Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 18

NUMERA 18:2-7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
2“Oiemu varavara taudia, Levi iduhu taudia, oiemu tamana ena iduhu taudia, do oi abia mai, oi danu do idia gaukara hebou, bona idia ese oi do idia durua, oi bona oiemu natuna be Palai Dubu lalonai umui gaukara neganai.
3Inai Levi taudia ese oiemu hesiai gaukara do idia karaia, bona Palai Dubu lalonai gaukara do idia karaia, to idia ese gau helagadia, Helaga Gabuna dekenai o boubou patana dekenai do idia dogoatao lasi. Bema unai gaudia idia dogoatao neganai, idia bona oi be do umui mase momokani.
4“Levi taudia ese oi do idia durua, bona Lohiabada ena Palai Dubu naria gaukara ibounai do idia karaia namonamo. Idau iduhu tauna ta ese umui kahirakahira do ia mai lasi emui gaukara lalonai.
5Oi bona oiemu natuna tau sibona ese Helaga Gabuna bona boubou patana edia gaukara do umui karaia, egu badu ese Israela taudia do ia hadikaia lou garina.
6“Lau Lohiabada ese oiemu varavara, Levi taudia Israela orea edia huana dekena amo lau abia hidi, bona oi dekenai lau henidia. Idia be lau Lohiabada, egu, bona unai dainai Palai Dubu lalonai gaukara idia karaia diba.
7“To oi bona oiemu natuna tau ese hahelagaia taudia edia gaukara, boubou patana dekenai, bona Helaga Herea Gabuna dekenai do umui karaia. Inai be emui gaukara korikori, badina be lau ese hahelagaia taudia edia dagi be umui dekenai lau henia vadaeni. To bema idau tauna ese helaga gaudia kahirakahira ia mai neganai, ia be do ia mase.”

Read NUMERA 18NUMERA 18
Compare NUMERA 18:2-7NUMERA 18:2-7