Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Tésalonikaliqlargha «1»

Tésalonikaliqlargha «1» 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Menki Pawlus, Silas hemde Timotiydin XudaAtimiz we Rebbimiz Eysa Mesihde bolghan, Tésalonika shehiridiki jamaetke salam. Silerge méhir-shepqet we xatirjemlik bolghay!  
2Biz dualirimizda silerni yad étip turup, Xudagha siler üchün herdaim teshekkür éytimiz;
3XudaAtimizning aldida étiqadinglardin bolghan emelliringlarni, méhir-muhebbettin chiqqan japaliq ejringlarni, Rebbimiz Eysa Mesihke baghlighan ümidte bolghan chidamliqinglarni izchil eslep turuwatimiz.  
4Chünki ey qérindashlar, Xuda söygenler, Uning silerni tallighanliqi bizge ayan.
5Chünki xush xewirimiz silerge yetküzülginide sözler bilenla emes, belki küch-qudret bilen, Muqeddes Roh bilen, mutleq jezmleshtürülgen halda silerge yetküzülgen; uning üstige, bizning silerning aranglarda bolghinimizda silerni dep özimizni qandaq tutqanliqimizni obdan bilisiler.
6Shuning bilen siler éghir azab-oqubet ichide turuqluqmu, Muqeddes Rohning shadliqi bilen söz-kalamni qobul qilip, bizni, shundaqla Rebning Özini ülge qilip egeshtinglar,
7shuning bilen siler Makédoniye we Axaya ölkiliridiki barliq étiqadchilargha ülge bolup chiqtinglar;
8chünki Rebning söz-kalami silerdin peqet Makédoniye we Axayaghila yangrap qalmastin, belki hemme yerge Xudagha baghlan'ghan étiqadinglar toghruluq hemme yerge xewer tarqiliptu; netijide, bizning shu yerlerde xush xewer toghruluq héchnéme déyishimizning hajiti qalmidi.
9Chünki biz barghanliki jaydiki kishiler silerning bizni qandaq qarshi alghanliqinglarni, silerning butlardin qandaq waz kéchip tirik we heqiqiy Xudaning xizmitide bolushqa, shundaqla Uning Oghlining, yeni U ölümdin tirildürgen, kelgüside kélidighan ghezeptin bizni qutquzghuchi Eysaning ershtin kélishini kütüshke Xudagha baqqanliqinglarni bayan qilishidu.