Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 16

NUMERA 16:38-46

Help us?
Click on verse(s) to share them!
38Lohiabada ena boubou patana dekenai idia henia dainai idia helaga. Unai dainai unai taudia, edia kara dika dainai idia mase taudia, edia lahi huaia auri kapusi do oi abia, bona hama dekenai idia do oi botaia palaka bona severasevera, bona boubou patana ena koua gauna ta do oi halaoa. Unai dekena amo unai auri laboralabora koua gauna be sisiba gauna ta Israela taudia dekenai do ia lao.”
39Vadaeni hahelagaia tauna Eleasara ese unai lahi huaia auri kapusi ia abia lao, bona gaukara taudia ese hama dekenai idia botaia palaka bona severasevera, bona boubou patana ena koua gauna idia karaia.
40Inai koua gauna be sisiba gauna ta Israela taudia dekenai, bona do idia laloa noho, idau tauna ta, Arona ena bese tauna lasi ese boubou patana dekenai do ia lao lasi, Lohiabada dekenai bonana namona muramura do ia gabua totona. Badina unai bamona ia karaia neganai, ia be do ia mase ore, Kora bona iena taudia idia mase hegeregerena. Unai gaukara ibounai be Eleasara ese ia karaia, badina be Lohiabada ese ia hamaoroa, Mose ena uduna dekena amo.
41Kerukeru dina, Israela taudia ibounai ese Mose bona Arona idia maumau henia, idia gwau, “Umui ese Lohiabada ena bese taudia umui alaia mase vadaeni.”
42Taunimanima ibounai be Mose bona Arona hadikaia totona idia haboua neganai, edia matana idia negea, Palai Dubu idia itaia, ori ese Palai Dubu ia koua, bona Lohiabada ena diaridiari ia hedinarai.
43Vadaeni Mose bona Arona be Palai Dubu ena iduara dekena amo idia raka, Palai Dubu ena vairanai idia gini.
44Vadaeni Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau,
45“Inai hebou taudia dekena amo do umui raka siri, lau ese idia do lau hadikaia ore.” Vadaeni Mose bona Arona be idia moru diho, tano dekenai edia vairana idia atoa.
46Unai neganai Mose ese Arona ia hamaoroa, ia gwau, “Oiemu auri kapusi do oi abia, boubou patana ena lahi gida do oi udaia, bonana namo muramura be gida edia latanai do oi atoa, bona karaharaga taunimanima dekenai oi lao, edia kara dika ena davana do oi karaia. Badina be Lohiabada ena badu be taunimanima edia huanai ia ginidae vadaeni, bona hanaia gorere dikana ese idia dekenai ia vara vadaeni.”

Read NUMERA 16NUMERA 16
Compare NUMERA 16:38-46NUMERA 16:38-46