Text copied!
CopyCompare
Miamum; Nan Adzera - Miamun

Miamun 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gubuʼ maŋan da Daina, Yakop naruŋgan finam riman da Lia ugu, iyuŋ ifan i tsaŋanda sagat sagat gamp igi.
2Da Hamor, nifutsarif gamp igi, araŋa garam Hiwi da naruŋgan marub Sekem. Gubuʼ Sekem tsaŋanda Daina da iyafi un gin da yuntapin da inaŋ asub in.
3Da araŋan nuguŋgan imais nidzun aŋu i Daina da nan isu madamin biŋan i untapa i araŋan waŋuŋgan.
4Araŋan yaga ramaŋgan Hamor ini binaʼ, “Wau sagat aga da dzi i suda dzi finiŋgaŋʼ.”
5Gubuʼ Yakop uda sisiŋʼ i araŋan naruŋgan finam igi waʼa da sanab asub, da wanaŋ nam maŋan u, i narun ruas ifa sib i mpada tayaŋʼ apu santan, da impa ntras aŋu.
6Da Sekem ramaŋgan Hamor ifa i ruta Yakop tipa nan igi.
7Gubuʼ Yakop narun rusan miŋʼa gum bawaʼan da ba riŋanta i nan da nugun itsakia tsiraʼ biŋan, i Sekem naŋa sanab asub i ribaraŋan nafuŋgan da nigi isu miaʼ tsiraʼ biŋan da Israil utupan. Uwayant bidanigi anuŋʼ sanab bini maŋan u.
8Hamor ini da Yakop da narun rusan ibiani, “Dzi naruŋgan Sekem waŋungan iyu u naruŋgam finam aga nidzun aŋu. Dzi gaib ruŋgaŋʼ da agam i agam rima Daina suda araŋan finiŋgan.
9Nam uda ruan namiŋʼ wasaʼ i agam da agai; warim narum rusam finam da agai da wau aga naruŋʼ rusaŋʼ finam nasu agamam nabinigi.
10Da wampa wasaʼ i agai; intap rumiŋʼ da wampa gin da wanaŋ gumam in nasaŋʼ maraŋgam furan da wayu intap fain nasu u naŋgam.”
11Da Sekem ini da Daina nafun rusan da ramaŋgan ini binaʼ, “Dzi gaib ruŋgaŋʼ da agam; dzi ni uda agam nafuŋgam suda dzi finiŋgaŋʼ. Dzi buŋʼ arim nam ntsuman idzuwai agam gutagin.
12Warim nam bunump gudzuŋgan. Bida agam maram fura i rima tsiraʼ biŋan, da wani, da dzi buŋʼ arim, bida agam rima mamaʼ finam arigi da dzi suda dzi finiŋgaŋʼ.”
13Da bitsintaʼ Yakop narun rusan yi-iyuʼ Sekem da Hamor i nam idzuwai Sekem naŋa da ribaraŋan nafuŋgan Daina.
14Da ini binaʼ, “Aga wasaŋʼ atsuŋa sanab bida arigi. Aga wasaŋʼ i rima nafuŋgaŋʼ da garam maŋan mamida i safa riniubit u. Nigi buŋʼ asu rinin miaʼan tsiraʼ da agai.
15Aga saŋʼ i nida nifuŋʼ da agu i uda araŋan bida u naŋa nam bida aruani suda miamun: agu da garam gampam ani sib aŋu nasaf riniubit nabi agai.
16Ida aga buŋʼ arim naruŋʼ rusaŋʼ finam da agam, da nayu agamam. Da aga buŋʼ ampa wasaʼ i agam da nasu garam utup bitsintaʼ.
17Da bitsintaʼ bida agam buginda i safa riniubit, da aga buŋʼ ayu nafuŋgaŋʼ da narut afan.”
18Hamor da naruŋgan Sekem itsaŋa ribaraŋan nangan nidan igi iwaʼ bini aŋu.

19Da Sekem nugun itsiaʼ i uda Yakop narun finam igi da iyu nan igi iyab suŋ aŋu. Da araŋan ramaŋgan utupan itsarif araŋan isarimp ramaŋgan Hamor.
20Ibinigi da Hamor da naruŋgan Sekem ifa gan gampan igi mumai gan mpruʼa maran gin da ini nan wasi da gan garaman sib aŋu ibiani,
21“Garam utup igi isu agi rinuŋʼ rusaŋʼ nidzun. Agi nataŋin ribaraŋan nampa agi intapaŋʼ da nanaŋ guman gin nasaŋʼ maraŋgan furan. Intap ani tsiraʼ biŋan isaŋʼ agi da ribaraŋan. Da agi saŋʼ i uda ribaraŋan narun rusan finam da ribaraŋan isaŋʼ i uda agi gaŋʼ.
22Da bitsintaʼ ribigi buŋʼ ani nifun i ruta agi mpruʼa ruaŋʼ mpada suda garam utup bitsintaʼ bida agi naŋa nam bitsintaʼ aŋu bida ani: garam sib aŋu nasaf riniubit nasaŋʼ ruan, nabi ribaraŋan naŋan.
23Bida agi naŋa bidanigi da ribaraŋan makau gan da apu gan da naŋgan santan buŋʼ asu agi gaŋʼ. Ibinigi da agi nanaŋ nam ribaraŋan nidan igi da ribaraŋan buŋʼ ampa wasaʼ i agi.”
24Garam gamp igi santan iriŋant i nan igi, da sib aŋu irut Hamor da narun Sekem isaf riniubit.
25Gubuʼ iruʼ da bits ntsupan da garam santan ruŋʼ mpadan da tsakia tsiraʼ da Yakop narun rusan iruʼ, Simion da Liwai, Daina nafun rusan igi, iyu bainatan da yataŋʼ gamp isu nam runta fafun da yis garam da mamaʼ marub gamp igi sib aŋu funub.
26Da yis Hamor da naruŋgan Sekem funub da iyu nafuŋgan Daina i Sekem uŋaran da irut ifa gan arun.
27Yakop narun rusan fain iba tsaŋan garam santan mampa sib da iyu nam santan miŋʼa gamp igi iyab i Sekem naŋgan maisan naŋa i ribaraŋan nafuŋgan.
28Ribaraŋan iyu dumpa, nuniŋ, makau da doŋki impruʼ da nam miŋʼa gamp wasaʼ da miŋʼa manaʼ santan.
29Ribaraŋan iyu ribigi nam bunumpan mara maran sib aŋu impruʼ da sagat da mamaʼ narun da nam idzuwai miŋʼa uŋar wasaʼ santan.
30Ntsupa sib da Yakop ini da Simion da Liwai ini binaʼ, “Aruani da agam irim barabin tsiraʼ biŋan aŋu da dzi, da inaŋ dzi biŋaŋgaŋʼ imais. Garam Kanan da Peris mpada intap ani buŋʼ abugin dzi nidzun aŋu. Agi anuŋʼ ampibiŋan u. Garam gamp ani bida mpruʼa ruan da udzuda nan sib i waʼa gamp da buŋʼ ais agi sib.”
31Da bitsintaʼ Yakop narun rusan iruʼ igi ini i nangan muŋaʼ ibiani, “Aga tusa maraŋʼ i garam bidanigi i naŋa sanab asub yaba i aga nafuŋgaŋʼ bida araŋan sagat sanab maŋan, a?”