Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - 1 Kings

1 Kings 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1King Solomon ga haga dagabuli mai nia dagi o nia madawaawa mo nia madahaanau o Israel huogodoo gi lloomoi gi dono baahi i Jerusalem, gi gaamai Tebedebe o di Hagababa Dimaadua mai Zion, go di Waahale o David, e gaamai gi di Hale Daumaha.
2Digaula gu dagabuli mai gi di gowaa e dahi, i di madagoaa Tagamiami o nia Damaa hale Hagaabili, i di hidu malama go Ethanim.
3Di madagoaa o nia dagi huogodoo la gu dagabuli mai, nia daangada hai mee dabu ga dahi aga Tebedebe o di Hagababa,
4gaa kae gi di Hale Daumaha. Digau Levi mo digau hai mee dabu gaa kae di Hale laa Dimaadua mono goloo dabu gi di Hale Daumaha.
5Di King Solomon mo digau Israel huogodoo ga dagabuli mai gi di gowaa e dahi gi mua Tebedebe o di Hagababa, gaa hai nadau tigidaumaha gi nia siibi mono kau e logowaahee, gu deemee di dau.
6Digau hai mee dabu gaa kae Tebedebe o di Hagababa Dimaadua gi lodo di Hale Daumaha, gaa dugu i lodo di Gowaa Dabuaahia Huoloo, i lala nia ada manu hai ono bakau.
7Nia bakau o nia manu aalaa e gahu Tebedebe mo nia laagau ala ne aamo mai ai di maa.
8Nia ngudu o nia laagau le e gidee hua tangada dela ma gaa duu i mua di Gowaa Dabuaahia Huoloo, gei nia gowaa ala i golo e de gidee. (Nia laagau la i golo hua dangi nei.)
9Deai di mee i lodo Tebedebe o di Hagababa ai, ala hua go nia baahi hadu e lua a Moses ala ne dugu gi golo i di Gonduu Sinai, i di madagoaa Dimaadua ne hai dana hagababa gi digau Israel i di nadau lloomoi i Egypt.
10Di madagoaa o nia gau hai mee dabu ne hagatanga gi daha mo di Hale Daumaha Dimaadua, di baahi gololangi gu haga honu di Hale Daumaha,
11e maahina ge e dingidingia i di madamada o Dimaadua, gei ogo digaula gu deemee di ulu gi lodo, e hai nadau hegau.
12Gei Solomon ga dalodalo, “Meenei Dimaadua, ma Kooe dela ne dugu dau laa i di ahiaalangi, gei Goe e hiihai e noho i lodo di bouli o nia gololangi.
13Dolomeenei, gei au guu hau doo hale madamada, di gowaa dela e noho iei Goe gaa hana hua beelaa.”
14Digau Israel huogodoo la guu tuu i golo, gei di King Solomon gaa huli gi digaula, gaa dangi ang gi Dimaadua gi haga maluagina ina digaula.
15Gei mee ga helekai, “Hagaamuina Dimaadua go di God o Israel! Mee gu dadaahi dana hagababa dela ne hai gi dogu damana go David. Mee ne hai boloo,
16‘Mai i di madagoaa ne laha mai agu daangada gi daha mo Egypt, gei Au digi hilihili dagu waahale i tenua o Israel belee hau di Hale Daumaha e daumaha goodou mai gi di Au, gei Au guu hili goe, David, belee dagi agu daangada.’”
17Solomon ga duudagi ana helekai, “Dogu damana gu haga noho bolo ia e hau di Hale Daumaha e hagalaamua ai di ingoo Dimaadua go di God o Israel,
18gei Dimaadua gu helekai gi mee, ‘E donu go do hiihai e haga duu aga dau Hale Daumaha mai gi di Au.

19Gei goe e deemee di hau di maa. Ma dela go dau dama daane donu dela gaa hau dogu Hale Daumaha.’
20“Malaa, dolomeenei Dimaadua gu haga gila aga dana hagababa dela ne hai. Au guu pono dogu damana, guu hai di king Israel, gei au gu haga duu aga di Hale Daumaha e hagalaamua ai gidaadou di ingoo Dimaadua, di God o Israel.
21Au guu hai labelaa dagu gowaa i lodo di Hale Daumaha belee dugu Tebedebe o di Hagababa dela e dugu iei nia baahi hadu e lua o di hagababa a Dimaadua ne hai gi tadau maadua mmaadua i dono laha mai digaula mai Egypt.”
22I mua nnadumada digaula, Solomon gaa hana gaa duu i mua di gowaa hai tigidaumaha, ga dahi aga ono lima,
23ga dalodalo, “Meenei Dimaadua go di God o Israel, deai di god e hai be Goe ai, i di langi i nua be i hongo henuailala! Goe e dadaahi hua dau hagababa ang gi au daangada mo di haga modongoohia do aloho gi digaula i di nadau hagalongo adu gi di Goe mai nadau manawa hagatau.
24Goe gu dadaahi dau hagababa dela ne hai gi dogu damana David. Dangi nei, gei nia helekai huogodoo la gu haga gila aga.
25Gei dolomeenei, meenei Dimaadua go di God o Israel, au e dangi adu bolo Goe gi daahia hua beelaa dau hagababa dela ne hai Kooe gi dogu damana, i dau hai gi mee bolo i nia madagoaa huogodoo tangada mai dono hagadili gaa dagi Israel e hai di king, maa digaula ga hagalongo gii donu adu gi di Goe gii hai be di hai a maa.
26“Meenei, di God o Israel, haga gila ina aga au mee huogodoo ala ne hagababa Kooe ang gi dogu damana, go dau dangada hai hegau go David, la gii kila.
27“Meenei God, goe e tau di noho i henuailala? Di langi hagatau e dee tau adu gi di Goe! Ma e hai behee go di Hale Daumaha dela ne hau ko au e tau adu?
28Meenei Dimaadua dogu God, au go dau dangada hai hegau. Hagalongo mai gi dagu dalodalo mo agu mee ala e dangi adu iei au dangi nei.
29Madamada humalia i di Hale Daumaha deenei boo mo aa, di gowaa dela ne hilihili Kooe belee hai di gowaa e hagalaamua ai do ingoo. Goe hagalongo mai maa au gaa huli gi di Hale Daumaha deenei, gaa hai dagu dalodalo.
30Hagalongo mai gi agu dalodalo mo nia dalodalo au daangada i di nadau huli gi di gowaa deenei ga dalodalo. Hagalongo mai i do henua i di langi, mo di dumaalia mai gi gimaadou.
31“Di madagoaa tangada ma ga hagahuaidu dana dangada ne hai dana mee hala, gei digaula ga laha mai a mee gi do gowaa hai tigidaumaha dela i lodo di Hale Daumaha deenei, bolo gi doange bolo ia e deai ono hala ai,
32Meenei Dimaadua, hagalongo mai i di langi, ge haga donudonu ina i mehanga au gau hai hegau aanei. Hagaduadua ina tangada gii tau ang gi dana hala, gei gi hagamehede ina tangada dela e deai ono hala ai.
33“Di madagoaa au daangada Israel ma ga paagege i nadau hagadaumee, idimaa, digaula gu ihala gu hai baahi adu gi di goe, gei digaula ga huli adu ga lloomoi gi di Hale Daumaha deenei mo di hila gi lala, ga dangidangi adu gi di Goe gi dumaalia ang gi digaula,
34hagalongo malaa gi digaula mai di langi. Dumaalia ang gi au daangada i nadau huaidu, laha mai labelaa digaula gi tenua dela ne wanga Kooe gi nia maadua mmaadua digaula.
35“Do madagoaa ma ga daahi di uwa gi hagalee doo, idimaa, au daangada la guu hai di huaidu hai baahi adu gi di Goe, gei di nadau madagoaa gaa huli hoou, ga huli mai gi di Hale Daumaha deenei mo di hila gi lala, gaa dangi adu gi di Goe,
36hagalongo malaa gi digaula mai di langi. Dumaalia ang gi di king mo nia daangada Israel i nadau huaidu. Aago ina digaula gi di mee dela e donu. Nomuli, meenei Dimaadua, haga doo ina di uwa gi hongo do henua dela ne wanga Kooe gi au daangada gi hai mee ginai gaa hana hua beelaa.

37“Di madagoaa ma gaa hai tau hiigai, be tau magi tolo, be go nia hadagee gu mooho i di madangi maaloo, be go nia laagau guu gai go nia manu ‘locust’ e logowaahee, be go au daangada ga heebagi ginai nadau hagadaumee, be di madagoaa ga iai nia magi be go tau magi i nadau mehanga,
38hagalongo mai malaa gi nia dangidangi digaula. Maa tei i au daangada Israel ga manawa daamaha gaa huli hoou i di tonu, gaa holo nadau lima gi daha mo di huli adu gi di Hale Daumaha deenei mo di dalodalo,
39hagalongo malaa gi digaula mai i do henua dela i di langi. Dumaalia ang gi digaula mo di hagamaamaa digaula. Ma Kooe modogooe dela e iloo nia hagabaubau o nia manawa nia daangada. Goe heia ang gi tangada nei mo tangada nei ana mee ala e tau anga ginai,
40gei au daangada ga hagalongo adu i nia madagoaa huogodoo i di nadau noho i tenua dela ne wanga Kooe gi madau maadua mmaadua.
41“Maa tangada mai daha dela e noho i tenua mogowaa, ma ga hagalongo bolo Goe la Tangada e dau mo nia mee haga goboina ala ne hai Kooe gi au daangada, gei mee ga hanimoi e daumaha adu mo di hai dalodalo i lodo di Hale Daumaha deenei,
43hagalongo malaa gi dana dalodalo i di langi dela e noho iei Goe. Hagalongo gi mee, mo di haga gila ina dana dangidangi, gei nia daangada huogodoo i henuailala ga iloo do ingoo mo di hagalongo adu gi di Goe, be di hai o digau Israel. Gei ogo digaula ga iloo laa bolo di Hale Daumaha deenei dela ne hau ko au la di gowaa e hagaingoo gi do ingoo.
44“Do madagoaa ma ga hagau au daangada gi tauwa gi hai baahi gi nadau hagadaumee, gei digaula gaa hai dangidangi adu gi di Goe, ga huli mai gi di waahale deenei dela ne hilihili Kooe, mo di Hale Daumaha dela ne hau ko au adu gi di Goe,
45hagalongo malaa gi nadau dalodalo. Hagalongo gi digaula mai di langi, mo di wanga gi digaula di mogobuna di aali i tauwa.
46“Di madagoaa au daangada ma gaa hai nadau huaidu adu gi di Goe, gei di maa e deai tangada ono huaidu ai, gei Goe mai i do hagawelewele gaa hai nadau hagadaumee gi haga paagege digaula, gaa lahi digaula gi tei henua gee, ma e aha maa tenua deelaa le e mogowaa loo,
47hagalongo malaa gi nia dangidangi o au daangada. Maa digaula gaa huli hoou i tenua deelaa, ga dangidangi adu gi di Goe, ga haagi adu gi di Goe nadau huaidu mo nadau ihala, Meenei Dimaadua, hagalongo malaa gi nadau dangidangi.
48Maa digaula ma gaa huli hoou i di tonu i tenua deelaa, gaa hai nadau dangidangi adu gi di Goe, ga huli mai gi tenua deenei dela ne wanga Kooe gi madau maadua mmaadua, mo di waahale deenei dela ne hilihili Kooe, mo di Hale Daumaha deenei dela ne haga duu adu ko au gi di Goe,
49hagalongo malaa gi nadau dangidangi. Mai i do henua i di langi, hagalongo ge gi dumaalia ang gi digaula.
50Dumaalia anga i nadau huaidu huogodoo, mo di nadau hai baahi adu gi di Goe, heia nadau hagadaumee gi manawa dumaalia gi digaula.
51Idimaa, digaula go au daangada donu ala ne laha mai Kooe i Egypt, di gowaa dela e hai be di ahi maaloo.
52“Meenei Tagi go Yihowah, Goe gii mmada i di manawa lamalia gi au daangada Israel mo di nadau king i nia madagoaa huogodoo, mo di hagalongo gi nadau dangidangi i di nadau madagoaa ma ga gahigahi Goe i di hagamaamaa.
53Goe ne hilihili mai digaula mai i lodo nia daangada huogodoo o henuailala belee hai au daangada, be dau hai ne hagi anga gi digaula mai dau hege go Moses, i do madagoaa ne laha mai madau maadua mmaadua gi daha mo Egypt.”
54I muli talodalo a Solomon ang gi Dimaadua, mee ga duu aga i mua di gowaa hai tigidaumaha, di gowaa dela nogo dogoduli iei mee, ga dahi aga ono lima,
55gaa hai dono lee gi nua, gaa dangi ang gi Dimaadua bolo Mee gi hagahumalia ina nia daangada huogodoo ala ne dagabuli mai gi di gowaa deelaa, gaa hai,

56“Hagaamuina Dimaadua dela ne wanga di aumaalia gi ana daangada be dana hagababa dela ne hai. Mee gu haga gila aga ana hagababa dee odi huogodoo ala ne hai mai baahi dana hege go Moses.
57Dimaadua go tadau God gi madalia gidaadou, gadoo be dana madalia tadau maadua mmaadua, gi hudee diagia gidaadou be e kili gi daha.
58Mee gi heia gidaadou gi hagalongo ang gi de Ia, gei ogo gidaadou gaa mee di mouli gii hai be dono hiihai i nia madagoaa huogodoo, mo di haga gila ina ana haganoho mo ana helekai huogodoo ala ne hagi anga go Mee gi tadau maadua mmaadua.
59Dimaadua go tadau God la gi langahia i nia madagoaa huogodoo dagu dalodalo mo agu dangidangi ala guu hai ko au gi Mee, ge dumaalia ang gi ana daangada Israel mo di nadau king i nia madagoaa huogodoo, gii tau ang gi nadau hiihai.
60Gei ogo henuailala huogodoo ga iloo laa bolo Dimaadua modogoia la go di God, deai di mee i golo ai.
61Gei goodou, go ana daangada, gi manawa dahi ang gi Dimaadua go tadau God. Hagalongo gi ana haganoho mo ana helekai, gii hai be di godou hai e hai dangi nei.”
62Nomuli, gei di King Solomon mo nia daangada huogodoo ala i golo gaa hai nadau tigidaumaha gi Dimaadua.
63Mee ne tigidaumaha ana kau e madalua maa lua mana (22,000) ge lau madalua mana (120,000) ana siibi, e hai tigidaumaha hagadaubuni. Deenei di hai gu haga dabu ai go di king mo nia daangada huogodoo di Hale Daumaha.
64Di laangi hua deelaa, geia ne hagadabu labelaa di tungaalodo di malaelae dela i mua di Hale Daumaha o Dimaadua, geia gaa hai dana tigidaumaha dela e dudu nia manu dogomaalia, gaa hai dana tigidaumaha huwa laagau, mo nia kiliidi o nia manu e hai ai di tigidaumaha hagadaubuni. Mee ne hai beenei idimaa di gowaa dudu tigidaumaha dela ne hai gi nia baalanga mmee, le e dulii ang gi nia tigidaumaha aanei huogodoo.
65Solomon mo digau Israel huogodoo gaa budu Tagamiami o nia Damaa hale Hagaabili i nia laangi e hidu. Nia hagabuulinga daangada dogologowaahee gu i golo mai loo i di Ala Nnoonua o Hamath i bahi i ngeia gaa tugi i tagageinga o Egypt i bahi i ngaaga.
66I di walu laangi, gei Solomon ga hagau nia daangada gi nadau hale. Digaula gu hagaamu huogodoo a mee, guu hula gi nadau hale mo di tenetene, idimaa i nia mee huogodoo a Dimaadua ne haga maluagina dana dangada hai hegau go David mo ana gau Israel.