Text copied!
CopyCompare
Ti Biblia - Kanta ni Solomon

Kanta ni Solomon 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tarigagayak a kaslaka la koma iti kabsatko a lalaki, a nagsuso kenni inangko. Ket no masabatka iti ruar, mabalinka nga agkan, ket awan ti siasinoman ti manguyaw kaniak.
2Idalanka ket iyegka iti balay ni inangko, ket suroannak. Ikkanka iti natimplan nga arak ken sangkabassit a tubbog ti bunga ti granadak. Kasarsarita ti balasang ti bagina.
3Ig-iggaman ti makannigid nga imana ti ulok; ar-arakupennak ti makannawan nga imana. Kasarsarita ti babai dagiti dadduma a babbai
4Kayatko nga agkarikayo, annak a babbai dagiti tattao ti Jerusalem, a saanyo a singsingaen ti panagkakaiddami agingga a malpas daytoy. Agsarsarita dagiti babbai ti Jerusalem
5Siasino daytoy a sumangsang-at a naggapu idiay let-ang, nga agsadsadag iti ay-ayatenna? Kasarsarita ti balasang ti ay-ayatenna Riniingka iti sirok ti kayo nga aprikot; insikognaka sadiay ni inangmo; sadiay ti nangipasngayanna kenka, inyanaknaka.
6Isaadnak a kas tanda iti pusom, a kas tanda iti takkiagmo, ta iti ayat ket napigsa a kas iti patay. Ti imon ket naranggas a kas iti sheol; agkayamkam ti apuyna; maysa daytoy a gumilgil-ayab nga apuy, apuy a napudpudot ngem ti dadduma pay nga apuy.
7Saan a kabaelan a sebseban ti agsabua-sabuag a dalluyon ti ayat, saan a kabaelan uray ti layus nga iyanud daytoy. No ited ti maysa a lalaki ti amin a sanikua nga adda iti balayna para iti ayat, maumsinto a naan-anay ti sagutna. Agsasarita dagiti kabsat a lalaki ti babai
8Adda kabsatmi nga ubing a babai, ken saan pay a nagpammukel. Ania ti aramidenmi para iti kabsatmi a babai iti aldaw a maikarinto isuna a maiyasawa?
9No isuna ket maysa a pader, agpatakderkami iti maysa a torre a pirak para kenkuana. No isuna ket maysa a ridaw, pakalupkopanminto isuna kadagiti tabla a sedro. Kasarsarita ti balasang ti bagina
10Maysaak a pader, ngem dagitoy susok ket kasla torre a pagkamangan; isu a naan-anayakon a nataengan iti imatangna. Kasarsarita ti balasang ti bagina
11Adda kaubasan ni Solomon idiay Baal-hamon; impaabangna ti kaubasan kadagiti mangtaripato iti daytoy. Mangted ti tunggal maysa iti sangaribu a siklo ti pirak para kadagiti bungana.
12Kukuak ti kaubasak; kukuam ti sangaribo a siklo, o dungdungoek a Solomon, ken ti duagasut a siklo ket para kadagiti mangtartaripato iti ditoy para iti bungana. Makisarsarita iti babai ti mangay-ayat kenkuana
13Sika nga agnanaed kadagiti minuyongan, dumdumngeg iti timekmo dagiti kakaduak; Ipangngegmo met koma kaniak daytoy. Kasarsarita ti balasang ti mangay-ayat kenkuana
14Apuraem, ay-ayatek, ket agbalinka a kas iti korso wenno urbon a kalakian nga ugsa kadagiti banbantay dagiti rekado a pangpabanglo.