Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 22

LEVITIKO 22:13-20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
13To hahelagaia tauna ena natuna hahine bema ia vabu, o bema adavana ese ia negea, iena natuna be lasi, bona ia ese iena tamana ena ruma dekenai ia giroa lou, unuseni do ia noho, ia kekeni negana hegeregere, ia ese iena tamana ena aniani do ia ania. To hahelagaia tauna ena famili lasi taudia do idia ania diba lasi.
14“Bema tau ta ese unai aniani helagana ia ania kava, ia diba lasi unai be helaga dainai, ia ese unai aniani ena davana be hahelagaia tauna dekenai do ia henia, mai atoa kau moni danu. Atoa kau moni be ia ania gauna ena davana bema karoa 5, ma karoa ta. Unai karoa ta be ma do idia atoa kau, ibounai karoa 6 do ia henia.
15“Israela taudia edia boubou gaudia helagadia Lohiabada dekenai idia henia, be hahelagaia taudia ese do idia gaukaralaia kava lasi. Unai aniani helagana be aniani helaga lasi hegeregerena do idia gaukaralaia lasi.
16Hahelagaia taudia ese unai aniani do idia naria namonamo, vadaeni helaga lasi taudia ese do idia ania lasi. Bema helaga lasi taudia idia ania neganai, idia ese edia kerere davana do idia karaia. Lau be Lohiabada, bona lau ese inai boubou gaudia lau hahelagaia noho.”
17Lohiabada ese Mose ia oda henia,
18ia ese Arona bona iena natuna tau dekenai inai taravatu do idia henia Israela taudia dekenai: “Bema Israela tauna ta o Israela dekenai ia noho idau bese tauna ta ese do idia gabua ore boubou gauna do ia mailaia, gwauhamata ena davana totona, o laloa namo totona, unai boubou gauna be bero lasi bona toto lasi momokani.
19Lohiabada ese do ia abia dae totona ia be boromakau tau o mamoe tau o nanigosi tau bero lasi bona toto lasi momokani.
20“Bema tauanina mai ena dika mauri gauna ta boubou totona umui henia neganai, Lohiabada ese do ia abia dae lasi.

Read LEVITIKO 22LEVITIKO 22
Compare LEVITIKO 22:13-20LEVITIKO 22:13-20