Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 21

NUMERA 21:3-6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
3Vadaeni Lohiabada ese Israela taudia edia noinoi ia abia dae, ia durudia, bona idia ese Kanana taudia idia halusia. Unai dainai Israela taudia ese Kanana bese taudia ibounai idia alaia ore, bona edia hanua ibounai idia hadikaia ore. Bona unai gabu ena ladana idia atoa Horoma.
4Vadaeni Israela taudia ese Horo Ororo dekena amo ma idia laolao, Davara Kakakaka dalana dekenai. Inai dala dekenai idia lao, Edoma tanona ena murimuri kahana dekenai do idia raka hanaia totona. To unai dala dekenai Israela taudia idia hesiku lou.
5Idia ese Lohiabada bona Mose dekenai idia maumau, idia gwau, “Dahaka dainai Aigupito dekena amo ai oi hakaua? Inai taunimanima noho lasi tano dekenai do ai mase, badina aniani be lasi, ranu danu be lasi. To inai aniani gauna dikana dekenai be ai hesiku momokani.”
6Vadaeni Lohiabada ese koria gaigai momo ia siaia, idia edia huanai. Gaigai ese taunimanima momo idia koria, vadaeni Israela taudia momo idia mase.

Read NUMERA 21NUMERA 21
Compare NUMERA 21:3-6NUMERA 21:3-6