Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 22

NUMERA 22:2-6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
2Balaki Siporo be Moaba ena king. Ia be Israela taudia edia kara sivarai ia kamonai, Amoro taudia idia halusia, bona Israela taudia be momo herea.
3Vadaeni ia bona Moaba taudia ibounai idia gari bada herea.
4Moaba taudia ese Midiana gunalaia taudia idia hamaoroa, idia gwau, “Inai taunimanima momo herea ese gabu ibounai do idia hadikaia ore, boromakau ese rei ia ania ore bamona.” Unai dainai Moaba ena king, Balaki Siporo,
5ese iena hesiai taudia ia siaia, Balama Beoro do idia abia mai totona. Balama Beoro be Petoro dekenai, Euperate Sinavai ena badibadinai, Amawa tano dekenai ia noho. Hesiai taudia idia gwau, “Balaki be inai bamona ia gwau, ‘Bese ta Aigupito dekena amo idia mai vadaeni, idia be momo herea, tano ibounai idia koua, bona lauegu tano ena badibadinai idia kamepa noho.
6Mani emu kara do oi mai, inai bese be oiemu meamea dekena amo do oi hadikaia, badina be edia goada ese lauegu bese ena goada ia hereaia. Bema oi hadikadia neganai, sedira lauegu bese ese idia do ia halusia diba, bona aiemai tano dekena amo do ai luludia diba. Badina be, lau diba oi ese oi hanamoa taudia idia namo, to oi ese oi hadikaia taudia do idia dika.’ ”

Read NUMERA 22NUMERA 22
Compare NUMERA 22:2-6NUMERA 22:2-6