawà guu à wá sɛ́ dṹniakalɛa ãa, kɛ́ wá kua àↄ adoaɛ̀ sãasai. Aà yeawázi guu
5à dↄ̀aa wá dílɛ a nɛ́ↄ ũ ń Yesu Kilisi gbãao, lá àlɛ yá a pↄeã guuwa,
6kɛ́ à tↄbↄ a gbɛ̃kɛ gawide pↄ́ a kɛ̀wɛ̃ɛ a Yenzidepi guu yã́i.
7Wá naawà guu wa bↄ aà au sabai. À wá tàaeↄ kɛ̃̀wá a gbɛ̃kɛ zↄ̃ↄ
8pↄ́ a kɛ̀wɛ̃ɛ à kɛ̀ zài guu. Ɔ̃nↄ píi ń wɛzɛ̃ píio guu
9a tò wà a pↄeã asii dↄ̃̀, lá à zɛ̀ò à kɛ Kilisi sabaiwa.
10Tó aà pↄeãpi kɛgↄↄ kà, a pↄ́pii kãaa an mide Kilisiɛ, pↄ́ pↄ́ kú musu ń tↄↄlɛo píi.
11Lua pↄ́ ì yã́pii kɛ lá à zɛ̀ò a pↄeã guuwa dↄ̀aa wá dílɛ lá álɛ yáwa, à wá sɛ́ a pↄ́ ũ wá naa Kilisiwa guu,
12kɛ́ wá gbɛ̃́ pↄ́ wá wɛ́ dↄ Kilisizi káauↄ, wàↄ dɛ aà tↄbↄnaↄ ũ.
13Ápiↄ sↄ̃ a sĩana yãmà, a bao pↄ́ a á suabapi sì. Á naawà guu Lua a seela kɛ̀wá a Nisĩna pↄ́ à a lɛgbɛ̃̀ ũ.
14A dɛ gba pↄ́ Lua dↄ̀aa dàwɛ̃ɛ e àↄ gɛ́ a gbɛ̃́ↄ boi ũ, kɛ́ aa aà tↄbↄ yã́i.
15Ayãmɛto za gↄↄ pↄ́ ma á Dii Yesu náaikɛa mà ń á yea Lua gbɛ̃́ↄ píizio,
16mili kã́mabo ń Lua sáaukpaa á yã́ musuoo. Á yã́ ìↄ dↄmagu wabi pↄ́ mi kɛ Luawa guu.
17Mi wabikɛ Mae Gawide, wá Dii Yesu Kilisi Luawa, aà á gba ↄ̃nↄ, i á wɛ́ kɛ̃́ɛ́ ń a Nisĩna gbãao, kɛ́ à e à a dↄ̃ wásawasa.
18Mi wabikɛwà aà á nↄ̀sɛ wɛ̃ɛ́, kɛ́ à e zia'ea yã́ pↄ́ à á káwà dↄ̃. À gba zↄ̃ↄ gawidepi dìlɛ a gbɛ̃́ↄnɛ

19ń a gbãa zↄ̃ↄ bↄnsaɛ pↄ́ lɛ́ zĩkɛ wá gbɛ̃́ pↄ́ wálɛ a náaikɛↄ guuo. Iko gbãapi zĩkɛ̀ Kilisi guu
20gↄↄ pↄ́ Lua aà bↄ̀ gau à aà zↄ̃̀lɛ musu a ↄplaai.
21We Kilisi dɛu kpalablenaↄ ń ikodeↄ ń gbãadeↄ ń diiↄla píi ń tↄ́ pↄ́ wì misiilɛnɛ́ↄ píi. I kɛ dṹnia tiaɛ bee ado no, ń a pↄ́ pↄ́ a mↄòɛ lↄ.
22Lua tò pↄ́pii mikpàwà, ↄ̃ à aà dìlɛ yã́pii mide ũ Yesudeↄnɛ.
23Aamɛ Kilisi mɛ ũ, aa dɛ Kilisi pↄ́ ì gupii pa pɛɛa ũ.