Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 20

LEVITIKO 20:4-12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
4“To bema hanua taudia ese inai Moleka dekenai iena natuna ia henia tauna idia bogahisihisi henia, nadi dekenai idia hamasea lasi neganai,
5lau sibona ese unai tau bona iena bese taudia do lau badu henia, bona idia, bona Moleka dekenai tomadiho taudia ibounai, be egu bese dekena amo do lau negea momokani.
6“Mase taudia edia lauma danu idia herevahereva taudia do umui tahua lasi, edia sisiba abia totona. Bema umui ta ese unai bamona ia karaia neganai, lau be ia dekenai do lau badu, bona egu bese dekena amo do lau negea momokani.
7Unai dainai umui ese sibona do umui hahelagaia, bona do umui helaga noho, badina lau be Lohiabada, emui Dirava.
8Lauegu taravatu do umui kamonai henia, badina lau be Lohiabada, bona lau ese umui lau hahelagaia noho.”
9Lohiabada ese inai taravatu ma ia gwauraia inai: “Tamana o sinana dekenai tau ta ese do ia hereva dika henia neganai, unai tau be do umui alaia mase. Iena mase be ia sibona ena kerere dainai.
10“Bema tau ta ese iena badibadina dekenai tauna ena adavana ia sihari henia neganai, unai tau bona hahine ruaosi be do umui alaia mase.
11Bema tau ta ese iena tamana ena adavana ta do ia sihari henia neganai, ia ese iena tamana ia hahemaraia vadaeni. Unai dainai unai tau bona hahine ruaosi be do idia alaia mase, bona edia mase be idia sibona edia kerere dainai.
12“Bema tau ta ese iena ravana hahine, iena natuna tau ena adavana, do ia sihari henia neganai, idia ruaosi be do umui alaia mase. Idia ese kara mirona momokani idia karaia vadaeni, bona idia edia mase be idia sibona edia kerere dainai.

Read LEVITIKO 20LEVITIKO 20
Compare LEVITIKO 20:4-12LEVITIKO 20:4-12