Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Marcos

Marcos 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sa dihang mibalik si Jesus sa Capernaum human sa pipila ka mga adlaw, ang mga tawo didto nakadungog nga siya naa sa balay.
2Busa daghan kaayo ang nagtapok nga didto wala nay luna alang kanila sa sulod, wala bisan sa palibot sa pultahan. Si Jesus mitudlo sa pulong ngadto kanila.
3Ang pipila miabot ngadto kang Jesus ug nagdala sa paralisado nga tawo; upat ka mga tawo ang nagdayong kaniya.
4Sa dihang sila dili makaduol tungod sa mga panon, ilang gihawa ang atop sa taas kung asa siya nagbarog. Sa dihang sila nagkalot ug bangag niini, ilang gipaubos ang higdaanan kung asa ang paralisado nga tawo naghigda.
5Sa pagkakita sa ilang pagtuo, si Jesus miingon ngadto sa paralisado nga tawo, “Anak, ang imong mga sala napasaylo na.”
6Apan adunay pipila sa mga iscriba nga naglingkod didto nga nangatarongan sa ilang mga kasingkasing,
7“Giunsa niining tawo sa pagsulti niining paagiha? Siya nagpasipala! Kinsa ang makapasaylo sa mga sala apan ang Dios lamang?”
8Dihadiha si Jesus, nga nasayod sa iyang espiritu kung unsa ang ilang gihunahuna sulod sa ilang mga kaugalingon, miingon ngadto kanila, “Nganong kamo naghunahuna niini sa inyong mga kasingkasing?
9Unsa ang mas sayon sa pag-ingon ngadto sa paralisado nga tawo, 'Ang imong mga sala napasaylo na' o sa pag-ingon nga 'Barog, dad-a ang imong higdaanan, ug lakaw'?
10Apan aron kamo masayod nga ang Anak sa Tawo adunay katungod sa kalibotan aron sa pagpasaylo sa mga sala,” siya miingon ngadto sa paralitiko,
11“Ako moingon kanimo, barog, dad-a ang imong banig, ug pauli sa imong balay.”
12Siya mibarog ug dihadiha gidala ang banig, ug migawas sa balay sa atubangan nilang tanan. Busa silang tanan nahibulong ug naghatag sa paghimaya ngadto sa Dios, ug sila miingon, “Kami wala nakakita sa bisan unsa nga sama niini.”
13Siya miadto pag-usab sa linaw, ug ang tanan nga panon miadto kaniya, ug siya nagtudlo kanila.
14Sa iyang paglabay, iyang nakita si Levi nga anak ni Alpheus, nga naglingkod sa dapit nga bayranan ug buhis ug siya miingon kaniya, “Sunod kanako.” Siya mibarog ug misunod kaniya.
15Samtang si Jesus nagkaon sa balay ni Levi, daghan ang kobrador ug buhis ug makasasala nga mga tawo nga nagkaon uban ni Jesus ug sa iyang mga disipulo, tungod kay daghan ang nagsunod kaniya.
16Sa dihang ang mga iscriba, nga mga Pariseo, nakakita nga si Jesus nagkaon uban sa mga makasasala nga mga tawo ug kobrador ug buhis, sila miingon sa iyang mga disipulo, “Nganong siya nagkaon man uban sa mga kubrador ug buhis ug makasasala nga mga tawo?”
17Sa dihang si Jesus nakadungog niini siya miingon ngadto kanila, “Ang mga tawo nga lig-on ug lawas dili manginahanglan ug mananambal; kadto lamang mga tawo nga nagsakit ang nanginahanglan niini. Ako wala moanhi aron tawgon ang mga matarong nga tawo, apan sa makasasala nga mga tawo.”
18Ang disipulo ni Juan ug ang mga Pariseo nagpuasa. Sila miabot ug miingon kaniya, “Nganong ang mga disipulo ni Juan ug ang mga disipulo sa mga Pariseo nagpuasa, apan ang imong mga disipulo wala magpuasa?”

19Si Jesus miingon ngadto kanila, “Mahimo ba nga ang abay sa kasal magpuasa samtang ang pamanhonon uban pa kanila? Samtang anaa pa ang pamanhonon uban kanila sila dili makapuasa.
20Apan ang mga adlaw moabot nga ang pamanhonon pagakuhaon gikan kanila, ug niadtong mga adlawa, sila magpuasa.
21Walay tawo motahi ug bag-o nga panapton ngadto sa daan nga panapton, tungod kay ang tapak magisi gikan sa daan, ug mosamot pa ang pagkagisi niini.
22Walay tawo nga mobutang ug bag-o nga bino ngadto sa daang sudlanan nga panit, kung iya kanang buhaton ang bino makagisi sa mga panit ug ang bino mayabo, ug ang sudlanan nga panit usab. Hinuon, ibutang ang bag-o nga bino ngadto sa bag-o nga sudlanan nga panit.”
23Sa Adlaw nga Igpapahulay si Jesus miadto sa pipila ka mga kaumahan sa lugas, ug ang iyang mga disipulo nagsugod sa pagpangutlo sa mga lugas ug gikaon kini.
24Ug ang mga Pariseo miingon kaniya, “Tan-awa, nganong sila nagabuhat ug butang nga dili subay sa balaod nga buhaton sa Adlaw nga Igpapahulay?”
25Siya miingon ngadto kanila, “Wala ba ninyo nabasa kung unsa ang gibuhat ni David sa dihang siya nanginahanglan ug gigutom, siya ug ang mga tawo nga kauban niya?
26Giunsa niya pag-adto sa balay sa Dios kadtong si Abiatar pa ang labaw nga pari, ug siya mikaon sa tinapay sa atubangan, diin kini supak sa balaod nga mokaon ang si bisan kinsa gawas sa mga pari; apan iyang gihatag ang pipila niini niadtong mga kauban niya?”
27Si Jesus miingon, “Ang Adlaw nga Igpapahulay gibuhat alang sa mga tawo, dili nga ang mga tawo alang sa Adlaw nga Igpapahulay.
28Busa ang Anak sa Tawo Ginoo usab sa Adlaw nga Igpapahulay.”