Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 11

NUMERA 11:27-34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
27Eregabe tauna ta ese Mose dekenai ia heau lao, ia gwau, “Eledada bona Medada be kamepa lalonai idia peroveta noho.”
28Vadaeni Iosua Nunu, ia be mero negana ela bona ia bada ia be Mose ena hesiai tauna, ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, “Mose, tau badana e, do oi hadokodia.”
29Mose ia haere, ia gwau, “Lau dainai oi mama, a? Lohiabada ena orea taudia ibounai do idia peroveta, bona Lohiabada ese iena Lauma be ibounai edia latanai bema ia atoa be namo, ani?”
30Vadaeni Mose bona unai Israela gunalaia taudia danu kamepa dekenai idia giroa lou.
31Unai neganai Lohiabada ese lai ia siaia, vadaeni unai lai ese kibi manu momo davara kahana dekena amo ia harohodia. Idia roho lao, ela bona Israela taudia edia kamepa dekenai. Ataiai momokani dekenai idia roho lasi, to tano ena ataiai dekenai mita ta bamona idia roho. Kamepa ena tano kahana ibounai dekenai inai kibi manu idia diho. Idia diho gabuna ena bada be kilomita momo hegeregerena kahana ta dekenai, bona ma kahana ta dekenai danu kilomita momo hegeregerena.
32Vadaeni unai dina dekenai, unai hanuaboi, bona kerukeru danu kamepa taudia ese unai kibi manu idia haboua. Ia haboua maragi tauna ese kilogaram 1000 ia haboua. Kamepa ena tano kahana ibounai dekenai taunimanima ese kibi manu idia hakaukaua.
33To unai taudia ese edia uduna dekenai vamu idia atoa, idia do hadonoa lasi neganai, Lohiabada ena badu idia dekenai ia siahu, vadaeni ia ese roho hanai mase gorere dikana ta idia dekenai ia siaia.
34Unai dainai unai gabu ena ladana idia atoa “Mataganigani ena Guria Gabuna,” badina be unuseni vamu idia ura dikadika taudia idia guridia.

Read NUMERA 11NUMERA 11
Compare NUMERA 11:27-34NUMERA 11:27-34