Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ɛsitɛɛ

Ɛsitɛɛ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yã́ beeↄ gbɛa kí Aasuelu Amɛdata nɛ́ Amani, Agaga bui kpɛlà, à aà gbà gbãa, à zↄ̃lɛkĩi pↄ́ dɛ gbãade pↄ́ kuaànↄↄ pↄ́a píi kpàwà.
2Kí ìwa pↄ́ kú aà bɛ bↄlɛuↄ ì wúlɛ ń gbɛɛu ge aa misiilɛ Amaniɛ, lá kí dìlɛwa, kási Maadose lí wúlɛ a gbɛɛu à misiilɛɛ̀o.
3Ɔ̃ kí ìwapiↄ Maadose là aa mɛ̀: Àkɛa ńlɛ kí yãmao ni?
4Lá gu lɛ́ dↄ aaìↄ oɛ̀ màa, kási ìli ń yãmao, à mɛ̀ Yudan a ũ. Ɔ̃ aa ò Amaniɛ kɛ́ aa e dↄ̃ tó a Maadose yãkɛapi fↄ̃́.
5Kɛ́ Amani è Maadose lí wúlɛ a gbɛɛu à misiilɛɛo, ↄ̃ aà pↄ pà.
6Kɛ́ wà Maadose bui òɛ̀, aà dɛa ado kɛ̀ɛ̀ fɛ̃́nɛũ, ↄ̃ àlɛ zɛwɛɛlɛ à Maadose bui Yuda pↄ́ kú Aasuelu bùsuↄ guuↄ míↄnzↄ̃ píi.
7Kí Aasuelu kpalablea wɛ̃̀ kuɛplade guu a mↄ sɛ̃́ia pↄ́ wì mɛ Nisãnu guu, Amani gbɛ pↄ́ wì mɛ puliũ là, kɛ́ à e mↄ pↄ́ á yã́pi kɛwà dↄ̃ ń a gↄↄo. Ɔ̃ mↄ kuɛpla Adaa bↄ̀ àsi guu.
8Ɔ̃ Amani ò kí Aasueluɛ: Buie ku, a gbɛ̃́ↄ fã̀aa buipãleↄ guu n bùsu dasiↄu píi. An fɛlɛkaayãↄ dodo ń buipãleↄɛ píi, aali n ikoyã dao. I kũ ǹ ń tó tɛɛɛo.
9Kí, tó à kɛ̀nɛ naɛ, yãdilɛ wà ń midɛ, mí ã́nusu tↄnu ↄ̀aa pla kpá yã́pikɛnaↄwa aa ka n làasiu.
10Kí a tãana seela kɛbↄ bↄ̀ a kpà Amɛdata nɛ́ Amani, Agaga bui Yudaↄ wɛ̀lɛpiwa
11à mɛ̀: Kɛ buipiɛ lá à kɛ̀nɛ maawa, níↄ ã́nusupi kũa n pↄ́ ũ.
12Mↄ sɛ̃́ia gↄↄ kuɛ'aaↄ̃de zĩ́ Amani kí lakɛ̃naↄ sìsi. Aa yã́ pↄ́ Amani dìlɛ kí ìwaↄ ń kía pↄ́ kú bùsu ń bùsuoↄ ń bui ń buio gbãadeↄnɛ dàlau. Aa kɛ̃̀ bui ń buioɛ ń baade buiyão, bùsu ń bùsuo ń a lákɛ̃ao. Aa kɛ̃̀ ń kí Aasuelu tↄ́o, ↄ̃ aa aà seela kɛ̀ láwa ń aà tãanao.
13Aa lápiↄ nà zĩnaↄnɛ ń ↄzĩ, aa ń gbáɛ kí bùsu dasiↄ guu. Lápi guu wà mɛ̀ wà Yudaↄ dɛdɛ wà ń midɛ wà ń buibↄ, nɛ́fɛ̃nɛn gbɛ̃zↄ̃ↄ, gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ gↄↄ doũ zĩ́, mↄ kuɛplade pↄ́ wì mɛ Adaa gↄↄ kuɛ'aaↄ̃de zĩ́, wi ń pↄ́ↄ naaa.
14Wa yã́ pↄ́ a dìlɛpi lá kpã́sã bùsu ń bùsuo píi, kɛ́ àↄ dɛ ikoyã ũ, wi a kpàwakɛ bui píiɛ, kɛ́ aaↄ ku sↄu guu gↄↄpizĩ.
15Zĩnaↄ wã̀ gɛ̀ màa yã́ pↄ́ kí dìlɛpi yã́i, ↄ̃ wà a kpàwakɛ̀ Susa mɛɛwiau. Kí ń Amanio zↄ̃̀lɛ lɛ́ imi. Susadeↄ sↄ̃ aa bílikɛ̀ yã́piwa.