Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Jovanu

Jovanu 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ja sam pravi èokot, i otac je moj vinogradar;
2Svaku lozu na meni koja ne raða roda otsjeæi æe je; i svaku koja raða rod oèistiæe je da više roda rodi.
3Vi ste veæ oèišæeni rijeèju koju vam govorih.
4Budite u meni i ja æu u vama. Kao što loza ne može roda roditi sama od sebe ako ne bude na èokotu, tako i vi ako u meni ne budete.
5Ja sam èokot a vi loze: i koji bude u meni i ja u njemu on æe roditi mnogi rod: jer bez mene ne možete èiniti ništa.
6Ko u meni ne ostane izbaciæe se napolje kao loza, i osušiæe se, i skupiæe je, i u oganj baciti, i spaliti.
7Ako ostanete u meni i rijeèi moje u vama ostanu, šta god hoæete ištite, i biæe vam.
8Tijem æe se otac moj proslaviti, da rod mnogi rodite; i biæete moji uèenici.
9Kao što otac ima ljubav k meni, i ja imam ljubav k vama; budite u ljubavi mojoj.
10Ako zapovijesti moje uzdržite ostaæete u ljubavi mojoj, kao što ja održah zapovijesti oca svojega i ostajem u ljubavi njegovoj.
11Ovo vam kazah, da radost moja u vama ostane i radost vaša se ispuni.
12Ovo je zapovijest moja da imate ljubav meðu sobom, kao što ja imadoh ljubav k vama.
13Od ove ljubavi niko veæe nema, da ko dušu svoju položi za prijatelje svoje.
14Vi ste prijatelji moji ako tvorite što vam ja zapovijedam.
15Više vas ne nazivam slugama; jer sluga ne zna šta radi gospodar njegov: nego vas nazvah prijateljima; jer vam sve kazah što èuh od oca svojega.
16Vi mene ne izbraste, nego ja vas izbrah, i postavih vas da vi idete i rod rodite; i da vaš rod ostane, da što god zaištete u oca u ime moje da vam da.
17Ovo vam zapovijedam da imate ljubav meðu sobom.
18Ako svijet na vas uzmrzi, znajte da na mene omrznu prije vas.

19Kad biste bili od svijeta, onda bi svijet svoje ljubio: a kako nijeste od svijeta, nego vas ja od svijeta izbrah, zato mrzi na vas svijet.
20Opominjite se rijeèi koju vam ja rekoh: nije sluga veæi od gospodara svojega. Ako mene izgnaše, i vas æe izgnati; ako moju rijeè održaše, i vašu æe održati.
21Ali sve æe vam ovo èiniti za ime moje, jer ne poznaju onoga koji me posla.
22Da nijesam bio došao i govorio im ne bi grijeha imali; a sad izgovora neæe imati za grijeh svoj.
23Koji mrzi na mene i na oca mojega mrzi.
24Da nijesam bio djela tvorio meðu njima kojijeh niko drugi ne tvori, ne bi grijeha imali: a sad i vidješe, i omrznuše na mene i na oca mojega.
25Ali da se zbude rijeè napisana u zakonu njihovom: omrznuše na mene ni za što.
26A kad doðe utješitelj, koga æu vam poslati od oca, Duh istine, koji od oca izlazi, on æe svjedoèiti za mene.
27A i vi æete svjedoèiti, jer ste od poèetka sa mnom.