Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Mga Buhat

Mga Buhat 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Samtang si Pedro ug si Juan nagsulti ngadto sa mga tawo, ang mga pari ug ang kapitan sa templo ug ang mga Saduseo miduol ngadto kanila.
2Nabalaka pag-ayo sila tungod kay si Pedro ug si Juan nagapanudlo sa mga tawo mahitungod kang Jesus ug nagmantala sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay.
3Sila gidakop nila ug gibilanggo hangtod sa pagkabuntag, tungod kay gabii man niadtong tungora.
4Apan daghan niadtong mga katawhan nga nakadungog sa maong mensahe nagtuo; ug ang kadaghanon nila nga mituo miabot ug 5, 000 ka kalalakin-an.
5Ug pag-abot sa sunod nga adlaw, ang mga pangulo, ug mga katigulangan, ug mga manunulat sa balaod, nagtigom didto sa Jerusalem.
6Si Annas nga pangulong pari atua didto, si Caiafas, si Juan, ug si Alexander, ug ang tanan nga mga paryente sa pangulong pari.
7Sa dihang anaa sila Pedro ug si Juan sa ilahang taliwala, ilang gipangutana sila, “Sa unsa nga gahom, ug sa unsa nga ngalan, kamo nakabuhat niini?”
8Unya si Pedro, napuno sa Balaang Espiritu, nagsulti ngadto kanila, “Kamo nga mga pangulo sa katawhan, ug mga katigulangan,
9kung kami niining adlawa inyong giimbistigar kalabot sa maayong buhat nga nahitabo niining usa ka tawo nga masakiton—kung sa unsang paagi kining tawhana naayo?
10Angay kini ninyong mahibaw-an ug sa tanang katawhan sa Israel, nga pinaagi sa pangalan ni Cristo Jesus nga taga-Nazaret, nga inyong gilansang, apan gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay—pinaagi kaniya kining tawhana nagbarog sa inyong atubangan nga himsog.
11Si Cristo Jesus mao ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod apan maoy nahimong nag-unang patukoranan.
12Wala nay laing tawo diin kita makabaton ug kaluwasan: kay wala nay laing ngalan ilalom sa langit, nga gikahatag ngadto sa mga katawhan, diin kita maluwas.”
13Karon sa dihang nakita nila ang kaisog ni Pedro ug ni Juan, ug ilang nahibaw-an nga sila mga yanong tawo lamang, ug wala makaeskwela, sila nangatingala, ug ilang nasayran nga sila Pedro ug Juan nakauban ni Jesus.
14Ug tungod kay nakita man nila ang tawo nga naayo nga nagbarog uban nila, ang mga pangulo sa mga Judio wala gayoy ikasulti batok kanila.
15Apan human nila mando-i ang mga apostoles sa pagbiya sa panagtigom sa konseho, nagsabotsabot dayon sila.
16Miingon sila, “Unsay atong buhaton alang niining mga tawhana? Tungod kay ang kamatuoran sa nahitabong milagro nga ilang gibuhat nahibaw-an naman sa kadaghanan nga namuyo dinhi sa Jerusalem; kita dili makalimod niini.
17Apan kini dili mokaylap ngadto sa kadaghanan, pasidan-an nato sila sa dili na pagsugilon niini nga pangalan ngadto kang bisan kinsa.”
18Gipatawag nila pag-usab si Pedro ug si Juan ug gimandoan nila sa dili na pagpanugilon ni pagpanudlo sa ngalan ni Jesus.

19Apan si Pedro ug si Juan mitubag ug nag-ingon kanila, “Kung husto sa mata sa Dios ang pagtuman kaninyo o kaniya, kamo ang maghukom.
20Tungod kay dili kami makatabang sa pagsulti kabahin sa mga butang nga among nakita ug nadungog.”
21Human nila gipasidan-an si Pedro ug si Juan, ila silang gipalakaw. Wala silay nakaplagan nga ikapasangil aron silotan sila, tungod kay ang tanang katawhan nagadayeg man sa Dios tungod sa nahitabo.
22Ang tawo nga nakasinati sa milagro sa kaayohan nagaedad na ug kapin sa 40 ka tuig.
23Human sila gibuhian, si Pedro ug si Juan namalik didto sa ilang mga katawhan ug gisulti nila ang tanan nga giingon kanila sa mga pangulong pari ug sa mga katigulangan.
24Sa dihang nadungog nila kini, gipatugbaw nila ang ilang mga tingog ngadto sa Dios ug nag-ingon, “Ginoo, ikaw ang nagbuhat sa kalangitan ug sa kalibotan ug sa dagat, ug ang tanan nga anaa niini,
25ikaw nga pinaagi sa Balaang Espiritu, ug pinaagi sa baba sa among amahan nga si David nga imong alagad, nagaingon, 'Nganong nangasuko man ang mga Gentil nga kanasoran, ug ang mga katawhan nagahunahuna ug mga walay kapuslanan nga mga butang?
26Ang mga hari sa kalibotan nagkahiusa, ug ang mga nangulo niini nagkatigom batok sa Ginoo, ug batok sa iyang Usa nga Dinihogan.'
27Sa pagkatinuod, si Herodes ug si Poncio Pilato, uban sa mga Gentil ug sa mga katawhan sa Israel, nagtigom niini nga siyudad batok sa imong balaan nga sulugoon nga si Jesus, nga mao ang imong gidihogan.
28Nagtigom sila aron buhaton ang tanan nga sa imong kamot ug sa imong pagbuot mahitabo.
29Ug karon Ginoo, tan-awa ang ilang mga pagpanghulga sa imong mga alagad aron mosulti sa imong pulong uban sa tanang kaisog.
30Aron samtang ituy-od nimo ang imong mga kamot sa pag-ayo, ang mga ilhanan ug mga kahibulongan magakahitabo unta pinaagi sa ngalan sa imong balaan nga Alagad nga si Jesus.”
31Pagkahuman sa ilang mga pag-ampo, ang dapit nga ilang gitigoman nauyog, ug silang tanan napuno sa Balaang Espiritu, ug nagsulti sila sa pulong sa Dios uban sa kaisog.
32Ang dakong ihap sa mga magtutuo nagkahiusa sa ilang kasingkasing ug sa ilang kalag: ug walay bisan usa kanila nga nagaingon nga ang mga butang nga iyang gipanag-iya iyaha lamang; kung dili, ilang gihiusahan ang tanan.
33Uban sa dakong gahom ang mga apostoles nagapadayon sa ilang pagsangyaw sa ilang pagpamatuod mahitungod sa pagkabanhaw sa Ginoong Jesus, ug ang dakong grasya naa uban kanilang tanan.
34Walay usa ka tawo nganha kanila nga nakulangan sa mga butang, tungod kay ang tanan nga dunay gipanag-iya nga titulo sa yuta o mga balay nagbaligya man niini ug ang halin sa mga butang nga ilang gibaligya
35ug gidala ngadto sa tiilan sa mga apostoles. Ug ilaha kining giapod-apod ngadto sa matag magtutuo, sumala sa ilahang panginahanglan.
36Si Jose, nga usa ka Levita, usa ka tawo gikan sa Cyprus, nga gihatagan ug ngalan nga Barnabas sa mga apostoles. (nga nagpasabot, Anak sa pagdasig).

37Aduna siyay uma, ug iya kining gibaligya ug ang halin niini nga salapi gidala niya ngadto sa tiilan sa mga apostoles.