Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - APOSETOLO EDIA KARA

APOSETOLO EDIA KARA 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A Petro bona Ioane ese hanua taudia e hereva henidiava ai, hahelaḡa taudia bona Dubu Helaḡa biaguna bona Sadukea taudia na raruosi dekedia ela,
2e badu henidia; badina be raruosi ese taunimanima e hadibadia, bona mase taudia edia tore-isi-lou, Iesu e tore isi lou bagunai, e harorolaia.
3Bena idia ese e dabaidia tao, dibura rumana ai e koudia ahu, unuseni ai bae noho rani, badina be ado vada e rahi.
4A edia hereva e kamonai bona e abi dae taudia iboudiai be daha ima sisivana.
5Daba ai, hanua lohiadia bona hanua tau-badadia bona itorena taudia na Ierusalem ai vada e hebou.
6Ana, hahelaḡa tauna badana, bona Kaiafa, bona loane, bona Alesana, bona hahelaḡa tauna badana ena iduhu taudia iboudiai danu unuseni ai.
7Bena raruosi na bogaragidiai e haginidia, e nanadaidia, eto, Edena siahu ai bona daika ladana ai ina ḡau o karaia?
8Una negana ai Petro na Lauma Helaḡa ese e rohea, bena ia ese e haere henidia, eto, Hanua lohiamui bona heitatao taumui e,
9harihari o nanadaimaimu ina ae-hedairike tauna ai ese a kara namo henia na ede e namo toma?
10Vada ba diba, Israel taudia iboudiai danu bae diba, Iesu Keriso, tau Nasaret, umui ese o hasatauroa a Dirava ese mase amo e hatorea isi tauna, ia ladana dainai ina tau na umui vairamui ai eme gini mai goadana ida.
11Ia be Ruma ikarana taumui ese o dadaraia nadina na Daiguni nadina ai vada ela.
12Hahemauri be idau tauna ta lalonai dia mia; badina be ihamaurida ladana idauna ta guba henunai se henida, lasi vaitani.
13Idia ese Petro bona Ioane e itadia, asi edia gari; dibadia danu idia na hahediba gabuna ta asiela bona asi aonegadia taudia; bena e hoa, bona lalodia e parara idia na Iesu bamona.
14Bena idia raruosi bona e hamauria tauna tatoiosi gini-boudia ai e itadia, bena asi edia dala ma bae hereva henidia.
15Taunabunai e haduadia, eto una hebou amo bae raka oho. Bena e raka lasi muridiai sibodia e henanadai heheni, eto,
16Idia raruosi ede baita karadia tomamu a? Badina be unu Ierusalem ai nohodia taudia iboudiai bae diba idia raruosi ese hoa karana ta vada e karaia, bona ita ese basita ḡorea diba.
17A taunimanima ese bae piua badabada na garina, raruosi baita hagaridia, bona baita taravadia, una lada na tau ta ma basie herevalai henia lou.
18Bena e boiridia, e tamanudia, Iesu ladana ai basie haroro bona basie hahediba, lasi vaitani.

19A Petro Ioane ida e haere, eto, Mani ba laloa, umui baia kamonai henimui, Dirava basia kamonai henia, una na Dirava vairanai maoro eiava lasi?
20Badina be a itava bona a kamonaiva ḡaudia na basia herevalai na dia heḡereḡere.
21Ma e hagaridia lou, bena e kahudia nege. Ihadikadia dalana ta asie davaria, badina be taunimanima iboudiai ese Dirava e heatolaia, hari hoa karana dainai.
22Badina be una hoa karana ese e hamauria tauna ena vara laḡanidia na hari-ahui mai dikoana.
23E kahudia nege murinai, raruosi na turadia dekedia ela, hahelaḡa taudia bona hanua tau-badadia edia hereva iboudiai e hamaorolaidia.
24Idia na e kamonai, bena lalodia e hatamonaia, Dirava e guria, eto, Ḡaubada e, guba, tanobada, davara, bona lalodiai e miamu ḡaudia iboudiai, ikaradia na Oi.
25Oi danu Lauma Helaḡa ena amo ai senemai David uduna ai o hereva, eto, Bese idau-idau dahaka baduna e badumu, Bona dahaka dainai taunimanima ese ḡau asi anidia e lalo hadailai?
26Hanua pavapavadia e gini tore, Bona hanua lohiadia e hebou, Lohiabada ena Keriso ida ilao-ahudia.
27Momokani, ina hanua lalonai idia na e hebou, emui hesiai tauna helaḡana Iesu, oi ese o horoa tauna, ihadikana totona. Pontio Pilato bona idau bese taudia bona Israel besena taudia e hebou,
28oi imamu ese e torea guna, oiemu aonega ese e haeroa guna, karana e karaia.
29Taunabenai, Lohiabada e, edia hahegari herevadia ame kamonai; emu hesiai taumai goada bame henimai, emu hereva baia gwaurai mai goadamai ida.
30Imamu danu ba toia roro, gorere taudia ba hamauridia, toa bona hoa karadia ba kara, Iesu, emu hesiai tauna helaḡana, ladana ai.
31E ḡuriḡuri vaitani, bena edia hebou rumana vada e heude-heude. Lauma Helaḡa ese iboudiai e rohedia, bena idia ese Dirava ena hereva e harorolaia mai goadadia ida.
32Kamonai taudia iboudiai mai lalodia tamona bona mai daradia tamona ida e nohova; ta ena kohu sibona ena se gwauraiava, a edia ḡau iboudiai e abi bouva.
33Aposetolo taudia ese danu Lohiabada Iesu ena tore-isi-lou e harorolaiava mai siahudia ida. Dirava ena harihari-bada danu idia iboudiai latadiai e miava.
34Idia dekediai tau ta se dabu. Badina be mai edia tano eiava edia ruma taudia iboudiai ese edia ḡau eha hoi, davadia e laohai,
35aposetolo vairadiai e ato diho. Bena iboudiai e henidia hagau-hagau, ta ta ena dabu ena dabu heḡereḡeredia.
36Tau ta, ladana na Iosef, aposelolo ese ladana e hatoa Banaba (anina be “Tauhalo Tauna”), ia na Levi iduhuna tauna, Kupro ai e vara:

37ena tano vada e hoia, bena davana e laohaia, aposetolo vairadiai e atoa diho.