Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 19

LEVITIKO 19:7-16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
7Bema dina ihatoina dekenai umui ania, unai be kara mirona, bona Lohiabada ese emui boubou karana do ia abia dae lasi.
8Tau ta ia ania neganai do ia kerere, badina ia ese Lohiabada ena gau helagana ia hamiroa vadaeni. Unai dainai unai tau be iena bese dekena amo do umui atoa siri.
9“Umui emui uma ena anina umui utua neganai, do umui utua lao lasi ela bona uma ena hetoa korikori dekenai. Bona tano dekenai idia moru kava uma anina gaudia do umui gogoa lasi.
10Umui emui vain ena anina danu do umui gogoa ore momokani lasi. Kaia ia misi gaudia, bona tano dekenai idia moru gaudia do umui gogoa lasi. Umui rakatania, badina idia be ogogami taudia, bona idau bese taudia edia. Lau inai Lohiabada, emui Dirava.
11“Gau ta do umui henaoa lasi. Do umui koikoi karaia lasi. Do umui hereva koikoi lasi.
12Lauegu ladana dainai do umui gwauhamata koikoi lasi, badina inai kara ese lauegu ladana ia hahemaraia. Lau inai Lohiabada, emui Dirava.
13“Tau ta do umui dagedage henia lasi, bona iena gau ta do umui henaoa lasi. Umui dekenai ia gaukara tauna ena gaukara davana do umui dogoatao lasi ela bona dabai.
14Taia kudima tauna ta do umui hereva dika henia lasi. Bona matakepulu tauna ta ena dala dekenai gau ta do umui atoa lasi, do ia moru totona. Emui Dirava garina do umui gari. Lau inai Lohiabada, emui Dirava.
15“Mai maoromaoro danu, bona mai maka tamona danu do umui kota henia. Ogogami taudia do umui bogahisihisi henia lasi, vadaeni idia uini kava. Bona kohu momo taudia do umui gari henia lasi, vadaeni idia uini kava. To laloa maoromaoro dekenai do umui kota henia.
16Tau ta hadikaia totona sivarai koikoi ta do umui gwauraia loaloa lasi. Bona bema idia kota henia do ia mase totona tauna, be emui hereva dekenai umui durua diba neganai, do umui durua. Badina lau Lohiabada inai, emui Dirava.

Read LEVITIKO 19LEVITIKO 19
Compare LEVITIKO 19:7-16LEVITIKO 19:7-16