Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Mga Buhat

Mga Buhat 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Karon ang mga apostoles ug ang mga kaigsuonang mga lalaki nga kinsa atua sa Judea nakadungog nga ang mga Gentil nakadawat usab sa pulong sa Dios.
2Sa dihang si Pedro misaka ngadto sa Jerusalem, sila nga nasakop sa pundok sa mga tinuli nagbadlong kaniya;
3miingon sila, “Nakiglambigit ka ngadto sa mga tawo nga walay mga tuli ug mikaon uban kanila!”
4Apan si Pedro nagsugod sa pagpasabot sa butang ngadto kanila sa han-ay; siya miingon,
5nag-ampo ako sa siyudad sa Jopa, ug sa kalit akong nakita ang panan-awon nga sudlanan nga nagpaubos, sama sa lapad nga palid mipaubos gikan sa langit pinaagi sa iyang upat ka mga kanto; kini mikanaog nganhi kanako.
6Gitutokan ko kini ug akong gihunahuna ang mahitungod niini; akong nakita ang mga mananap nga adunay upat ka tiil nga anaa sa kalibotan, bangis nga mga mananap, nagkamang nga mga mananap, ug mga langgam sa kawanangan.
7Unya nakadungog ako ug tingog nga nagsulti nganhi kanako, “Bangon, Pedro; pag-ihaw ug kaon!”
8Ako miingon, “Dili gayod, Ginoo: kay wala pay dili balaan o dili hinlo nga nakasulod sa akong baba.”
9Apan ang tingog mitubag usab gikan sa langit, “Unsa ang gideklara nga hinlo sa Dios ayaw tawga nga dili hinlo.”
10Kini nahitabo sa tulo ka higayon, ug unya ang tanang butang gikuha pagbalik paingon sa langit.
11Tan-awa, sa dili kalayoan adunay tulo ka mga tawo nga nagtindog atubangan sa balay diin atua kami; gipadala sila gikan sa Cesarea nganhi kanako.
12Ang Espiritu nagmando kanako nga mouban kanila, ug nga ako dili magbuhat ug kalainan mahitungod kanila. Kining unom ka mga igsoong lalaki mikuyog uban kanako, ug miadto kami ngadto sa balay sa tawo.
13Siya misulti kanamo giunsa niya pagkakita sa anghel nga nagtindog sa iyang balay ug nag-ingon, “Pagpadala ug mga tawo ngadto sa Jopa ug dad-a pagbalik si Simon, nga ang lahi nga ngalan mao si Pedro.
14Siya magsulti nganha kanimo ug mensahe nga mahimong paagi nga ikaw maluwas-ikaw ug ang imong tibuok panimalay.”
15Sa pagsugod nako ug sulti ngadto kanila, ang Balaang Espiritu niabot kanila, sama kanato sa sinugdanan.
16Nahinumdom ako sa pulong sa Ginoo, giunsa niya pag-ingon, “Si Juan gayod nagbawtismo sa tubig; apan kamo pagabawtismohan sa Balaang Espiritu.”
17Unya kung ang Dios naghatag kanila sa sama nga gasa isip iyang gihatag nganhi kanato sa dihang mituo kita kang Ginoong Jesu-Cristo, kinsa ba ako, nga ako makigbatok sa Dios?'”
18Sa dihang ila kining nadungog nga mga butang, sila wala nibalos sa pag-ingon, apan ila hinuong gidayeg ang Dios ug miingon, “Unya ang Dios mihatag sa paghinulsol alang sa kinabuhi ngadto usab sa mga Gentil.”

19Busa ang mga magtutuo kansang nag-antos sa pagsugod sa kamatayon ni Esteban nga nagkatibulaag gikan sa Jerusalem-kining mga magtutuo miadto sa sama kalayo sa Fenicia, Cyprus, ug Antioquia. Misulti sila ug mensahe mahitungod kang Jesus ngadto lamang sa mga Judio, wala nay lain bisan usa.
20Apan ang uban kanila, mga katawhan gikan sa Cyrus ug Cirene miabot ngadto sa Antioquia ug misulti ngadto sa mga Griyego ug giwali ang Ginoong Jesus.
21Ug ang kamot sa Ginoo nag-uban kanila; ang dakong ihap nagtuo ug mibalik ngadto sa Ginoo.
22Ang balita mahitungod kanila miabot sa mga dalunggan sa simbahan sa Jerusalem: ug ilang gipadala pagawas si Barnabas sama kalayo sa Antioquia.
23Sa dihang siya miabot ug nakita ang gasa sa Dios, nalipay siya; ug gidasig niya silang tanan sa pagpabilin diha sa Ginoo sa tibuok nilang kasingkasing.
24Kay siya maayo man nga tawo ug puno sa Balaang Espiritu ug sa pagtuo, ug daghang mga tawo nga nadugang ngadto sa Ginoo.
25Unya si Barnabas migawas ngadto sa Tarsus para mangita kang Saulo.
26Sa dihang iya nang nakaplagan siya, gidala niya siya ngadto sa Antioquia. Kini nahitabo, nga sa tibuok tuig ilang gitigom tanan uban ang simbahan ug nagtudlo sa daghang mga tawo. Ang mga disipulo unang gitawag nga mga Kristohanon didto sa Antioquia.
27Karon niini nga mga adlaw ang ubang mga propeta milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Antioquia.
28Ang usa kanila, nga ginganlan ug Agabus, mitindog ug gipakita sa Espiritu nga ang usa ka dakong kagutom mahitabo sa tibuok kalibotan. Kini mahitabo sa mga adlaw ni Claudio.
29Busa, ang mga disipulo, isip matag-usa makahimo, ug nakahukom sa pagpadala ug tabang sa mga kaigsoonang lalaki sa Judea.
30Ila kining nahimo; nagpadala sila ug kwarta sa mga pangulo pinaagi sa kamot ni Barnabas ug Saulo.