Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 10

NUMERA 10:14-30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
14Iuda iduhu taudia be idia raka guna edia pepe henunai, mai edia iduhu tuari orea toi: Iuda iduhu tuari orea, edia gunalaia tauna be Nasona Aminadaba.
15Isakara iduhu tuari orea, edia gunalaia tauna be Netanele Suara.
16Sebuluno iduhu tuari orea, edia gunalaia tauna be Eliaba Helona.
17Vadaeni Palai Dubu idia kokia, bona Geresone bona Merari iduhu taudia ese idia huaia lao.
18Idia edia murinai, Rubena iduhu taudia, edia pepe henunai idia raka lao, mai edia tuari orea toi: Rubena iduhu tuari orea, edia gunalaia tauna be Elisuru Sedeuru.
19Simeona iduhu tuari orea, edia gunalaia tauna be Selumiele Surisadai.
20Gado iduhu tuari orea, edia gunalaia tauna be Eliasapa Reuele.
21Vadaeni Kohata taudia ese kohu helagadia idia huaia. Kamepa matamata do idia ginidae lasi neganai, Palai Dubu be Levi taudia haida ese gabu matamata dekenai idia haginia lou guna vadaeni.
22Idia edia murinai, Eparaima iduhu taudia, edia pepe henunai, idia raka lao, mai edia tuari orea toi: Eparaima iduhu tuari orea, edia gunalaia tauna be Elisama Amihuda.
23Manase iduhu tuari orea, edia gunalaia tauna be Gamaliela Pedasuru.
24Beniamina iduhu tuari orea, edia gunalaia tauna be Abidana Gideoni.
25Vadaeni murina dekenai idia mai iduhu idia raka lao, Dano iduhu taudia ese idia gunalaia, mai edia tuari orea toi: Dano iduhu tuari orea, ena gunalaia tauna be Ahiesere Amisadai.
26Asere iduhu tuari orea, edia gunalaia tauna be Pagiele Okarana.
27Bona Napatali iduhu tuari orea, edia gunalaia tauna be Ahira Enana.
28Israela taudia idia toreisi negadia ibounai edia laolao dalana be unai bamona, orea ta ta dekena amo idia raka lao.
29Mose ese iena nakimi Hobaba Reuele, Midiana tauna dekenai ia hereva, ia gwau, “Ai ese laolao ai hamatamaia inai, Lohiabada ese ai dekenai ia gwauhamata vadaeni ai dekenai do ia henia tano dekenai do ai lao. Unai dainai oi danu do oi mai, bona namo do oi davaria, badina be Lohiabada ese ia gwauhamata vadaeni, gau namodia momokani dekena amo Israela do ia hanamoa bada.”
30Hobaba ia haere, ia gwau, “Lasi, lau be umui danu do lau lao lasi, egu tano korikori dekenai do lau giroa lou, egu varavara dekenai do lau lao.”

Read NUMERA 10NUMERA 10
Compare NUMERA 10:14-30NUMERA 10:14-30