Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Piyɛri Singena

Piyɛri Singena 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N tan Piyɛri, Yesu Alaa Muxu Sugandixina xɛrana, n tan nan ito sɛbɛma Alaa muxu sugandixine ma, naxanye xuyaxi ayi xɔɲɛyani Pontu nun Galati nun Kapadose nun Asi nun Bitini yamanane yi.
2Ɛ sugandixi nɛn alo Fafe Ala xaxinla yi a ma kii naxan yi nun. A bata ɛ rasariɲan a Nii Sariɲanxin barakani alogo ɛ xa xuru a Muxu Sugandixin Yesu ma, a wunla yi xuya ɛ ma ɛ rasariɲandeni. Ala xa hinanna nun bɔɲɛ xunbenla fi ɛ ma han!
3En barikan bira Alaa Muxu Sugandixina en Marigi Yesu Fafe Ala xa. A bata a liga a kininkinin gbeeni, en yi xɛtɛ, en yi bari a nɛnɛn na, en so nii rakisin yigini Yesu a Muxu Sugandixin nakenla xɔn sayani.
4Kɛɛn naxan mi kalama, a mi xɔrinxɔrinma, a mi lɔma ayi, na nan namaraxi ɛ xa ariyanna yi,
5ɛ tan naxanye kantanxi a sɛnbɛni dɛnkɛlɛyaan xɔn alogo ɛ xa kisin sɔtɔ, naxan minima kɛnɛnni waxati raɲanne yi.
6Na ma, ɛ sɛwa, hali ɛ to tɔrɔxi ɛ bunba feen sifan birin yi waxatidini ito yi
7alogo ɛ dɛnkɛlɛyaan xa rasɛnsɛn. Hali xɛmaan naxan nɔɛ kalɛ, na raxulunma tɛɛn nan na, a rasɛnsɛn. Nayi, ɛ dɛnkɛlɛyaan naxan tɔnɔn gbo xɛmaan xa, na fan lan a rasɛnsɛn bunbaan xɔn, ɛ yi tantunna nun binyen nun xunna kenla sɔtɔ Yesu Alaa Muxu Sugandixin mini waxatini kɛnɛnni.
8Ɛ munma Marigin to singen koni ɛ a xanuxi. Ɛ mi a toma iki, koni ɛ dɛnkɛlɛyaxi a ma, ɛ lu sɛwa gbeeni naxan mi nɔɛ yɛbɛ.
9Amasɔtɔ ɛ ɛ dɛnkɛlɛyaan xunna sɔtɔma nɛn, naxan findixi ɛ niin kisi feen na.
10Nabiin naxanye hinanna fe fala, naxan yi ragidixi ɛ ma, naxan findixi kisi feen na, na findi nɛn ne fe yɛ fenna nun fe fɛsɛfɛsɛ xunna ra.
11E yi katama waxatine nun taxamasenne kolon feen na Yesu a Nii Sariɲanxin yi naxanye makɛnɛnma e xa, a to yi e yi, a yi Alaa Muxu Sugandixina tɔrɔn nun a binye famatɔna fe fala benun a waxatin xa a li.
12Ala a makɛnɛn nɛn nabine xa, a e mi yi walima e yɛtɛ xa koni ɛ tan, e to yi feene falama ɛ naxanye fe mɛxi na muxune ra naxanye Yesu a fe Xibaru Faɲin nali ɛ ma Nii Sariɲanxin barakani naxan kelixi ariyanna yi. Hali malekane fan kunfaxi na feen fɛsɛfɛsɛ feni.
13Nanara, ɛ xaxinli tɔn wanla fe ra, ɛ yɛtɛ suxu, ɛ yi ɛ yigi sa na hinanni ɛ naxan sɔtɔma Yesu Alaa Muxu Sugandixin mini lɔxɔni kɛnɛnni.
14Ɛ lu alo Alaa dii xuruxine, ɛ nama tin luyɛ ɛ kunfa ɲaxine yi, ɛ yi naxanye yi nun ɛ to yi xaxilitareyani.
15Koni Ala sariɲanxi to ɛ xilixi, ɛ fan xa sariɲan ɛ kɛwanle birin yi alo a tan.
16Amasɔtɔ a sɛbɛxi, “Ɛ xa sariɲan, amasɔtɔ n tan sariɲan.”
17Ɛ to ɛ Fafe Ala maxandima, naxan muxune birin kɛwanle makitima kii kedenni, ɛ lu alo xɔɲɛne dunuɲani ito yi waxatidi, ɛ gaxu Ala yɛɛ ra.
18Ɛ a kolon a ɛ mi xunbaxi ɛ fafane namun fe fuune ma se kala daxine xan na alo gbetina hanma xɛmana,

19koni ɛ xunbaxi Alaa Muxu Sugandixin wuli fisamantenna nan xɔn, naxan baxi saraxan na alo yɛxɛɛ diina, fɛ mi naxan na.
20Ala bata yi na sugandi benun dunuɲa xa da, a yi a ramini kɛnɛnni ɛ tan ma fe ra waxati dɔnxɛni itoe yi.
21Ɛ dɛnkɛlɛyaxi Ala ma a tan nan baraka yi, Ala naxan a rakelixi sayani, a binyen fi na ma, alogo ɛ dɛnkɛlɛyaan nun yigin xa lu Ala yi.
22Bayo ɛ bata ɛ yɛtɛ niin nasariɲan ɲɔndi suxun xɔn ma, ɛ yi xanuntenya kɛndɛn sɔtɔ ɛ ngaxakedenne xa, nayi, ɛ bode xanu ɛ sɛnbɛn birin na sariɲanni.
23Amasɔtɔ ɛ bata xɛtɛ, ɛ mɔn yi bari a nɛnɛn na, naxan mi fata adamadiin na naxan faxama, koni fata Alaa falan na naxan niima, a luma habadan.
24Bayo a sɛbɛxi Kitabuni, a naxa, “Adamadiine birin luxi nɛn alo sɛxɛna, e binyen birin yi lu alo se fugena. Sɛxɛne xarama nɛn, e fugene yi yolon.
25Koni Marigina falan luma nɛn habadan.” Na falan findixi Yesu a fe Xibaru Faɲin nan na naxan nalixi ɛ ma.