Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 16

NUMERA 16:15-20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
15Mose ia badu dikadika, bona ia ese Lohiabada ia noia, ia gwau, “Inai taudia edia boubou ta do oi abia dae lasi. Lau ese idia ta lau hadikaia lasi, edia doniki ta danu be nega ta lau abia lasi.”
16Mose ese Kora ia hamaoroa, ia gwau, “Kerukeru oi bona oiemu orea taudia 250 be Palai Dubu dekenai do umui mai, Lohiabada ena vairanai do umui gini. Arona danu be unuseni do ia noho.
17“Umui ta ta ese emui lahi huaia auri kapusi, bona edia latanai bonana namo muramura danu do umui abia mai, bona boubou patana dekenai, Lohiabada ena vairanai do umui atoa.”
18Vadaeni inai taudia ta ta ibounai ese edia lahi huaia auri kapusi idia abia, gida, bona mai bonana namo muramura be auri kapusi edia latanai idia atoa, bona Palai Dubu ena iduara dekenai idia gini, Mose bona Arona danu.
19Unai neganai Kora ese Israela taudia ibounai ia haboua, bona idia be idia gini noho, Mose bona Arona edia vairanai, Palai Dubu ena iduara dekenai. Vadaeni karaharaga, nega tamona, Lohiabada ena diaridiari ia hedinarai, bona hebou taudia ibounai ese idia itaia.
20Vadaeni Lohiabada ese Mose bona Arona ia hamaoroa, ia gwau,

Read NUMERA 16NUMERA 16
Compare NUMERA 16:15-20NUMERA 16:15-20