Text copied!
CopyCompare
Bible Kralická 1613 - Efezským

Efezským 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pavel apoštol Jezukristův, skrze vůli Boží, svatým, kteří jsou v Efezu, a věrným v Kristu Ježíši:
2Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.
3Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Jezukrista, kterýž požehnal nám všelikým požehnáním duchovním v nebeských věcech v Kristu.
4Jakož vyvolil nás v něm před ustanovením světa k tomu, abychom byli svatí a neposkvrnění před obličejem jeho v lásce,
5Předzřídiv nás k zvolení za syny skrze Ježíše Krista v sebe, podle dobře libé vůle své,
6K chvále slávy milosti své, kterouž vzácné nás učinil v milém Synu svém.
7V němžto máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství milosti jeho,
8Kterouž rozhojnil k nám ve vší moudrosti a opatrnosti,
9Oznámiv nám tajemství vůle své podle dobré libosti své, kteroužto libost předuložil byl sám v sobě,
10Aby v dokonání plnosti časů v jedno shromáždil všecko v Kristu, buďto nebeské věci, buďto zemské.
11V něm, pravím, v kterémžto i k losu připuštěni jsme, předzřízeni byvše, podle předuložení toho, jenž všecko působí podle rady vůle své,
12Abychom tak byli k chvále slávy jeho my, kteříž jsme prve naději měli v Kristu.
13V kterémžto i vy naději máte, slyševše slovo pravdy, totiž evangelium spasení vašeho, v němžto i uvěřivše, znamenáni jste Duchem zaslíbení Svatým,
14Kterýž jest závdavek dědictví našeho, na vykoupení toho, což jím dobyto jest, k chvále slávy jeho.
15Protož i já, slyšev o vaší víře v Pánu Ježíši, a o lásce ke všem svatým,
16Nepřestávám díků činiti z vás, zmínku čině o vás na modlitbách svých:
17Aby Bůh Pána našeho Jezukrista, Otec slávy, dal vám Ducha moudrosti a zjevení, v poznání jeho,
18A tak osvícené oči mysli vaší, abyste věděli, která by byla naděje povolání jeho a jaké bohatství slávy dědictví jeho v svatých,

19A kterak jest převýšená velikost moci jeho k nám věřícím podle působení mocnosti síly jeho,
20Kteréž dokázal na Kristu, vzkřísiv jej z mrtvých a posadiv na pravici své na nebesích,
21Vysoce nade všecko knížatstvo, i mocnosti, i moci, i panstvo, i nad každé jméno, kteréž se jmenuje, netoliko v věku tomto, ale i v budoucím.
22A všecko poddal pod nohy jeho, a jej dal hlavu nade všecko církvi,
23Kterážto jest tělo jeho a plnost všecko ve všech naplňujícího.