Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Jovanu

Jovanu 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I u treæi dan bi svadba u Kani Galilejskoj, i ondje bješe mati Isusova.
2A pozvan bješe i Isus i uèenici njegovi na svadbu.
3I kad nesta vina, reèe mati Isusova njemu: nemaju vina.
4Isus joj reèe: što je meni do tebe ženo? Još nije došao moj èas.
5Reèe mati njegova slugama: što god vam reèe uèinite.
6A ondje bijaše šest vodenijeh sudova od kamena, postavljenijeh po obièaju Jevrejskoga èišæenja, koji uzimahu po dva ili po tri vedra.
7Reèe im Isus: napunite sudove vode. I napuniše ih do vrha.
8I reèe im: zahvatite sad i nosite kumu. I odnesoše.
9A kad okusi kum od vina koje je postalo od vode, i ne znadijaše otkuda je a sluge znadijahu koje su zahvatile vodu zovnu kum ženika,
10I reèe mu: svaki èovjek najprije dobro vino iznosi, a kad se opiju onda rðavije; a ti si èuvao dobro vino doslije.
11Ovo uèini Isus poèetak èudesima u Kani Galilejskoj, i pokaza slavu svoju; i uèenici njegovi vjerovaše ga.
12Potom siðe u Kapernaum, on i mati njegova, i braæa njegova, i uèenici njegovi, i ondje stajaše ne mnogo dana.
13I blizu bješe pasha Jevrejska, i iziðe Isus u Jerusalim.
14I naðe u crkvi gdje sjede oni što prodavahu volove i ovce i golubove, i koji novce mijenjahu.
15I naèinivši biè od uzica, izgna sve iz crkve, i ovce i volove; i mjenjaèima prosu novce i stolove ispremeta;
16I reèe onima što prodavahu golubove: nosite to odavde, i ne èinite od doma oca mojega doma trgovaèkoga.
17A uèenici se njegovi opomenuše da u pismu stoji: revnost za kuæu tvoju izjede me.
18A Jevreji odgovarajuæi rekoše mu: kakav nam znak pokazuješ, da to možeš èiniti?

19Isus odgovori i reèe im: razvalite ovu crkvu, i za tri dana æu je podignuti.
20A Jevreji rekoše: èetrdeset i šest godina graðena je ova crkva, i ti za tri dana da je podigneš?
21A on govoraše za crkvu tijela svojega.
22A kad usta iz mrtvijeh, opomenuše se uèenici njegovi da ovo govoraše, i vjerovaše pismu i rijeèi koju reèe Isus.
23A kad bješe u Jerusalimu na praznik pashe, mnogi vjerovaše u ime njegovo, videæi èudesa njegova koja èinjaše.
24Ali Isus ne povjeravaše im sebe; jer ih sve znadijaše,
25I ne trebaše mu da ko svjedoèi za èovjeka; jer sam znadijaše šta bješe u èovjeku.