Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 15

NUMERA 15:17-25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
17Lohiabada ese ma Mose dekenai ia hereva lou, ia gwau,
18“Israela taudia do oi hamaoroa, inai bamona: Lau Lohiabada ese umui do lau henia tano dekenai umui ginidae neganai, inai taravatu do umui badinaia:
19Unai tano dekenai anina do umui ania hamatamaia neganai, aniani haida be harihari gauna Lohiabada dekenai do umui henia.
20“Bema paraoa umui gabua neganai, beredi ginigunana, uiti anina ginigunana dekena amo be Lohiabada ena vairanai do umui atoa, ia be harihari gauna, Lohiabada ena. Inai be do umui henia, uiti kwadia gabuna dekena amo umui henia harihari gauna umui henia dalana hegeregerena.
21“Hari ela bona hanaihanai, inai harihari gauna be Lohiabada dekenai do umui henia, umui gabua beredi ibounai dekena amo.
22“To bema tau ta ia diba lasi dainai inai taravatu, Lohiabada ese Mose ia henia gauna, ia badinaia lasi neganai,
23o bema vaira neganai Israela taudia ese Lohiabada ena oda ibounai, Mose ia henia gaudia do idia badinaia lasi,
24bona bema unai kerere idia karaia, badina be taravatu idia diba lasi dainai, idia ese boromakau tau do idia henia, gabua ore boubouna totona, mai bonana namona Lohiabada dekenai gauna. Paraoa bona uaina bouboudia danu nega tamona do idia henia, bona nanigosi tau, kara dika totona boubouna danu do idia henia unai neganai.
25“Vadaeni hahelagaia tauna ese Israela orea ibounai edia kara dika davana do ia karaia, bona Lohiabada ese edia kara dika do ia gwauatao, badina edia kerere be idia karaia kava, idia diba lasi dainai, bona edia kerere totona aniani boubouna idia henia vadaeni Lohiabada dekenai.

Read NUMERA 15NUMERA 15
Compare NUMERA 15:17-25NUMERA 15:17-25