Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - 1 Peter

1 Peter 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mai Peter, tangada agoago hagau a Jesus Christ, ang gi nia daangada a God ne hilihili, ala e noho be digau mai i daha i hongo nia guongo go Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia mo Bithynia.
2Goodou ne hilihili aga mai i di hiihai o God Tamana, gaa hai digau dabu mai i dono Hagataalunga, bolo goodou gi hagalongo ang gi Jesus Christ, ge gi madammaa goodou i ono dodo. Tumaalia mo di noho i di aumaalia gii dohu humalia i godou baahi.
3Gidaadou gi danggee ang gi God, Tamana o tadau Dagi go Jesus Christ. Idimaa go dono dumaalia aamua, Ia ne gaamai gi gidaadou di mouli hoou i dana haga mouli aga a Jesus Christ mai i di made. Di mee deenei gu haga honu gidaadou gi di hagadagadagagee mouli.
4Deenei tadau mee e kanakana bolo gidaadou ga hai mee gi di maluagina dela ne benebene go God ang gi ana daangada. Mee e benebene adu gi goodou nia maluagina aanei i di langi, i di gowaa dela hagalee mooho, be e pobo, be e ngudu gi daha.
5Nia maluagina aanei ala e benebene go di mogobuna o God laa adu gi goodou mai di hagadonu, anga gi di hagamouli dela gu togomaalia e gila aga i di hagaodi o di madagoaa.
6Malaa, goodou gi tenetene, eimaha hogi maa goodou e lodo huaidu i di madagoaa bodobodo, mai i nia hagamada e logo ala e tale adu gi goodou.
7Tadinga o nia haingadaa aanei le e haga modongoohia bolo godou hagadonu le e donu. Nia goolo hogi e mee di mooho ma ga manamana gi di ahi, malaa, e hai gadoo be godou hagadonu, ala koia e hagalabagau i nia goolo, e hai loo gi hagamada bolo gi maaloo ai. Gei goodou ga hai mee gi di tene mo di madamada mo di hagalaamua i di laangi dela e gila mai ai Jesus Christ.
8Goodou e aloho i Mee, gei goodou digi mmada gi Mee. Goodou e hagadonu a Mee, gei goodou e de gidee a Mee dolomeenei. Ga hidi ai goodou ga tenetene huoloo i di tene dela e deemee di haga modongoohia go nnelekai,
9idimaa, goodou guu kae di haga mouli o godou mouli, deelaa tadinga o godou hagadonu a Mee.
10Mai di haga mouli deenei, dela ne hidi ai nia soukohp namua ga halahala, ga haga dina gi humalia, ga kokohp di hai o di wanga dehuia dela belee gowadu go God gi goodou.
11Digaula ne hagamada e halahala di madagoaa behee ge dehee dono dau mai. Deenei di madagoaa di Hagataalunga o Christ dela i nadau lodo, ne haga modongoohia gi digaula di dau mai nia hagaduadua ala e hagakono go Christ mo di madamada dela e gila mai nomuli.
12God gu haga modongoohia gi nia soukohp aalaa bolo nadau hegau la hagalee nia mee belee hagahumalia ai ginaadou, gei nia mee belee hagahumalia ai goodou, i di nadau leelee i nia agoago ala e donu, ala e hagalongolongo ginai goodou dolomeenei. Digau hagau o di Longo Humalia, aanei digau ala e hagadele adu gi goodou nia agoago aanei, mai i di mogobuna o di Hagataalunga Dabu dela ne hagau mai i di langi. Aanei nia agoago e donu ala e hiihai labelaa ginai digau di langi bolo ginaadou e hai gi iloo.
13Malaa, goodou hagatogomaalia ge gi haga noho ina gi humalia godou hagamamaanadu. Goodou gii noho kanakana, gei gi hagadagadagagee hua gi nia maluagina ala ga hai mee ginai goodou i di madagoaa Jesus Christ ma ga gila mai.
14Goodou hagalongo ang gi God. Hudee heia godou mouli gi dagi ina go nia hagadilinga hiihai ala nogo i godou baahi i di godou madagoaa nogo de hagalongo.
15Goodou gii dabu i godou mee huogodoo ala e hai, gii hai be God dela ne gahigahi mai goodou dela e dabu.
16Di Beebaa Dabu e helekai, “Goodou e hai gii dabu, idimaa, Au e dabu.”
17Goodou gahia a Mee bolo “Tamana” i godou hai dalodalo ang gi God dela e hagi aga nia daangada huogodoo gi di hagi aga e dahi, e hagatau anga gi nnegau o tangada ne hai. Malaa, goodou gi mmaadagu mo di hagalabagau ina a Mee i lodo godou mouli dela e mouli i henuailala.
18Idimaa, goodou e iloo hua di mee dela ne haga dagaloaha goodou gi daha mo di balu mouli dono hadinga ai, nogo mouli ai godou maadua mmaadua. Goodou hagalee ne haga dagaloaha go nia mee mooho ngoohia, be nia silber be nia goolo,

19gei go tigidaumaha hui ngadaa, go nia dodo hagalabagau o Christ, dela go Tama siibi madammaa, ono milimilia ai.
20Mee ne hili aga i baahi o God i mua di hai o henuailala, ge gu haga modongoohia aga i nia laangi muliagi aanei belee hagahumalia goodou.
21Goodou ne hagadonu a God mai i Christ, dela ne haga mouli aga go Mee mai i di made, gaa wanga gi Mee nia madamada, malaa, godou hagadonu mo godou hagadagadagagee gii luia ang gi God.
22Mai i di godou daudali di tonu, goodou gu haga madammaa goodou, gu aaloho i godou duaahina hagadonu, deelaa laa goodou gi hagadau aaloho aga i lodo godou manawa hagatau.
23Nnelekai a God ala e haga mouli ge e noho hua beelaa, la ne haga haanau goodou labelaa gii hai be nia dama ni Tamana dela hagalee made, hagalee nia dama ni tamana dela e made.
24Idimaa, di Beebaa Dabu e helekai, “Nia daangada huogodoo le e hai be nia geinga tolo, gei nadau madamada le e hai be nia akai lodo geinga. Nia geinga tolo la gaa mae, gei nia akai la ga monnono,
25gei nnelekai a Dimaadua le e noho hua beelaa, ono hagaodi ai.” Nnelekai aanei la go di Longo Humalia dela ne hagadele adu gi goodou.