Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Mga Buhat

Mga Buhat 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Karon niining mga adlawa, sa dihang ang gidaghanon sa mga disipulo nagkadaghan, nagsugod ang reklamo sa mga Judio sa Gresya batok sa mga Hebreohanon, tungod kay ang ilang mga balo gikalimtan sa matag adlaw nga pag-apod-apod sa pagkaon.
2Ang napulo ug duha ka mga apostoles mitawag sa pundok sa mga disipulo ngadto kanila ug miingon, “Dili kini makatarunganon alang kanamo sa pagpaundang sa pulong sa Dios aron sa pag-andam sa mga kan-anan.
3Kinahanglan magpili kamo, mga kaigsoonan, ug pito ka mga tawo taliwala kaninyo, mga tawo nga maayo ang kadungganan, puno sa Espiritu ug kaalam, kansang atong pilion ibabaw niini nga gimbuhaton.
4Kay alang kanamo, kanunay kami magpadayon sa pag-ampo ug pagpamohat sa pulong.”
5Ang ilang mga pamahayag nakapahimuot sa tibuok katawhan. Busa gipili nila si Esteban, usa ka tawo nga puno sa pagtuo ug Balaang Espiritu, ug si Filipe, Procorus, Nicanor, Timon, Parmenas, ug Nicolaus nga usa ka proseletes nga gikan sa Antioquia.
6Ang mga magtutuo nagdala niining mga tawhana atubangan sa mga apostoles, nga nag-ampo ug unya nagtapion sa ilang mga kamot ngadto kanila.
7Busa ang pulong sa Dios mitubo; ug ang gidaghanon sa mga disipulo nanaghan pag-ayo didto sa Jerusalem; ug ang dakong gidaghanon sa mga pari nahimong nagmatinumanon sa pagtuo.
8Karon si Esteban, nga puno sa grasya ug gahom, nagbuhat sa daghang mga katingalahan ug ilhanan taliwala sa katawhan.
9Apan adunay nanagtindog nga pipila ka mga tawo nga sakop sa sinagoga nga gitawag ug ang sinagoga sa Libertino, sa mga taga Cirene ug mga taga Alexandria, ug ang pipila nga gikan sa Cilicia ug Asya. Kining mga tawhana nakiglantugi kang Esteban.
10Apan wala sila makadaog batok sa kaalam ug sa Espiritu nga nag-uban kang Esteban sa iyang pagpamulong.
11Unya sa tago sila nagdani sa pipila ka mga tawo nga miingon, “Nakadungog kami nga si Esteban nagsulti ug mapasipalaong pulong batok kang Moises ug batok sa Dios.”
12Gipagubot nila ang katawhan, mga kadagkoan, ug ang mga manunulat sa balaod, ug giatubang nila si Esteban, gidakop siya ug gidala siya sa hukmanan.
13Nagdala sila ug bakakong mga saksi, nga miingon, “Kining tawhana wala mohunong sa pagpamulong batok niining balaang dapit ug sa balaod.
14Kay nadungog namo siya nga nag-ingon nga si Jesus nga taga Nazaret magaguba niining dapita ug mag-usab niining mga nabatasan nga gihatag kanato ni Moises.
15Ang matag usa nga naglingkod didto sa hukmanan mitutok kaniya ug nakita nga ang iyang dagway sama sa dagway sa usa ka anghel.