Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 22

LEVITIKO 22:7-17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
7“Dina ia diho murinai ia be goeva, bona unai neganai unai boubou helagadia ia ania diba, badina be iena aniani be unai.
8To idia mase kava gaudia o uda boromadia ese idia alaia gaudia be do ia ania lasi, do ia miro garina. Lau inai Lohiabada.
9“Hahelagaia taudia ibounai ese lauegu oda do idia kamonai henia. Bema inai oda idia utua neganai, idia be kerere, bona edia kerere lalonai do idia mase, badina taravatu helagadia idia badinaia lasi dainai. Lau be Lohiabada, bona lau ese idia lau hahelagaia vadaeni.
10“Hahelagaia tauna ena famili taudia sibona ese boubou helagadia idia ania diba. Idau tauna ta ese boubou helagadia ia ania diba lasi, bona hahelagaia tauna ena vadivadi tauna do ia ania lasi. Iena hesiai tauna mai davana ese danu do ia ania lasi.
11To hahelagaia tauna ese moni dekena amo ia hoia tauna ese do ia ania. Bona hahelagaia tauna ena ruma lalonai ia vara hesiai tauna danu do ia ania diba.
12“Hahelagaia tauna ena natuna hahine ese, bema hahelagaia tauna lasi, to tau ma ta ia adavaia neganai, unai hahine ese boubou helagadia do ia ania lasi.
13To hahelagaia tauna ena natuna hahine bema ia vabu, o bema adavana ese ia negea, iena natuna be lasi, bona ia ese iena tamana ena ruma dekenai ia giroa lou, unuseni do ia noho, ia kekeni negana hegeregere, ia ese iena tamana ena aniani do ia ania. To hahelagaia tauna ena famili lasi taudia do idia ania diba lasi.
14“Bema tau ta ese unai aniani helagana ia ania kava, ia diba lasi unai be helaga dainai, ia ese unai aniani ena davana be hahelagaia tauna dekenai do ia henia, mai atoa kau moni danu. Atoa kau moni be ia ania gauna ena davana bema karoa 5, ma karoa ta. Unai karoa ta be ma do idia atoa kau, ibounai karoa 6 do ia henia.
15“Israela taudia edia boubou gaudia helagadia Lohiabada dekenai idia henia, be hahelagaia taudia ese do idia gaukaralaia kava lasi. Unai aniani helagana be aniani helaga lasi hegeregerena do idia gaukaralaia lasi.
16Hahelagaia taudia ese unai aniani do idia naria namonamo, vadaeni helaga lasi taudia ese do idia ania lasi. Bema helaga lasi taudia idia ania neganai, idia ese edia kerere davana do idia karaia. Lau be Lohiabada, bona lau ese inai boubou gaudia lau hahelagaia noho.”
17Lohiabada ese Mose ia oda henia,

Read LEVITIKO 22LEVITIKO 22
Compare LEVITIKO 22:7-17LEVITIKO 22:7-17