Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 1

NUMERA 1:19-52

Help us?
Click on verse(s) to share them!
19Lohiabada ese ia oda hegeregerena. Sinai tano, taunimanima idia noho lasi gabuna dekenai Mose ese taunimanima edia ladana ia torea.
20Tatau ibounai, edia mauri lagani 20 idia hanaia, edia ladana, edia iduhu, bona edia goada be hegeregere tuari taudia do idia lao taudia edia bese be Mose ese ia torea. Iakobo ena natuna vara guna, Rubena ena iduhu dekenai be inai duahia gaukara idia hamatamaia. Iduhu ibounai bona edia tatau edia momo be inai: Rubena iduhu: 46,500 Simeona iduhu: 59,300 Gado iduhu: 45,650 Iuda iduhu: 74,600 Isakara iduhu: 54,400 Sebuluno iduhu: 57,400 Eparaima iduhu: 40,500 Manase iduhu: 32,200 Beniamina iduhu: 35,400 Dano iduhu: 62,700 Asere iduhu: 41,500 Napatali iduhu: 53,400
46Tuari dekenai idia lao diba tatau ibounai be 603,550
47To idia ese Levi iduhu taudia be iduhu haida danu idia duahia lasi.
48Badina be Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau,
49“Levi iduhu taudia be Israela taudia danu do oi duahia hebou lasi, bona edia ladana do oi torea hebou lasi.
50“Levi taudia do oi abia hidi, idia ese lau noho ena toana, Palai Dubu, mai ena kohu ibounai do idia naria. Idia ese Palai Dubu mai ena kohu ibounai do idia huaia, bona idia sibona ese Dubu lalonai do idia gaukara, bona idia kamepa neganai, Palai Dubu, be edia palai ruma dekena amo do idia hagegea.
51Palai Dubu be gabu ta dekenai do umui abia lao neganai, Levi taudia ese do idia atoa diho, bona gabu matamata dekenai umui ginidae neganai, Levi taudia ese do idia haginia lou. Bema idau iduhu tauna be Palai Dubu kahirakahira ia raka mai neganai, do umui alaia mase.
52“Israela taudia be edia iduhu ta ta dekena amo do idia kamepa, iduhu ta ta edia kamepa, edia kamepa gabudia dekenai, bona iduhu ta ta be mai edia pepe danu.

Read NUMERA 1NUMERA 1
Compare NUMERA 1:19-52NUMERA 1:19-52