Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Hari

1 Hari 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Miabot ug napulog tulo ka tuig ang pagtukod ni Solomon sa iyang kaugalingong palasyo.
2Gitukod niya ang Palasyo sa Kalasangan sa Lebanon. Ang gitas-on niini 100 cubits, ang gilapdon 50 cubits, ug may kahabugon nga 30 cubits. Gibuhat ang palasyo nga may upat ka laray sa mga haliging sidro lakip na ang mga sagbayan nga sidro ibabaw sa mga haligi.
3Giatopan ang balay gamit ang sidro nga gipahimutang ibabaw sa sagbayan. Kadtong mga sagbayan mao ang nagpugong sa mga haligi. Adunay 45 ka sagbayan, ug may 15 ang matag laray.
4Adunay mga sagbayan ang tulo ka haligi, ug may mga bintana nga nag-inatbangay diha sa tulo ka laray.
5Ang tanang mga pultahan ug mga bintana kwadrado uban ang mga sagbayan, ug nag-inatbangay ang mga bintana diha sa tulo ka laray.
6Adunay hawanan nga may 50 cubits ang gitas-on ug may 30 cubits ang gilapdon, uban ang inatopan nga portico sa atubangan nga may mga haligi.
7Gibuhat ni Solomon ang lawak sa trono kung asa siya magpakanaog ug hukom, nga mao ang lawak hukmanan. Gihaklapan ug sidro ang tibuok salog niini.
8Ingon niini usab ang pagbuhat sa balay nga puy-anan ni Solomon sa likod nga bahin sa laing hawanan sulod sa palasyo. Gibuhat usab niya ang usa ka balay nga susama niini alang sa iyang asawa nga anak nga babaye sa Paraon.
9Kining mga balaya binuhat sa mahalon nga mga sinapsapang bato, nga sinukod gayod, unya gigabas kini, ug gipahamis ang matag kilid. Gigamit kining mga batoha gikan sa patukoranan hangtod sa atop, ug ingon man usab didto sa gawas sa dakong hukmanan.
10Ang patukoranan binuhat sa dagkong mga bato nga mahalon nga may tag-walo ug tag-napulo ka cubits ang gitas-on.
11Sa ibabaw mao ang mahalon nga sinapsapang mga bato nga gipikas sa ilang mga sukod, ug ang mga sagbayan nga sidro.
12Ang dakong hawanan nga naglibot sa palasyo adunay tulo ka laray sa pinutol nga bato ug usa ka laray sa mga sagbayan nga sidro susama sa sulod nga hawanan sa templo ni Yahweh ug sa portico sa templo.
13Gipakuha ni Solomon si Huram ug migikan siya sa Tiro.
14Si Huram mao ang anak nga lalaki sa usa ka biyuda sa tribo ni Neftali; ang iyang amahan taga-Tiro, usa ka tawong mananalsal sa bronse. Maalamon si Huram, unya may panabot, ug hanas sa pagpamuhat gamit ang bronse. Miadto siya kang Haring Solomon aron buhaton ang mga buluhaton gamit ang bronse alang sa hari.
15Gibuhat ni Huram ang duha ka haligi nga bronse, ang matag usa may gitas-on nga 18 cubits ug ang kalinginon may 12 cubits.
16Gibuhat niya ang duha ka ulohan sa pinasinaw nga bronse aron ipahimutang ibabaw sa tumoy sa mga haligi. Ang gihabugon sa matag ulohan may 5 cubits.
17May linala nga kinuroskuros ug mga liningin nga kinadena alang sa dayandayan sa mga ulohan nga atua sa ibabaw sa tumoy sa mga haligi, may pito niini alang sa matag ulohan.
18Busa gibuhat si Huram ang duha ka laray sa mga hulagway sa granada libot sa ibabaw sa matag haligi aron dayandayanan ang ilang mga ulohan.

19Ang mga ulohan sa ibabaw sa tumoy sa mga haligi nga atua sa portico gidayandayanan sama sa mga lirio nga may gitas-on nga upat ka cubits.
20Giapil usab ang mga ulohan niining duha ka mga haligi, duol gamay sa ibabaw sa tumoy niini nga may 200 ka hulagway sa granada nga naglaray sa palibot.
21Gipabarog niya ang mga haligi didto sa portico sa templo. Ang haligi sa tuong bahin ginganlan ug Jakin, ug ang haligi sa wala nga bahin ginganlan ug Boaz.
22Ibabaw sa tumoy sa mga haligi gidayandayanan sama sa mga lirio. Natapos ang pagbuhat sa mga haligi niini nga pamaagi.
23Naghimo si Huram ug lingin nga dagatdagat gikan sa tinunaw nga mga puthaw, nga may napulo ka cubits gikan sa ngilit niini ngadto sa laing ngilit. May gitas-on kini nga 5 ka cubits, ug ang kalinginon sa dagatdagat may 30 ka cubits.
24Ilalom sa ngilit sa dagatdagat may gipalibot nga mga kinulit nga mga putot, napulo sa matag usa ka cubit, gidungan kini paghulma sa pagtunaw sa bronse sa paghimo sa dagatdagat.
25Gipahimutang ang dagatdagat ibabaw sa napulog duha ka baka, ang tulo nag-atubang sa kasadpan, ang laing tulo nag-atubang sa habagatan, ug ang laing tulo nag-atubang sa sidlakan. Gitungtong ang dagatdagat sa ibabaw niini, ug ang ilang mga ikog mao ang dapit sa sulod.
26Usa ka dangaw ang gibagaon sa dagatdagat, ug ang ngilit niini gibuhat sama sa baba sa usa ka kupa, sama sa usa ka bulak sa lirio. Ang dagatdagat kasudlan ug 2, 000 ka bath nga tubig.
27Gihimo ni Huram ang napulo ka tungtonganan nga bronse. Ang matag tungtonganan may gitas-on nga upat ka cubits ug may gihabugon nga tulo ka cubits.
28Mao kini ang pagbuhat sa mga tungtonganan. Adunay mga haklap taliwala sa mga kwadro,
29ug ibabaw sa mga haklap ug sa mga kwadro mao ang mga dagway sa liyon, mga baka, ug mga kerubin. Sa ibabaw ug sa ubos sa mga hulagway sa liyon ug sa mga baka may binuhat nga liningin nga purongpurong.
30Ang matag tungtonganan may upat ka bronse nga mga ligid ug mga ehe, ug sa upat ka eskina mao ang mga tinunaw nga bronse aron tungtonganan sa mga panaksan. Ang mga tungtonganan niini gidayandayanan sa mga liningin nga mga butang ang matag kilid sa usag-usa.
31Ang baba sa tungtonganan lingin sama sa mga panaksan, nga may gilapdon nga 1/2 cubit, ug gipasibo sa korona nga misaka gamay sa usa ka cubit. Sa baba niana may mga linilok, ug kwadrado ang ilang mga haklap, dili lingin.
32Ang upat ka mga ligid anaa ilalom sa mga haklap, ug ang mga ehe sa mga ligid ug ang mga yantas niini anaa sa tungtonganan. Ang gihabugon sa usa ka ligid may 1/2 cubit.
33Ang pagbuhat sa mga ligid sama sa mga ligid sa mga karwahe. Ang mga ehe niini, ang mga yantas, ang mga rayos, ug ang mga nagpugong sa ehe pulos mga tinunaw nga puthaw.
34May upat ka mga gunitanan ang upat ka eskina sa matag tungtonganan, nga unay sa mao ra gihapong tungtonganan.
35Ibabaw sa tumoy sa tungtonganan adunay usa ka lingin nga gilibot nga may tunga ka cubit ang gilalomon, ug gisumpay sa ibabaw sa tumoy sa tungtonganan ang mga nagpugong ug mga haklap.
36Sa ibabaw sa mga nagpugong ug sa mga haklap gililok ni Huram ang dagway sa mga kerubin, mga liyon, ug ang mga kahoy nga palmera nga nagtabon sa luna sa usag-usa, ug gipalibotan sila sa mga liningin nga mga butang.

37Sa ingon niini nga paagi gihimo niya ang napulo ka mga tungtonganan. Silang tanan gihulma sa samang hulmahan, uban sa usa ka sukod, ug susama ang mga dagway.
38Gibuhat ni Huram ang napulo ka mga panaksan nga bronse. Ang usa ka panaksan kasudlan ug 40 ka bath nga tubig. Ang gilay-on sa matag panaksan may upat ka cubits ug ang usa ka panaksan may napulo ka tungtonganan.
39Nagbuhat siya ug lima ka tungtonganan sa habagatan nga nag-atubang sa pikas kilid sa templo ug ang laing lima anaa sa amihanan nga nag-atubang usab sa pikas kilid sa templo. Gipahimutang niya ang dagatdagat sa sidlakang eskina, nga nag-atubang padulong sa habagatang bahin sa templo.
40Gibuhat ni Huram ang mga kolon, mga pala ug mga sudlanan pangbubu. Unya natapos na niya ang iyang tanang mga buluhaton alang kang Haring Solomon sulod sa templo ni Yahweh:
41ang duha ka haligi, ug ang sama sa panaksan nga atua sa mga ulohan sa ibabaw sa tumoy sa duha ka haligi, ug ang duha ka linya sa liningin nga dayandayan aron motabon sa duha ka daw panaksan sa ulohan nga anaa sa ibabaw sa tumoy sa mga haligi.
42Gibuhat niya ang 400 ka mga hulagway sa granada alang sa duha ka pares sa mga liningin nga mga dayandayan: duha ka linya sa mga hulagway sa granada alang sa matag bahin sa mga dayandayan aron motabon sa duha ka sama sa panaksan nga anaa sa ibabaw sa tumoy sa mga haligi,
43ang napulo ka mga tungtonganan, ug ang napulo ka daw mga panaksan sa mga tungtonganan.
44Gihimo niya ang dagatdagat nga nagpatong ibabaw sa napulog duha ka mga torong baka;
45usab ang mga kolon, mga pala, mga panaksan, ug ang ubang mga sudlanan. Gibuhat ni Huram ang tanan gamit ang pinasinaw nga bronse, alang kang Haring Solomon, sa templo ni Yahweh.
46Gipahulma kini sa hari didto sa kapatagan sa Jordan, sa mga lapokon nga yuta taliwala sa Sucot ug sa Zarethan.
47Wala na timbanga pa ni Solomon ang tanang mga galamiton tungod sa kadaghan gayod niini, tungod usab kay ang timbang sa bronse dili man masukod.
48Gipabuhat ni Solomon ang tanang mga galamiton sulod sa templo gamit ang bulawan; ang bulawang halaran ug ang lamesa kung asa ibutang ang tinapay sa presensiya.
49Hinimo sa lunlon bulawan ang mga tungtonganan sa mga suga, ang lima nga anaa sa tuo ug ang laing lima nga anaa sa wala, sa atubangan sa dapit sa kinasulorang lawak, ug hinimo usab sa bulawan ang mga bulak, ang mga lamparahan, ug ang mga gunitanan.
50Hinimo sa lunlon bulawan ang mga kupa, mga igpapalong sa suga, mga panaksan, mga luwag, ug ang mga sunoganan sa insenso. Hinimo usab sa bulawan ang mga bisagra sa pultahan sa kinasulorang lawak sa labing balaang dapit, ug ang mga pultahan nga atua sa hawanan sulod sa templo.
51Tungod niini, natapos na ang tanang buluhaton nga buhaton ni Haring Solomon sa balay ni Yahweh. Busa gidala ni Solomon ang mga butang nga gilain sa iyang amahan nga si David, sama sa mga salapi, mga bulawan, ug mga galamiton, unya gibutang niya kini sa tipiganan sa balay ni Yahweh.