Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Annabi Daniyɛli

Annabi Daniyɛli 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Belisasari xa mangɛya ɲɛ singe ra Babilɔn, Daniyɛli naxa xiye sa, laamatunyie naxa ragoro a ma a saxi tɛmui naxɛ. Na dangi xanbi, a naxa na xiye kui ife sɛbɛ.
2Daniyɛli naxa a fala, «N bara laamatunyi to xiye kui kɔɛ ra, foye kelixi koore ma duniɲa tunxun naanie ra, a din baa ra, a a i maxa.»
3«Sube magaaxuxi naani naxa mini baa ma, e sese keren mu a ra.
4A singe nu luxi nɛ alɔ yɛtɛ, sɛgɛ gabutenyie na naxan ma. N a to nɛ, e a gabutenyie italama, e a ti bɔxi ma alɔ mixi, e adama sondonyi raso a fate.»
5«Sube firin nde nu luxi nɛ alɔ wulai bare xungbe. A saxi a sɛɛti ma, ganyanxɔri saxan na a dɛ i, a e xinma. E naxa a fala a bɛ, ‹Keli, i xa sube gbegbe don.›»
6«Na dangi xanbi, n naxa sube nde to naxan luxi alɔ baratɛ, kɔnɔ xɔni gabutenyi naani na a bɛ, xunyi naani fan na a bɛ. A naxa nɔɛ sɔtɔ.
7Na dangi xanbi, n naxa sube naani nde to xiye kui kɔɛ ra. Na fan nu magaaxu ki fanyi, a gbangbalan han. A nu sube donma a wure ɲinyi gbangbalanyie nan na, sube dɔnxɔɛ naxan lu, a naxa na maboron a sanyi ra. A tan mu nu luxi alɔ sube booree. Feri fu nu na a xunyi ma.
8N to n ya rasiga n xa a ferie igbɛ, feri lanmadi naxa mini booree tagi. Feri saxanyie naxa tala na feri lanmadi ya ra. Ya nu na na feri bɛ naxee nu luxi alɔ adamadi yae. Dɛ fan nu na na feri bɛ, naxan nu na yɛtɛ igboe wɔyɛnyie falafe.»
9«N naxa a to, kibanyie dɔxɔxi, Ala, fɔlɛ mu na naxan bɛ, a naxa a magoro. A xa dugi birin fiixɛ alɔ xiɲɛ, a xunsɛxɛ luxi alɔ gɛsɛ fute, a xa kibanyi luxi nɛ alɔ tɛ, sanyi digilinxie nu na a xa kibanyi ma.
10Xure tɛ nu goroma a ya ra. Mixi wulu wulu nu na a batufe. Mixi wulu wulu nu tixi a ya ra. Kiitisae naxa e magoro, e bukie rabi.
11N naxa a to, na feri lanmadi nu na yɛtɛ igboe wɔyɛnyie falafe. N naxa a to, e sube naani nde faxaxi n ya xɔri, e fa a binbi wɔlɛ tɛ xɔɔra, a xa gan.
12Sɛnbɛ naxa ba sube booree yi ra, kɔnɔ waxati nde naxa sa e xa simaya tan xun ma.
13N naxa a to xiye kui kɔɛ ra, Adamadi maniyɛ kelima nuxui fari, a a masoma Ala ra, fɔlɛ mu na naxan bɛ.
14Ala naxa sɛnbɛ, binyɛ, nun mangɛya so a yi, alako sie birin, bɔnsɔɛ birin, nun xui birin falɛe xa lu a xa yaamari bun ma. A xa yaamari mu ɲɔnma abadan, a xa mangɛya buma nɛ tɛmui birin, danyi yo mu na a ma.»
15«N tan Daniyɛli, n xaxili naxa ifu, n ma xiye naxa n magaaxu.
16N naxa n maso mixi nde ra naxan nu na mɛnni n ma xiye kui, n naxa a maxɔrin, a xa na fe fiixɛ n bɛ.
17A naxa na tagi raba n bɛ, ‹Yi sube magaaxuxi naanie, duniɲa mangɛ naani nan na e ra naxee fama bulade bɔxi ma.
18Kɔnɔ Ala Xungbe xa sɛniyɛntɔɛe fama nɛ mangɛya sɔtɔde, a mu bama e yi ra abadan.›»

19«Na dangi xanbi, n naxa wa na sube naani nde xa fe fahaamufe. A mu nu luxi alɔ sube booree. A magaaxu, wure ɲinyie nun yɔxui sanxalee nan nu na a bɛ. A na gɛ sube donde, a naxan luma, a na maboronma nɛ.
20N man naxa wa na feri xa fe kolonfe. Feri fu nu na a xunyi ma, kɔnɔ feri gbɛtɛ to mini, feri saxan naxa bira na feri booree ya ra. Ya nu na feri bɛ, a dɛ fan nu na yɛtɛ igboe wɔyɛnyie falafe. A nu gbo boore feri birin bɛ.»
21«N naxa na feri to sɛniyɛntɔɛe gere ra, a naxa nɔ e ra,
22han Ala Xungbe, fɔlɛ mu na naxan bɛ, na fa kiiti sade e tagi tɛmui naxɛ, a fa nɔndi fi a xa sɛniyɛntɔɛe ma, alako e xa mangɛya sɔtɔ.»
23«A naxa na fasari n bɛ yi ki, ‹Na sube naani nde findixi duniɲa mangɛya nde nan na, naxan mu luxi alɔ boore mangɛyae. A fama nɛ duniɲa birin sɔtɔde, a a halaki, a a maboron.
24Na feri fu findixi mangɛ fu nan na, naxee fama tide na mangɛya xun ma. E na dangi, mangɛ gbɛtɛ tima nɛ. A mu luma alɔ e tan, a fama mangɛ saxan nagorode.
25A wɔyɛnma nɛ Ala Xungbe xili ra, a sɛniyɛntɔɛe ɲaxankata, a wa waxatie nun sɛriyɛe masarafe. Sɛniyɛntɔɛe fama nɛ lude a bɛlɛxɛ waxati saxan nun a tagi bun ma.
26Na dangi xanbi, kiiti sama nɛ, mangɛya bama nɛ a yi ra, a halaki kerenyi ra.
27Mangɛya, yaamari, nun binyɛ naxan birin na duniɲa, na fama nɛ fide Ala Xungbe xa sɛniyɛntɔɛe ma. Ala xa mangɛya mu ɲɔnma abadan. Sɛnbɛ kanyi birin fama nɛ a xa yaamari suxude, e a rabatu.›»
28«Masenyi danyi nan yi ki. N tan Daniyɛli, n naxa gaaxu n ma maɲɔxunyie ra han n yatagi naxa masara. N naxa yi masenyi birin nagata n bɔɲɛ ma.»