Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible - EPISOS

EPISOS 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sang ngehi, Pohl, wahnpoaron en Krais Sises sang ni kupwur en Koht— Ong sapwellimen Koht souleng en Episos kan koaruhsie, me lelepengkilahr mouren Krais Sises:
2Kalahngan oh popohl en Samatail Koht oh atail Kaun Sises Krais en ketin ieiang kumwail.
3Kitail patohwan kapingkalahngan ong Koht, Semen atail Kaun Sises Krais, pwehki eh ketin kapaiahkinkitaildahr soangen kapai koaros sang nanleng rehn Krais.
4Mwohn sampah eh wiawihda, Koht ketin pilkitaildahr pwe en sapwellimanikinkitailla sang ni atail miniminiong Krais, pwe kitail en sarawihla oh mwakelekella, sohte kisin mwahi kis rehtail mwohn silangi. Pwehki sapwellime limpoak,
5e ketin kupwuredahr kitail en wiahla sapwellime serien pwekipwek kei pwehki Sises Krais—met sang ni sapwellime kupwurkalahngan.
6Iei me kitail kapinga lingaling en sapwellime kalahngan, pwehki sapwellime kisakis wet me sohte pweipwei me kohieng kitail sang rehn Sapwellime Iehros!
7Pwehki ntahn Krais kitail maiaudahr oh aleier lapwepen dipatail kan. Ia uwen laud en sapwellimen Koht kalahngan wet,
8me e ketin kamwerehdiongkitailehr! Ni sapwellime kupwurokong oh erpit
9e ketin kasalehiong kitail dahme e ketin nekinekid nan kupwure, iei kupwur rir me pid Krais, me e ketin koasoanedier sang nin tapio—
10kupwure me e pahn ketin kapwaiada ni ahnsou me konehng. Eri, iet kupwurehn: duwen eh pahn ketikipene soahng koaruhsie nanleng oh sampah pahn tahpwteieu, iei pahn Krais.
11Mehkoaros kin wiawi nin duwen kupwur en Koht. Eri, pwehki atail miniminiong Krais, kitail pilipildahr pwe kitail en wiahla sapwellime. Kitail pilipilda sang nin tapio duwen me pein kupwure ketin koasoanehdi; pwe iei met kupwure sang nin tepin kawa.
12Eri, kitail kan me tepin koapworopworkilahr Krais, kitail kapinga sapwellimen Koht lingan lapalap!
13Eri, kumwail pil wialahr sapwellimen Koht aramas ni amwail rong mahsen mehlelo, Rongamwahu en amwail komourlahr. Kumwail pwosonlahr Krais, oh iangehr kilelkihdi kilel en Ngehn Sarawi me Koht ketin inoukidahr.
14Ngehno iei kadehdepen atail pahn sohsohki soahng teikan koaros me Koht ketin inoukihong sapwellime kan, oh duwen eh pahn ketin kamaiauwihada irail unsek. Kitail kapinga sapwellime lingan!
15Ihme kahrehda sang ni ei rongada duwen amwail kin pwoson atail Kaun Sises oh duwen amwail kin limpoak ong sapwellimen Koht souleng kan koaros,
16I sohte kin tokedihsang kapikapingkalahngan ong Koht pwehki kumwail. I kin tamataman kumwail nan ei kapakap akan,
17oh kin peki rehn Koht en atail Kaun Sises Krais, Sahm lingaling, en ketikihong kumwail sapwellime Ngehn, me pahn kamarainihkumwailla oh kasalehiong kumwail duwen Koht, pwe kumwail en esehla ih mehlel.
18I peki pwe en ketin kamarainihala nan kapehdamwail kan, pwe kumwail en esehla koapworopwor me e ketin nekinekidohng kumwail, oh pwe kumwail en pil pehmada uwen lingan lapalap en sohso me e ketin inoukihong sapwellime kan,

19oh uwen roson me e ketin doadoahngkihong kitail kan me kin pwoson. Kumwail kak dehdehki roson wet sang ni roson
20me e ketin doadoahngkihong Krais ni eh ketin kaiasada sang rehn me melahr akan oh ketikihdiong ni palimauni nanleng.
21Krais ketin kakaun sang nanleng oh ketket pohnangin kaun akan oh me lapalap akan oh me manaman akan oh soumas en nanleng koaros; sapwellime lengileng laud sang lengileng koaros nin sampah wet oh pil nan mwehi me pahn kohdo.
22Koht ketikihong pahn aluweluwen Krais mehkoaros, oh ketin kasapwilada en wiahla Kaunen mehkoaros oh tapwin mwomwohdiso,
23me iei paliwere, oh kaunsekpen ih me kin ketin kaunsekala mehkoaros wasa koaros.