Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 25

LEVITIKO 25:21-42

Help us?
Click on verse(s) to share them!
21“Lau Lohiabada ese lagani namba 6 lalonai tano do lau hanamoa. Vadaeni lagani namba 6 lalonai, tano be anina bada do ia havaraia, bona unai do umui utua haboua aniani be lagani rua edia aniani hegeregerena.
22“Vadaeni lagani namba 8 lalonai, emui uhe ma umui hadoa neganai, umui ese lagani namba 6 ena aniani do umui ania noho, bona emui aniani be do ia hegeregere ela bona lagani namba 8 ena anina do umui utua negana.
23“Emui tano umui hoia lao, ia ore vadaeni, be umui karaia diba lasi, badina umui ese umui biagua momokani lasi, ia be Dirava ena. Umui ese tano dekenai umui noho, be vadivadi taudia bamona umui noho sibona, badina tano be Dirava ena.
24“Umui hoia mai tanodia ibounai be edia biagudia gunadia ese idia hoia lou diba, bema idia ura neganai.
25“Bema umui ta ia ogogami, bona unai dainai iena tano ia hoia lao neganai, unai ogogami tauna ena varavara korikori tauna ta ese unai tano davana do ia karaia, vadaeni do ia hoia lou.
26Bema unai ogogami tauna be mai ena varavara lasi, do ia hoia lou totona, sedira gabeai ia sibona be mai ena moni hegeregerena do ia hoia.
27Unai neganai ia ese do ia duahia, lagani hida idia lao vadaeni ia ese ia hoia, bona tano anina utua negadia hida idia do noho ela bona Iubili, vadaeni unai taboro edia davana hegeregerena do ia henia lou, bona iena tano ma do ia abia lou.
28“To bema iena moni be hegeregere lasi, bona ia abia lou diba lasi, ia hoia tauna ese tano do ia birulaia noho ela bona Iubili Lagani. Unai neganai tano ena biaguna korikori ese iena tano do ia abia lou, davana lasi.
29“Hanua mai ena magu lalonai bema tau ta ese iena ruma do ia hoia lao, moni davana, ia ese davana do ia henia lou, bona iena ruma ia abia lou diba, ela bona lagani ta do ia ore. Lagani ta lalonai ia hoia lou diba.
30“To bema lagani ta lalonai ia abia lou lasi, unai ruma be ia dekena amo ia hoia tauna ena ruma korikori do ia lao, iena natuna bona tubuna taudia danu edia. Bona unai ruma be Iubili Lagani dekenai biaguna gunana ese ia abia lou diba lasi.
31“To hanua maragidia, mai edia magu lasi hanua lalonai ruma idia hoia, be tano idia hoia hegeregerena, ruma edia biaguna korikori taudia ese edia ruma idia hoia lou diba, bona Iubili Lagani lalonai unai ruma be edia biagudia korikori ese do idia abia lou.
32“To Levi taudia edia hanua dekenai, Levi taudia ese edia ruma idia hoia lou diba, lagani ibounai lalonai.
33Bona Levi tauna ta, bema iena ruma ia hoia lou lasi, ia be Iubili Lagani dekenai do ia abia lou. Badina be Levi taudia edia hanua rumadia be edia ruma korikori, Israela taudia edia huanai.
34“To Levi hanuadia idia hagegea tano ibounai be haida ese do idia hoia diba lasi. Unai be Levi taudia edia tano korikori ela bona hanaihanai.
35“Bema oiemu bese tamona Israela tauna ta umui emui huanai ia noho, be ia ogogami, iena aniani abia dalana be lasi, oi ese do oi ubua, laolao tauna o vadivadi tauna bamona.
36“Moni o kohu be ia dekena amo do oi abia lasi, to oiemu Dirava do oi gari henia, bona oiemu varavara Israela tauna do oi hamauria, emui huana dekenai.
37“Bema moni oi heniatorehai neganai, mai atoa kau moni danu do oi abia lou lasi, bona aniani be ia dekenai oi hoia neganai, profit moni do oi abia lasi.
38“Lau inai Lohiabada, emui Dirava, Aigupito tano dekena amo umui lau hakaua mai. Inai bamona lau karaia, Kanana tano umui dekenai do lau henia totona, bona emui Dirava do lau lao totona.
39“Bema oiemu bese tamona Israela tauna ta, umui emui huanai ia noho, be ia ogogami, bona oi dekenai sibona ia hoia neganai, hesiai mai guia danu tauna dekenai oi karaia bamona, be ia dekenai do oi karaia lasi.
40Ia be oi dekenai do ia noho, oiemu gaukara tauna mai davana, bona oi dekenai do ia gaukara noho, ela bona Iubili Lagani ia ginidae negana.
41Unai neganai ia bona iena natuna ibounai be do oi ruhaia, bona iena iduhu dekenai do idia giroa lou, iena iduhu taudia edia tano dekenai.
42“Israela taudia be Lohiabada ena hesiai taudia mai guia danu, bona ia ese Aigupito dekena amo ia hakaudia mai. Idia be hesiai mai guia danu gaukara totona do umui hoidia lasi.

Read LEVITIKO 25LEVITIKO 25
Compare LEVITIKO 25:21-42LEVITIKO 25:21-42