Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Daniyɛli

Daniyɛli 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Manga Nebukadanesari yi sawura xɛmaan nafala. A kuyan nɔngɔnna yɛ tonge sennin lixi. A yigbona, nɔngɔnna yɛ sennin. A sa a ti Dura Lanbanni, Babilɔn yamanani.
2Manga Nebukadanesari yi bɔxɔne mangane nun bɔxɔ kanne nun yamana kanne nun sariya kanne nun nafulu ramarane nun sariyasane nun kitisane nun bɔxɔn kuntigine ngaan xili alogo e xa fa sawurana fe rawangadeni Manga Nebukadanesari naxan nafalaxi.
3Awa, bɔxɔne mangane nun bɔxɔ kanne nun yamana kanne nun sariya kanne nun nafulu ramarane nun sariyasane nun kitisane nun bɔxɔn kuntigine ngaan yi e malan na sawurana fe rawangadeni Manga Nebukadanesari naxan nafala. E ti sawuran yɛtagi Manga Nebukadanesari naxan nafala.
4Mangana fe rawangan yi sarin fangan na, a naxa, “Siyane nun bɔnsɔnne birin naxanye xuine birin falama, naxan yamarixi ɛ ma, na ni ito ra:
5Ɛ na xɔtaan nun xulenna nun sɔrɔnna nun kondenna nun bɔlɔnna nun saraan nun sumun seen sifan birin xuiin mɛ waxatin naxan yi, ɛ bira bɔxɔni, ɛ yi sawura xɛmaan batu, Manga Nebukadanesari naxan nafalaxi.
6Xa naxan yo mi bira a bun ma, a yi a batu, na rawolima ayi nɛn sulun tɛɛni keden na!”
7Nanara, siyane birin to xɔtaan nun xulenna nun sɔrɔnna nun kondenna nun bɔlɔnna nun saraan nun sumun seen sifan birin xuiin mɛ, siyane nun bɔnsɔnne birin naxanye xuine birin falama, ne yi bira sawura xɛmaan bun ma, e yi a batu, Manga Nebukadanesari naxan nafalaxi.
8Na waxatin yɛtɛni, yiimatona ndee yi fa, e xa Yahudiyane kansun.
9E yi a fala Manga Nebukadanesari xa, e naxa, “Ee! mangana! I xa bu dunuɲa yi.
10Nxu kanna, i bata yi yamarin fi, a muxune birin xa bira sawura xɛmaan bun ma, e yi a batu, e na xɔtaan nun xulenna nun sɔrɔnna nun kondenna nun bɔlɔnna nun saraan nun sumun seen sifan birin xuiin mɛ waxatin naxan yi.
11Nayi, naxan yo mi tin birɛ a bun, a yi a batu, na kanna wolima nɛn sulun tɛɛni.
12Koni Yahudiyana ndee na yi, i tan yɛtɛɛn Babilɔn bɔxɔn fe yɛbaan soxi naxanye yii, Sadiraki nun Mesaki e nun Abedinego. I ya yamarin bɔtɛ mi ne xa. Ee! Mangana! E mi i ya alane batuma, e mi i ya sawura xɛmaan fan batuxi i naxan nafalaxi.”
13Nebukadanesari bɔɲɛn yi te a xɔlɔ! A yi yamarin fi, e xa fa Sadiraki nun Mesaki nun Abedinego ra. Sofane yi fa na xɛmɛne ra a yɛtagi.
14Nebukadanesari yi a fala e xa, a naxa, “Sadiraki nun Mesaki e nun Abedinego, ɲɔndin na a ra ba? Ɛ mi n ma alane batuma, ɛ mɔn mi sawura xɛmaan batuma, n naxan nafala?
15Awa, iki, ɛ na xɔtaan nun xulenna nun sɔrɔnna nun kondenna nun bɔlɔnna nun saraan nun sumun seen sifan birin xuiin mɛ sɔnɔn, ɛ bira, ɛ yi sawura xɛmaan batu n naxan nafalaxi. Koni xa ɛ mi a batu, ɛ rawolima nɛn sulun tɛɛni keden na! Ala mundun na yi naxan ɛ bama n yii?”
16Sadiraki nun Mesaki nun Abedinego yi a fala, e naxa, “Ee! Manga Nebukadanesari! Nxu mi waxi nxu yɛtɛ makata fe yi i yɛtagi.
17Xa na rabɛ, nxɔ Ala, nxu walima naxan xa, na nɔɛ nxu ratangɛ. A nxu ratangama sulun xaɲɛn ma nɛn e nun i yiin ma.
18Hali a mi na ligɛ, mangana, a kolon a nxu mi i ya alane batuma, nxu mi i ya sawura xɛmaan batuɛ i naxan nafalaxi.”

19Nayi, Nebukadanesari yi mɔnɛ han! A yɛtagin yi masara Sadiraki nun Mesaki nun Abedinego yɛɛ xɔri. Nebukadanesari yi yamarin fi e xa sulun nawolon dɔxɔɲa ma solofere dangu e yi darixi a ra kiin de.
20A yi a yɛngɛsona ndee yamari naxanye maxɔdɔxɔ a gali diine yɛ, e xa Sadiraki nun Mesaki nun Abedinego xidi, e yi e rawoli sulun tɛɛ xaɲɛni.
21Na xɛmɛ saxanna yi xidi, e marabɛri baxi e dugine nun e wantanne nun e namune yi, e nun e domaan birin. E yi woli sulun tɛɛ xaɲɛ tagi.
22Sofaan naxanye Sadiraki nun Mesaki nun Abedinego woli tɛɛni, tɛɛn yi ne faxa bayo mangan bata yi yamarin fi a xa wolon ɲaxi ra.
23Koni Sadiraki nun Mesaki nun Abedinego, ne saxanna xidixin yi bira sulun tɛɛ xaɲɛni.
24Manga Nebukadanesari yi gaxu, a tuganɲɛ ayi, a keli. A yi a fala a maxadi tiine xa, a naxa, “En mi muxu saxan xidixin xan wolixi tɛɛn tagi ba?” E mangan yabi, e naxa, “Ɔn Mangana!”
25A mɔn naxa, “Anu, n muxu naanin nan toma, e mi xidixi. E sigan tima tɛɛn tagi, tɔrɔya yo mi e ma. E naaninden kɛɲaan maliga malekan na.”
26Nebukadanesari yi a maso sulun xaɲɛn dɛ ra, a naxa, “Sadiraki! Mesaki! Abedinego! Ala Matexina walikɛne, ɛ mini, ɛ fa be.” Sadiraki nun Mesaki nun Abedinego yi keli tɛɛn tagi.
27Bɔxɔne mangane nun bɔxɔ kanne nun yamana kanne yi e maso e ra. E yi a to, tɛɛn mi nɔ yo sɔtɔxi na xɛmɛne fatin ma. E xunsɛxɛne mi ganxi, e dugine mi kalaxi. Tɛɛn xiri mi dɔxi e ma.
28Nebukadanesari yi a fala, a naxa, “Tantunna Sadiraki nun Mesaki nun Abedinego a Ala xa! A tan nan a malekan nafaxi, a yi a walikɛne ratanga. E bata la a ra han, e yi mangana a yamarin kala. E yitɔnxi faxa feen ma, benun e xa ala gbɛtɛ batu, ba e Ala ra.
29A mato fa, n yamarin naxan fima: xa muxu yo Sadiraki nun Mesaki nun Abedinego a Ala rafɛya, a na taran siya yo yi, yamana yo yi, xui yo yi, na kanni sɛgɛma dungi dungi yɛɛn nan ma, a banxin yi findi kurun na, bayo ala yo mi na naxan nɔɛ makantan sifani ito ra alo a tan.”
30Nanara, mangan yi Sadiraki nun Mesaki nun Abedinego a fe mate Babilɔn yamanani.
31Manga Nebukadanesari yi xɛrane rasiga siyane nun bɔnsɔnne birin ma naxanye xuine birin falama, dunuɲa yiren birin yi, a naxa, Bɔɲɛsa gbeen xa lu ɛ xa.
32A findixi n xa fe faɲin nan na, n xa taxamasenne nun kabanako feene yɛba ɛ xa Ala Matexin naxanye ligaxi n xa.
33A taxamasenne gbo, a kabanako feene sɛnbɛn gbo. A mangayana, habadan mangayaan na a ra. A nɔyaan luma nɛn mayixɛtɛ nun mayixɛtɛ.