Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 15

NUMERA 15:4-20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
4“ ‘Unai neganai danu boubou do ia henia tauna ese paraoa namo herea ena metau kilogaram ta, olive dehoro, ena bada lita ta dekenai ia mikisi gauna ma do ia henia.
5Gabua ore boubouna, o boubou ta totona, mamoe natuna ta ta danu be uaina lita ta, ma do ia henia.
6“ ‘Bema mamoe tau idia henia neganai, paraoa ena metau kilogaram rua, olive dehoro, 1 lita 500 garam danu mikisi gauna, be paraoa boubouna totona do idia henia,
7ma uaina ena bada 1 lita 500 garam danu do idia henia. Inai bouboudia be Lohiabada dekenai edia bonana be namo herea.
8“ ‘Bema boromakau tau be gabua ore boubouna, o gwauhamata boubouna, o maino karaia boubouna totona Lohiabada dekenai umui henia neganai,
9paraoa boubouna, paraoa ena metau kilogaram toi, olive dehoro ena bada lita rua dekenai idia mikisi gauna danu do umui henia,
10mai uaina ena bada lita rua danu. Inai boubou ena bonana be Lohiabada dekenai ia namo herea.
11“ ‘Boromakau tau ta ta danu, mamoe tau ta ta danu, mamoe natuna ta ta danu, bona nanigosi natuna ta ta danu henia gaudia Lohiabada dekenai be unai bamona.
12Bema boubou totona mauri gaudia be tamona sibona lasi neganai, paraoa bona uaina boubouna danu be tamona sibona lasi. Mauri gaudia hida do umui henia gwauraia, unai namba hegeregerena danu paraoa bona uaina bouboudia do umui henia.
13“ ‘Israela korikori taudia ibounai ese aniani gabua boubouna idia henia neganai, inai bamona taravatu do idia badinaia, bona Lohiabada dekenai unai boubou ena bonana be namo herea.
14“ ‘Sedira idau bese tauna ta, nega sisina o nega daudau umui emui huanai ia noho tauna ese aniani gabua boubouna, Lohiabada dekenai ena bonana be namo gauna, ia ura do ia henia. Bema ia henia neganai, ia ese boubou henia taravatu, umui ese umui badinaia gauna hegeregerena do ia badinaia.
15Umui bona umui emui huanai idia noho idau bese, umui ibounai dekenai taravatu be tamona, hari ela bona nega ibounai. Lohiabada ena vairana dekenai umui bona idia be tamona.
16Taravatu bona oda ibounai be tamona, umui, bona umui dekenai noho idau bese taudia emui latanai.’ ”
17Lohiabada ese ma Mose dekenai ia hereva lou, ia gwau,
18“Israela taudia do oi hamaoroa, inai bamona: Lau Lohiabada ese umui do lau henia tano dekenai umui ginidae neganai, inai taravatu do umui badinaia:
19Unai tano dekenai anina do umui ania hamatamaia neganai, aniani haida be harihari gauna Lohiabada dekenai do umui henia.
20“Bema paraoa umui gabua neganai, beredi ginigunana, uiti anina ginigunana dekena amo be Lohiabada ena vairanai do umui atoa, ia be harihari gauna, Lohiabada ena. Inai be do umui henia, uiti kwadia gabuna dekena amo umui henia harihari gauna umui henia dalana hegeregerena.

Read NUMERA 15NUMERA 15
Compare NUMERA 15:4-20NUMERA 15:4-20