Text copied!
CopyCompare
Bib La - Egzòd

Egzòd 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N'a fè tant kote pou Bondye rete a ak dis lèz twal fen blan tise byen sere, ansanm ak lenn koulè ble, violèt ak wouj. W'a fè yo bwode bèl pòtre zanj cheriben byen fèt sou tout twal la.
2Chak lèz twal va gen katòz mèt longè, de mèt lajè. Yo tout va menm gwosè.
3N'a koud lèz yo ansanm, senk yon bò, senk yon lòt bò.
4Lè w'a fin koud senk premye lèz yo ansanm, w'a fè pasan ak kòdon ble sou tout bòdi senk premye lèz yo. W'a fè menm jan an tou ak senk lòt lèz yo.
5W'a fè senkant pasan nan premye lèz premye gwoup la, ak senkant pasan nan dènye lèz dezyèm gwoup la. W'a fè yo koresponn de pa de.
6W'a fè senkant ti kwòk an lò ki va sèvi pou kole de gwoup lèz yo yonn ak lòt pou yo fè yon sèl tant.
7W'a fè onz lèz twal ak pwal kabrit pou fè yon gwo tant pou kouvri kay Bondye a.
8Chak lèz va gen kenz mèt longè ak de mèt lajè. Yo tout va menm gwosè.
9W'a pran senk ladan yo, w'a koud yo ansanm. Apre sa, w'a pran lòt sis yo, w'a koud yo ansanm tou. W'a pliye sizyèm lèz la an de sou devan tant lan.
10W'a mete senkant pasan sou bòdi premye lèz premye gwoup la, ak senkant pasan sou bòdi dènye lèz dezyèm gwoup la.
11W'a fè senkant ti kwòk an kwiv, w'a pase yo nan pasan yo pou kole de gwoup lèz yo ansanm pou fè yon sèl tant.
12Mwatye lèz ki an plis la va bat sou dèyè kay Bondye a pou kouvri l'.
13Menm jan an tou, lèz ki sou kote yo pral gen yon pye edmi k'ap depase. Sa ki an plis la pral desann sou bò kay Bondye a pou kouvri l'.
14W'a fè yon kouvèti ak po belye pou tant lan. W'a tenn li wouj. Apre sa, w'a fè yon lòt kouvèti ak po bazann pou kouvri tant Bondye a.
15W'a pran bwa zakasya pou fè planch ankadreman pou soutni tant Bondye a.
16Chak ankadreman va gen kenz pye longè sou vensèt pous lajè.
17Yo chak va gen de bout depase ki va penmèt yo kole yonn ak lòt.
18Lè w'ap fè ankadreman yo, w'a fè ven pou bò sid la.

19W'a fè karant sipò an ajan pou ale anba ankadreman yo, de sipò anba chak ankadreman. Se ladan yo bout ki depase yo va chita.
20Konsa tou, w'a fè ven ankadreman pou bò nò a
21ak karant sipò an ajan, de pou chak ankadreman.
22W'a fè sis ankadreman pou dèyè tant Bondye a, sou bò lwès la,
23ak de ankadreman pou chak kwen ki sou dèyè tant Bondye a.
24Ankadreman kwen yo va mare yonn ak lòt pa anba. y'a bout-a-bout depi anba jouk anwo kote gwo bag la. Se konsa w'a moute de ankadreman k'ap fè kwen yo.
25Konsa, va gen wit ankadreman avèk sèz sipò an ajan, de sipò anba chak ankadreman.
26W'a fè travès ak bwa zakasya, senk pou ankadreman sou bò sid tant Bondye a,
27senk pou ankadreman sou bò nò a, senk pou ankadreman ki sou bò lwès la, pa dèyè.
28Travès mitan an, k'ap pase nan ren ankadreman yo, va soti nan yon bout pou ale nan yon lòt bout.
29W'a kouvri tout kò ankadreman yo ak lò. W'a moute gwo bag an lò sou yo pou kenbe travès yo. W'a kouvri travès yo ak lò tou.
30W'a fè tant lan dapre modèl mwen te moutre ou sou mòn lan.
31W'a fè yon rido ak bon twal koulè ble, violèt ak wouj ansanm ak twal fen blan tise byen sere. y'a bwode bèl pòtre zanj cheriben byen fèt sou tout rido a.
32W'a pann rido a sou kat poto an bwa zakasya. Poto yo va kouvri ak lò. y'a gen kwòk an lò moute sou yo. y'a chita sou kat sipò an ajan.
33Mete rido a anba kwòk ki nan twati tant lan. W'a mete Bwat Kontra a dèyè rido a. Rido a va separe kote ki apa apa nèt pou Bondye sèlman an ak rès tant Bondye a.
34W'a mete kouvèti a sou Bwat Kontra ki nan kote ki apa apa nèt pou Bondye a.
35W'a mete tab la pa deyò rido a. Mete gwo lanp sèt branch lan sou bò sid tant lan, an fas tab la. Tab la menm va sou bò nò a.
36Konsa tou, w'a fè yon rido an bon twal ble, violèt ak wouj ansanm ak twal fen blan tise byen sere. Rido a va sèvi pou fèmen kote yo pase pou antre nan tant lan. y'a fè bèl bodri sou tout rido a.

37Pou kenbe rido a, w'a fè senk poto an bwa zakasya, w'a kouvri yo ak lò, w'a moute ti kwòk an lò sou yo. y'a chita sou senk sipò an kwiv.