Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 11

NUMERA 11:3-17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
3Unai dainai unai gabu ena ladana idia atoa Tabera, badina be Lohiabada ena lahi be idia edia huanai ia araia dainai.
4Bona idau taudia, idau bese taudia haida, be Israela taudia danu idia laolao hebou. Inai taudia be vamu idia ura henia dikadika dainai idia maumau. Unai dainai Israela taudia danu idia taitai hamatamaia lou, idia gwau, “Vamu be edeseni do ita abia?
5Aigupito ita noho neganai, gwarume ita ania be davana lasi, ani? Bona kiukamba, bona meloni bona liki bona oniani bona galiki be momo herea, ani?
6To harihari iseda goada ia ore, aniani gauna ta be lasi, inai mana sibona mo ita itaia noho.”
7Mana be nadinadi kurokurona bamona, boroko auna ena todena bamona.
8Taunimanima ese dabai inai mana idia gogoa. Idia be gwada-gwada auna lalonai idia gwadaia ela bona paraoa bamona idia halaoa, o nadi uili, metau gauna, dekena amo idia moia maragimaragi, vadaeni uro dekenai idia nadua, bona keke idia karaia. Iena mamina be paraoa bona olive huahua ena digara danu idia mikisi hebou bamona.
9Hanuaboi neganai paripari ena ranu be kamepa dekenai ia diho neganai, inai mana danu nega tamona ia diho.
10Israela taudia ibounai idia taitai, idia ta ta edia palai rumadia iduara dekenai. Vadaeni Mose ese edia taitai ia kamonai, bona iena lalona ia hisihisi bada, badina Lohiabada be ia badu dikadika.
11Mose ese Lohiabada dekenai ia hereva, ia gwau, “Badina dahaka inai bamona lau oi hadikaia? Badina dahaka oiemu lalona ia namo lasi lau dekenai? Edena bamona inai bese ibounai naria gaukara be lau dekenai oi henia?
12Inai bese badana be lauegu natuna, a? Lau ese lau havaradia, a? Badina dahaka oi be oi gwau, ‘Oiemu imana dekenai do oi rosidia, rata ia inua memero bamona, ela bona edia sene taudia edia tano, lau gwauhamata do lau henidia tanona dekenai, a?’
13Vamu be edeseni do lau abia, inai taunimanima momo herea ubua totona? Badina idia be egu vairana dekenai idia taitai noho, idia gwau, ‘Vamu ai dekenai henia, do ai ania.’
14Lau sibona inai taunimanima lau naria be lau hegeregere lasi, maduna ia metau herea, huaia be lau goada lasi.
15Bema oi ese inai bamona lau dekenai do oi karaia noho, mani do oi bogahisihisi lau dekenai, lau do oi alaia mase, vadaeni oiemu badu be do lau mamia lou lasi.”
16Vadaeni Lohiabada ese Mose ia hereva henia, ia gwau, “Israela tau badadia 70 do oi abia hidi, oi diba idia be tau badadia korikori, bona mai edia siahu taunimanima edia huanai. Idia do oi haboua Palai Dubu ena vairana dekenai, oi danu do idia gini.
17Vadaeni lau be do lau diho, umui dekenai do lau hereva unuseni. Bona oi dekenai lau henia siahuna ena kahana do lau abia lou, idia dekenai do lau henia. Vadaeni Israela besena naria gaukara be oi danu do idia karaia, maduna do umui huaia hebou, oi sibona do oi huaia lasi.

Read NUMERA 11NUMERA 11
Compare NUMERA 11:3-17NUMERA 11:3-17