Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 21

NUMERA 21:16-21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
16Aranona Sinavai dekena amo idia toreisi, bona gabu ta ladana Bere dekenai idia lao. Unai be ranu guri gabuna. Inai gabu dekenai Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, “Taunimanima do oi haboua mai, bona lau ese ranu idia dekenai do lau henia.”
17Vadaeni Israela taudia ese inai ane idia abia: “Ranu e, do oi lohilohi daekau! Ane do ita abia!
18Bese ena gunalaia taudia ese ranu guri idia geia, bese ena lohia taudia ese ranu guri idia hadobua.” Unai neganai Israela taudia ese taunimanima idia noho lasi tano idia rakatania, idia raka lao ela bona gabu ta ladana Matana.
19Matana dekena amo idia raka ela bona Nahaliele, bona Nahaliele dekena amo ela bona Bamoto.
20Bamoto dekena amo idia raka lao, ela bona koura ta Moaba taudia edia tano dekenai. Inai koura be Pisiga Ororo ena henuna kahanai, bona unai gabu dekena amo Pisiga ena tano kaukau idia itaia diba.
21Unai neganai Israela taudia ese hesiai taudia idia siaia, Sihona, Amoro ena king dekenai idia hereva, idia gwau,

Read NUMERA 21NUMERA 21
Compare NUMERA 21:16-21NUMERA 21:16-21