Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Sofonías

Sofonías 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Je yi xtxolbile'j yi tal Kataj Ryos tetz Sofonías yi elsanl stzi' i', te yi tiemp yi na cawun tzaj yi rey Josías yi cy'ajl Amón, le ama'l Judá. Yi taj Sofonías Cusi bi'. Nin yi bi' yi taj Cusi, i'tz Geldaías. Nin yi bi' yi taj Geldaías i'tz Amarías. Ma Amarías Ezequías bi' yi tetz taj.
2Je yol Kataj Ryose'j: “Tz'elpon cu'n tircu'n wa'n swutz. Tircu'n yi mbi cu'n at bene'n tzi'n wi munt stzajk wa'n.
3Tircu'n yi e' wunak scyuch' yi e' txuc chelpon cu'n wa'n swutz, na ẍchiquimok tircu'n yi e' txuc wa'n yi na chixon wuxtx'otx', scyuch' yi e' yi na chixicy'in, scyuch' yi e' yi najlche' xe a'. Ncha'tz yi e' wunak yi chin juntlen nin cyajtza'kl, tircu'n chelpon cu'n wa'n swutz.”
4Ej nin je junt yol Kataj Ryose'j yi tz'elpon k'ab te'j: “Ẍche' incawse' yi e' aj Judá. Ncha'tz yi e' yi najlche' Jerusalén ẍche' incawse'. Copon inxitul tircu'n yi e'chk teblal yi jun ryosa'tz yi na bi'aj Baal yi na tzan lok'e'n wutz Jerusalén. Ncha'tz yi e' pale' yi na chixcon tetz yi jun ryosa'tz, chelpon cu'n wa'n swutz tircu'n.
5Tircu'n yi e' yi na chije' wi'ak chica'l tan lok'e'n wutz e'ch tx'uml, chelpon cu'n wa'n swutz. Ncha'tz yi e' yi na chimeje' tan na'wse'n imbi' tu yi junt chiryosil yi na bi'aj Milcom, tircu'n yi e'a'tz chelpon cu'n wa'n swutz.
6Ncha'tz tircu'n yi e' yi na quil cyen inchusu'n, chelpon cu'n wa'n swutz. Tircu'n yi e' yi qui na cho'c tan injoyle'n tan jakle'n cyajtza'kl swetz, tircu'n yi e'a'tz, chelpon cu'n wa'n swutz,” stzun Kataj Ryos.
7Cya'l bin jun jilon swutz Kataj Ryos. Kayut'e' kib, na ato' txe' quen yi jun k'ejlal yil ticy'saj i' c'u'l scye'j cyakil jilwutz wunak. Na txumijt ta'n tan chiquimse'n cu'n cyakil yi e' contr. Cho'n cu'n ẍchibne' ta'n chi na patij jun tx'ixwatz. Nin ja wi't chixansij yi e' xtxocum ta'n.
8“Tul yi jun k'eja'tz, nocpon tan tak'le'n chicaws yi e' wi'tz bajxom, scyuch' chicy'ajl, nin cyakil yi e' yi na el cyalma' tan xconse'n be'ch cyetz awer nak.
9Ncha'tz yil tz'opon yi jun k'ejlala'tz yil wicy'saj inc'u'l scye'j yi e' malnaka'tz, ẍche' incawse' cyakil yi e' yi na chixom te cyajtza'kl yi e' awer nak yi na chicy' tz'itpuj tibaj yi xe' yi marquil e'chk puert. Ncha'tz ẍche' incawse' cyakil yi e' yi na cho'c tan oyintzi' nin tan chisuble'n wunak tan chicambal chime'bi'l bantz cyak'ol tetz chiryosil,” chij Ryos.
10Je junt yol Kataj Ryose'j, yi tz'elpon k'ab te'j: “Nin tul yi jun k'ejlala'tz, wi'nin sich' sbajok tan jakle'n ich'eya'n swutz cunin yi sawanil yi tapij yi na bi'aj Sawan Tetz Cay. Nin wi'nin ẍchiẍch'ink yi e' wunak yi ate' le ca'p cantón. Ej nin quibite' wi'nin jincane'n yil saj nil yi e'chk kotx'.
11Wi'nin o'kl ẍchibne' yi e' aj Jerusalén yi najlche' le cantón yi na bi'aj Mortero, na ẍchiquimok cyakil yi e' aj lijens, tu cyakil yi e' aj tx'exul wutz pwok yi najlche'-tz.
12Nin tul yi jun tiempa'tz ni'cu'ntz chi nink xconk jun txekbil wa'n tan chijoyle'n cyakil yi e' yi na cyew quib le tnum Jerusalén. Na nocpon tan tak'le'n chicaws cyakil yi e' yi le wutz cyetz cyajtza'kl ba'n ate't, yi e' yi na cyal squibil quib: ‘Qui'c tulbil kacaws tan Ryos’.
13Tan yi cyajtza'kla'tz tz'elpon majij cyakil chime'bi'l, nin copon woc' chica'l. Sbnixok chica'l cya'n, poro quil chinaje' txe'. Scyawe' wi'nin wi' uva swutzak chicojbil poro quil baj yi ta'al cya'n.”
14¡Ato' txe' quen yi jun k'ejlala'tz yil ticy'saj Ryos c'u'l scye'j yi e' wunak! ¡Ato' txe' quen yi jun k'ejlala'tz, na tz'ul chan! ¡Wi'nin jincane'n sbajok le jun k'ejlala'tz, na chin xo'wbil nin sbne'! Na nicy't nin yi e' yi chin cham nin e', ẍchiẍch'ink tan xo'w.
15Ẍchaje' Ryos yi ẍchi'chbe'n c'u'l, scye'j yi e' contr. Nin wi'nin sotzaj c'u'lal tz'ul ẍchiwutz, nin ẍchitije' wi'nin q'uixc'uj. Tircu'n slo'onk. Chin tz'inunin tunin sbne'. Wi'nin muj sbne' tcya'j, nin chin tz'o'tz nin tunin sbne' tircu'n wuxtx'otx'.
16Tul yi jun k'ejlala'tz ẍch'ink e'chk chun tan ẍchajle'n yi xe'tok jun chin oyintzi'. Xitok e'chk tnum, yi tapij cu'n solte'j. Ej nin xitok e'chk torre yi nim wutz tkan, kale chicolone't quib yi e' sanlar.
17Ncha'tz je na tal Kataje'j: “Tz'opon e'chk il wa'n ẍchiwutz wunak, nin ni'cu'n ẍchibne' chi ik e' moyi'ẍ, na ja chijuch quil tzinwutz. Tz'elpon kojij chiẍch'el chi na el kojij a'. Nin tenaji'n cu'n sbne' chiwankil, chi na ban xtxa' cne'r yi junit muluj na ban,” chij Kataj.
18Tul yi jun k'ejlala'tz yil ẍchaj tib yi ẍchi'chbe'n c'u'l Ryos, quil xcye' sakal nka oro tan chiclaxe'n wunak, na sotzok tircu'n yi e'chk takle'na'tz tan yi ẍchi'chbe'n c'u'l Ryos yi ni'cu'n tu k'ak'. Tz'ocpon Kataj Ryos tan chixite'n cu'n cyakil yi e' wunak yi ate' wi munt, tul jun ntzi' tkuj.