Text copied!
CopyCompare
Muⱪeddes Kalam (yǝngi yeziⱪ) - Tesalonikaliⱪlarƣa «1»

Tesalonikaliⱪlarƣa «1» 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mǝnki Pawlus, Silas ⱨǝmdǝ Timotiydin HudaAtimiz wǝ Rǝbbimiz Əysa Mǝsiⱨdǝ bolƣan, Tesalonika xǝⱨiridiki jamaǝtkǝ salam. Silǝrgǝ meⱨir-xǝpⱪǝt wǝ hatirjǝmlik bolƣay!   
2Biz dualirimizda silǝrni yad etip turup, Hudaƣa silǝr üqün ⱨǝrdaim tǝxǝkkür eytimiz;
3HudaAtimizning aldida etiⱪadinglardin bolƣan ǝmǝlliringlarni, meⱨir-muⱨǝbbǝttin qiⱪⱪan japaliⱪ ǝjringlarni, Rǝbbimiz Əysa Mǝsiⱨkǝ baƣliƣan ümidtǝ bolƣan qidamliⱪinglarni izqil ǝslǝp turuwatimiz.   
4Qünki ǝy ⱪerindaxlar, Huda sɵygǝnlǝr, Uning silǝrni talliƣanliⱪi bizgǝ ayan.
5Qünki hux hǝwirimiz silǝrgǝ yǝtküzülginidǝ sɵzlǝr bilǝnla ǝmǝs, bǝlki küq-ⱪudrǝt bilǝn, Muⱪǝddǝs Roⱨ bilǝn, mutlǝⱪ jǝzmlǝxtürülgǝn ⱨalda silǝrgǝ yǝtküzülgǝn; uning üstigǝ, bizning silǝrning aranglarda bolƣinimizda silǝrni dǝp ɵzimizni ⱪandaⱪ tutⱪanliⱪimizni obdan bilisilǝr.
6Xuning bilǝn silǝr eƣir azab-oⱪubǝt iqidǝ turuⱪluⱪmu, Muⱪǝddǝs Roⱨning xadliⱪi bilǝn sɵz-kalamni ⱪobul ⱪilip, bizni, xundaⱪla Rǝbning Ɵzini ülgǝ ⱪilip ǝgǝxtinglar,
7xuning bilǝn silǝr Makedoniyǝ wǝ Ahaya ɵlkiliridiki barliⱪ etiⱪadqilarƣa ülgǝ bolup qiⱪtinglar;
8qünki Rǝbning sɵz-kalami silǝrdin pǝⱪǝt Makedoniyǝ wǝ Ahayaƣila yangrap ⱪalmastin, bǝlki ⱨǝmmǝ yǝrgǝ Hudaƣa baƣlanƣan etiⱪadinglar toƣruluⱪ ⱨǝmmǝ yǝrgǝ hǝwǝr tarⱪiliptu; nǝtijidǝ, bizning xu yǝrlǝrdǝ hux hǝwǝr toƣruluⱪ ⱨeqnemǝ deyiximizning ⱨajiti ⱪalmidi.
9Qünki biz barƣanliki jaydiki kixilǝr silǝrning bizni ⱪandaⱪ ⱪarxi alƣanliⱪinglarni, silǝrning butlardin ⱪandaⱪ waz keqip tirik wǝ ⱨǝⱪiⱪiy Hudaning hizmitidǝ boluxⱪa, xundaⱪla Uning Oƣlining, yǝni U ɵlümdin tirildürgǝn, kǝlgüsidǝ kelidiƣan ƣǝzǝptin bizni ⱪutⱪuzƣuqi Əysaning ǝrxtin kelixini kütüxkǝ Hudaƣa baⱪⱪanliⱪinglarni bayan ⱪilixidu.