Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 21

NUMERA 21:25-34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
25Vadaeni Israela taudia ese Amoro taudia edia hanua ibounai idia abia, bona idia be Hesebona bona Amoro hanua maragidia ibounai dekenai idia noho.
26Badina Hesebona be Sihona, Amoro ena king, ena hanua. Gunaguna Sihona ese Moaba ena king gunana ia tuari henia, bona Moaba ena tano ibounai ia abia, ela bona Aranona Sinavai.
27Unai dainai Israela ane karaia taudia ese inai ane idia abia: “Hesebona dekenai umui mai. Ia be king Sihona ena hanua! Namona be ita ese inai hanua do ita haginia lou.
28Badina be gunaguna Hesebona dekena amo, King Sihona ena tuari taudia idia raka lao, lahi ia hururu bada bamona. Inai lahi ese Moaba ena hanua badana, Ara, ia hadikaia ore, bona Aranona Ororo ena tano ia ania ore.
29Moaba taudia e, emui noho be dika! Kemoso dirava dekenai umui tomadiho henia taudia e, emui noho mauri dalana be ia ore vadaeni. Emui dirava ese umui ia durua lasi, unai dainai emui tatau ibounai idia heau boio, bona emui hahine be Amoro king Sihona, ese ia abia mauri.
30To hari ita ese Amoro taudia ita halusia vadaeni. Hesebona hanua ela bona Dibona hanua, ita ese ita hamakohia vadaeni. Tano be ita ese ita hadikaia ore ela bona Nopa, bona ela bona Medeba danu.”
31Unai dainai Israela taudia ese Amoro taudia edia tano dekenai idia noho.
32Mose ese Israela taudia haida ia siaia, hunia dekenai Iasera hanua ena manoka gabudia idia itaia totona. Unai murinai Israela taudia ese tuari dekena amo Iasera, mai ena hanua maragidia idia abia, bona unuseni idia noho Amoro taudia idia lulua ore.
33Unai neganai Israela taudia be ma idia raka lao, Basana ia lao dalana dekenai idia raka. Vadaeni Oga, Basana ena king, mai ena tuari taudia danu idia raka lao, bona idia ese Israela taudia idia tuari henia, Ederei dekenai.
34To Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, “Oga dekenai do oi gari lasi. Lau ese kwalimu oi dekenai do lau henia, ia dekena amo. Oi ese iena tuari taudia do oi halusia, bona edia tano do oi abia. Sihona, Amoro ena King, Hesebona dekenai oi karaia hegeregerena, be inai Oga dekenai danu do oi karaia.”

Read NUMERA 21NUMERA 21
Compare NUMERA 21:25-34NUMERA 21:25-34