Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Hari

1 Hari 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gisuginlan ni Ahab si Jezebel sa tanang gihimo ni Elias ug kung giunsa niya pagpatay ang tanang mga propeta pinaagi sa espada.
2Unya nagpadala si Jezebel ug mensahero ngadto kang Elias, nga miingon, “Hinaot nga buhaton kana sa mga dios kanako ug mas labaw pa, kung dili nako mahimo sa imong kinabuhi ang sama sa kinabuhi niadtong nangamatay nga mga propeta ugma sa sama niini nga takna.”
3Sa dihang nadungog kini ni Elias, mitindog siya ug mikalagiw alang sa iyang kinabuhi ug miadto didto sa Beersheba, nga nahisakop sa Juda, ug gibiyaan niya ang iyang sulugoon didto.
4Apan siya sa iyang kaugalingon milakaw ug usa ka adlaw nga panaw didto sa kamingawan, ug miabot siya ug milingkod ilalom sa kahoy nga Enebro. Nanghangyo siya alang sa iyang kaugalingon nga mamatay na unta siya, ug miingon, “Husto na kini, karon, Yahweh; kuhaa na ang akong kinabuhi, kay ako dili man labing maayo kaysa akong nangamatay nga mga katigulangan.
5Busa mihigda siya ug natulog ilalom sa kahoy nga Enebro. Sa kalit lang mihikap kaniya ang manulonda ug miingon, “Bangon ug kaon.”
6Mitan-aw si Elias, ug duol sa iyang ulohan adunay tinapay nga giluto sa mga uling ug usa ka tibod nga tubig. Busa mikaon ug miinom siya, ug mihigda pagbalik.
7Mitungha pag-usab ang manulonda ni Yahweh sa ikaduha nga higayon ug gihikap siya nga nag-ingon, “Bangon ug kaon, tungod kay halayo kaayo ang panaw alang kanimo.”
8Busa mibangon siya ug mikaon ug miinom, ug mipanaw siya nga adunay kusog pinaagi niadtong pagkaon sulod sa 40 ka mga adlaw ug 40 ka mga gabii padulong sa Horeb, ang bukid sa Dios.
9Miadto siya sa usa ka langob ug nagpabilin didto, unya miabot ang pulong ni Yahweh ug miingon kaniya, “Nag-unsa ka man dinhi, Elias?”
10Mitubag si Elias, “Nagmakugihon ako sa hilabihan kang Yahweh, ang pangulo sa mga kasundalohan sa angel, kay mitalikod ang katawhan sa Israel sa imong kasabotan, gigun-ob ang imong mga halaran, ug gipatay ang imong mga propeta pinaagi sa espada. Karon ako, ako na lamang, ang nahibilin ug misulay sila sa pagkuha sa akong kinabuhi.”
11Mitubag si Yahweh, “Gawas ug barog ibabaw sa bukid sa akong atubangan.” Unya milabay si Yahweh, ug ang hilabihan ka kusog nga hangin mihampak sa mga bukid ug nangadugmok ang mga bato sa atubangan ni Yahweh, apan wala si Yahweh diha sa hangin. Unya pagkahuman sa hangin, miabot ang linog, apan wala si Yahweh diha sa linog.
12Unya pagkahuman sa linog miabot ang usa ka kalayo, apan wala si Yahweh diha sa kalayo. Unya pagkahuman sa kalayo, miabot ang usa ka malinawon ug diyutay nga tingog.
13Sa pagkadungog ni Elias sa tingog, gitabonan niya ang iyang nawong sa iyang kupo, migawas ug mitindog sa baba sa langob. Unya miabot ngadto kaniya ang usa ka tingog nga naga-ingon, “Nag-unsa ka man dinhi, Elias?”
14Mitubag si Elias, “Nagmakugihon ako sa hilabihan kang Yahweh, ang pangulo sa mga kasundalohan sa angel, tungod kay mitalikod ang katawhan sa Israel sa imong kasabotan, gigun-ob ang imong mga halaran ug gipatay ang imong mga propeta pinaagi sa espada. Karon ako, ako na lamang, nahibilin ug misulay sila sa pagkuha sa akong kinabuhi.”
15Unya miingon si Yahweh kaniya, “Lakaw, balik sa imong dalan padulong sa kamingawan sa Damascus, ug sa pag-abot nimo dihogan nimo si Hazael nga mamahimong hari sa tibuok Aram,
16ug dihogan nimo si Jehu ang anak nga lalaki ni Nimshi nga mamahimong hari sa tibuok Israel, ug dihogan nimo si Eliseo ang anak nga lalaki ni Shafat sa Abel Mehola nga mamahimong propeta puli kanimo.
17Mahitabo kini nga pamatyon ni Jehu si bisan kinsa nga makalingkawas sa espada ni Hazael, ug pagapatyon ni Eliseo si bisan kinsa nga makaikyas gikan sa espada ni Jehu.
18Apan magbilin ako alang sa akong kaugalingon ug 7, 000 ka mga katawhan sa Israel, kadtong wala miluhod kang Baal, ug kadtong wala mohalok kaniya.”

19Busa mibiya si Elias didto ug nakaplagan niya si Eliseo ang anak nga lalaki ni Shafat, nga nagdaro uban ang dose ka mga yugo sa torong baka nga naga-una kaniya, ug nagdaro usab siya ug ikadose ka yugo. Miduol si Elias kang Eliseo ug gitabonan niya siya sa iyang kupo.
20Unya gibiyaan ni Eliseo ang iyang torong baka ug midagan sunod kang Elias; miingon siya, “Palihog tugoti ako nga mohalok sa akong amahan ug sa akong inahan unya mosunod ako kanimo.” Unya miingon si Elias kaniya, “Balik, apan hunahunaa kung unsa ang akong gibuhat kanimo.”
21Busa mibalik si Eliseo kang Elias ug gitangtang ang yugo sa torong baka, gipatay ang mga hayop, giluto ang karne ug gisugnod ang kahoy sa yugo sa torong baka. Unya gipanghatag niya kini sa katawhan ug nangaon sila. Unya mitindog siya, milakaw sunod kang Elias ug nag-alagad kaniya.