Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - DOKAGBƐSISINA

DOKAGBƐSISINA 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Musa yã kɛ̀kiinↄ ò Isarailinↄnɛ à yã̀a,
2à bè: Tia la ma ka wɛ̃̀ baswɛɛdo, mɛ́ fↄ̃ mà dↄare aɛ dↄro. Dii bèmɛ mɛ́ bikũ Yodaaro.
3Dii a Luda bé eé dↄare aɛ à bikũ. Eé borii kɛ̀ aↄ̃ↄ kú gweenↄ kaatɛare lɛ à ń bùsu sí. Yↄsua bé eégↄ̃ dↄↄare aɛ sa lán Dii ò nà.
4Dii é kɛ borii pìnↄnɛ lán à kɛ̀ Amↄrinↄ kínanↄnɛ nà Siↄ̃ kↄ̃n Oguo kↄ̃n ń bùsuo kɛ̀ à ń káatɛ.
5Dii é ń naare a ↄzĩ, é kɛńnɛ lán má dìɛare nà píngi.
6À a làakari kpáɛ àgↄ̃ wↄ́rↄngↄ vĩ! Àton tó vĩa a kũro, àton tó swɛ̃̀ kɛ̃agu ń yãnziro, zaakɛ Dii a Luda bé èe gaaao. Eé a tónlo eé pã kpáaziro.
7Ben Musa Yↄsua sìsi Isarailinↄ píngi wáa à bènɛ: Ǹ zɛ gbãa ǹgↄ̃ wↄ́rↄngↄ vĩ, zaakɛ ḿbe nɛ́ gá kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀nↄ bùsu kɛ̀ Dii la dà ń dezi káakunↄnɛ à bè é kpáḿma guu. Ḿbe nɛ́ bùsu pì kpaatɛtɛńnɛ.
8Dii bé eé dↄnnɛ aɛ. Àmbe eégↄ̃ kúnyo, eé n tónlo eé pã kpánzi zikiro. Ǹton tó vĩa n kũro ǹton bídi kɛro.
9Musa doka pì kɛ̃̀ takada guu à kpà sa'ori Levi borii kɛ̀ aↄ̃ègↄ̃ Dii bà kuunańyo àkpati sɛnanↄa kↄ̃n Isaraili gbɛ̃nsinↄ ń píngi.
10Musa yã dìɛńnɛ à bè: Wɛ̃̀ swɛɛplaplaaa gbɛra, wɛ̃̀ kɛ̀ wè fĩadeenↄ kɛ̃ Kutadↄna zĩbaagurↄ,
11tó Isarailinↄ mↄ̀ wà ń zĩnda ↄ̀dↄa Dii ń Ludanɛ ń píngi guu kɛ̀ eé sɛ́ guu, àgae doka takada kɛ̀ki kyó kɛńnɛ wà ma.
12Àgae ń kakↄ̃a, gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄ kↄ̃n nɛ́ fétenↄ kↄ̃n bↄ̀amↄ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú a wɛ́tɛnnↄ, lɛ wà ma wà dada, wà e wàgↄ̃ Dii a Luda vĩa vĩ, wàgↄ̃ dokayã pìnↄ kũna píngi wàgↄ̃ zĩi kɛɛa.
13Aↄ̃ nɛ́ kɛ̀ aↄ̃ yã pì dↄ̃roonↄ é ma, aↄ̃égↄ̃ vĩakɛna Dii a Ludanɛ dadaa gurↄↄ kɛ̀ á kú bùsu kɛ̀ ée bikũu Yodaa à gá sí pì guu.
14Dii bè Musanɛ: N gagurↄↄ kà kĩi. Ǹ Yↄsua sísi à gá zɛ dakↄ̃rɛkiia, mɛ́ zĩi nanɛ a ↄzĩ. Ben Musa kↄ̃n Yↄsuao gàa wà zɛ̀ dakↄ̃rɛkiia.
15Dii bↄ̀ à mↄ̀ńzi gwe tɛ́luguu kɛ̀ zɛna kutaa pì kpɛɛlɛ guu.
16Ben Dii bè Musanɛ: Tó n ka n dezinↄla, gbɛ̃ pìnↄ é fɛɛ wà pãpãa kɛ wà dↄ bùsu kɛ̀ aↄ̃ↄe gɛ̃ɛn tãanↄzi. Aↄ̃é pã kpámazi aↄ̃ ma bà kuunańyo yã gboro.
17Zĩ pìa mɛ́ pↄ fɛ̃ńzi mà pã kpáńzi, mɛ́ kpɛɛ lińnɛ wà ń kaatɛ. Kisianↄ é wí ń musu bíta aↄ̃é nawɛ̃anↄ kɛ. Zĩ pìa aↄ̃é be: Kisia pìnↄ wì wa musu kɛ̀ wa Ludaa kúwaoro yãnzin yee?
18Zĩ pìan mɛ́ kpɛɛ lińnɛ yã zaaa kɛ̀ aↄ̃ↄ kɛ̀ yãnzi, aↄ̃ aɛ dↄ̀ tãanↄa.

19Ǹ lɛ̀ kɛ̀kii kɛ̃ takadan sa ǹ dada Isarailinↄnɛ aↄ̃ sí, lɛ àgↄ̃ dɛmɛ aↄ̃ bↄna ma kpɛɛ sèeda ũ.
20Tó ma gaańyo bùsu kɛ̀ má la dà ń dezi káakunↄnɛ guu, bùsu kɛ̀ zwi kↄ̃n zↄ́'io din pì, tó aↄ̃ kã̀ wà mɛ̀ kpà, aↄ̃é aɛ dↄ tãanↄamɛ wà ń gbãgbã. Aↄ̃é pã kpámazi wà ma bà kuunańyo yã gboro.
21Tó kisia pìnↄ ń lé bíta aↄ̃ↄe nawɛ̃a kɛɛ, lɛ̀ pì bé eé ń yã zaaa káńnɛ ń ↄzĩ, zaakɛ à yã é sã ń boriinↄnlo. Má yã kɛ̀ kú ń nↄ̀sɛn gbã̀a dↄ̃ ai màgↄ̃ gáńyo bùsu kɛ̀ má la dàńnɛ guu.
22Musa lɛ̀ pì kɛ̃̀ takadan zĩ pìa, ben à dà Isarailinↄnɛ.
23Dii yã dìɛ Nuni nɛ́ Yↄsuanɛ à bè: Ǹ làakari kpáɛ ǹgↄ̃ wↄ́rↄngↄ vĩ! Ḿbe nɛ́ gá kↄ̃n Isarailinↄ bùsu kɛ̀ má la dàńnɛ guu, bensↄ̃ mapi mɛ́gↄ̃ kúnyo.
24Kɛ̀ Musa dokayã pìnↄ kɛ̃̀ takadan à yã̀a píngi,
25à yã dìɛ Levi borii kɛ̀ aↄ̃ègↄ̃ Dii bà kuunańyo àkpati sɛnanↄnɛ à bè:
26À doka takada kɛ̀kii sí à diɛ Dii a Luda bà kuunaao àkpati saɛ, àgↄ̃ kú gwe a bↄna Dii kpɛɛ sèeda ũ.
27Zaakɛ má a swãgbãaa dↄ̃, lán eè gí yãzi nà. Zaa gurↄↄ kɛ̀ má kúao eègↄ̃ bↄↄ Dii yã kpɛɛmɛ ai kↄ̃n à tiaao. Weé ma gaa gbɛra pↄ́ o dↄↄ́?
28À a bori gbɛ̃nsinↄ kↄ̃n a dↄn'aɛdeenↄ kakↄ̃amɛ, lɛ mà yã kɛ̀nↄ dańnɛ ń swãla, ludambɛ kↄ̃n tↄↄtɛo égↄ̃ dɛ ma sèedadeenↄ ũ a yã musu.
29Zaakɛ má dↄ̃ kɛ̀ é a zĩnda yaka ma gaa gbɛra, é kɛ̃ zɛ́ kɛ̀ má ↄ̀dↄaareea. Beee gbɛra kisia é a le, zaakɛ é yã kɛ̀ zaa Diinɛ kɛ, eé pↄ fɛ̃azi tãa kɛ̀ á kɛ̀nↄ yãnzi.
30Ben Musa lɛ̀ pì yã dà Isaraili kɛ̀ aↄ̃ kakↄ̃ananↄnɛ ń swãla mámmam.