Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - 1 Kings

1 Kings 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nia ngadau e haa lau maa huowalu (480) i muli digau Israel ne hagatanga i Egypt, i di madagoaa di haa ngadau o Solomon nogo dagi Israel, i lodo di lua malama, di malama go Ziv, gei ogo Solomon ga daamada ga haga duu aga di Hale Daumaha o Dimaadua.
2Di looloo lodo di Hale deelaa la nia piidi e matiwa, di palaha le e motolu, ge tuuduu la nia piidi e mada haa maa lima.
3Di ruum dela e ulu gi lodo di hale, le e looloo nia piidi e madangaholu maa lima, ge e motolu piidi di palaha, gadoo be di palaha o di hale.
4Taalinga di hale le e haga bongoo, di bongoo i daha e mada giigi i di gowaa dela i lodo.
5Di hale e dolu ono baba la guu hau e haga pigi adu gi nia baahi mo tua di Hale Daumaha, di baba e dahi e duuduu i nia piidi e hidu mo di baahi.
6Di palaha o di ruum mugi lala le e hidu mo di baahi piidi, gei tungaalodo le e hiwa piidi, ge mugi nua loo le e madangaholu mo di baahi piidi. Di maadolu o di baahi di Hale Daumaha dela i hongo di baba o di ruum le e mada lahilahi i di baba dela i no lala, bolo gi haga noho ina nia ogo gi hongo di baahi di Hale Daumaha, gi hagalee haga bongoo di Hale Daumaha bolo e haga noho ai nia maa.
7Nia hadu ala ne hau di Hale Daumaha, la ne hai hua gii lawa i di gonduu dela ne gaamai ai nia maa, bolo gi hagalee longoaa nia lee haamaa, be talai, be go nia hagadilinga goloo hau hale ala i golo, i di madagoaa dela e haga duu ai di Hale Daumaha.
8Di gowaa dela e ulu gi lodo i di hale dela i mugi lala loo la i bahi i ngaaga o di Hale Daumaha, mo dono gaagenge e hana gi nua gi di lua baba mo tolu baba.
9King Solomon ga haga lawa dana moomee dela nogo hau dana Hale Daumaha gaa hai di haaligi i nua gi nia tanga mono lau baba laagau ‘cedar’.
10Di hale dela e dolu ono baba, di baba e dahi e duuduu i nia piidi e hidu mo di baahi, la ne haga pigi adu gi di baahi o di Hale Daumaha, duudagi gi nia tanga laagau ‘cedar’.
11Dimaadua ga helekai gi Solomon,
12“Maa goe ga hagalongo gi agu haganoho mo agu helekai, gei Au gaa hai adu agu mee ala ne hagababa gi do damana go David.
13Au gaa noho i baahi agu daangada Israel i lodo di Hale Daumaha dela e haga duu aga kooe, gei Au hagalee diiagi digaula.”
14Malaa, Solomon guu hau di Hale Daumaha guu lawa.
15Di abaaba dela i lodo le e hii gi nia lau baba ‘cedar’ mai i di baba gaa tugi i di haaligi i nua, gei di baba la ne hai gi nia laagau ‘pine’.
16Di ruum dela i lodo loo di Hale Daumaha le e haga ingoo bolo di Gowaa Dabuaahia Huoloo. Di gowaa deenei e looloo i nia piidi e motolu, di abaaba o di ruum dabu le e hai gi nia lau baba ‘cedar’ mai i di baba gaa hana gaa tugi i di haaligi i nua.
17Di ruum dela i mua di Gowaa Dabuaahia Huoloo le e looloo nia piidi e modoono.
18Nia lau baba ‘cedar’ ne daadaa gaa hai nia golee laagau mono akai e humu ai, gei ogo di abaaba i nia baahi huogodoo e hii gi nia lau baba ‘cedar’, gei ogo nia hadu i di gili di abaaba gu hagalee kila mai.
19I tua di Hale Daumaha iai di ruum e hau i tungaalodo, deelaa di gowaa e dugu ai Tebedebe o di Hagababa Dimaadua.
20Di ruum deenei e looloo nia piidi e motolu, di palaha nia piidi e motolu, tuuduu nia piidi e motolu, e hii gi nia goolo madammaa i nia baahi huogodoo. Di gowaa hai tigidaumaha e hii gi nia lau baba ‘cedar’.
21Nia abaaba i lodo di Hale Daumaha e hii gi nia goolo, gei nia daula goolo e dau i di gowaa dela e ulu gi lodo di ruum mugi lodo loo, dela e hii labelaa gi nia goolo.
22Lodo di Hale Daumaha huogodoo e hii gi nia goolo, e hai labelaa di gowaa hai tigidaumaha dela i lodo di Gowaa Dabuaahia Huoloo.
23Nia ada manu e lua hai ono bakau ne hai gi nia laagau olib e dugu i lodo di Gowaa Dabuaahia Huoloo deelaa. Nia lloo nia maa le e dagi madangaholu maa lima piidi.
24Nia maa e hai hua be di mee e dahi, e dagi lua nau bakau. Nia bakau nia maa e lloo nia piidi dagi hidu mo di baahi. Di lloo o nia ngudu nia bakau o di manu e dahi ma ga hagatau gi lodo la nia piidi dagi madangaholu maa lima.
27Meemaa e haga noho be di mee e dahi i lodo di Gowaa Dabuaahia Huoloo deelaa, gei nau bakau gaa holo gi daha le e tale ono ngudu i tungaalodo di ruum, gei ogo nia bakau e lua ala i golo e tale adu gi nia baahi o di ruum deelaa.
28Nia ada manu e lua hai ono bakau aanei la guu hii gi nia goolo.
29Nia abaaba huogodoo i lodo di hale mo di abaaba o di ruum dela i lodo loo le e humu gi nia ada mee ne paa be nia manu e hai nadau bakau, nia loiniu, mono akai.
30Di baba o di Hale Daumaha la guu hii labelaa gi nia goolo.
31Nia bontai dua lua ne hai gi nia laagau olib i di gowaa dela e ulu gi di Gowaa Dabuaahia Huoloo, i hongo di ngudu di bontai le e gaa gi nua.
32Nia bontai le e humu gi nia ada mee ne paa be nia manu e hai nadau bakau, nia loiniu mono akai. Nia bontai mo nia ada loiniu aalaa le e hii gi nia goolo.
33Di bontai o di gowaa dela e ulu gi lodo di ruum damana, le e dagi haa ono madaaduge, gei e mangalloo, ne hai gi nia laagau olib.
34Nia bontai haduhadui e lua ne hai gi nia laagau ‘pine’,
35ala guu humu gi nia ada mee ne paa, be nia manu e hai nadau bakau, nia loiniu, mono akai. Nia ada mee aanei la guu hii hagatau gi nia goolo.
36Di abaaba o di malae i lodo dela i mua di Hale Daumaha le e hau gi nia goolongo hadu e dolu e hagatau gi nua, mo di tanga laagau ‘cedar’ i hongo nia maa.
37Di hagamau di Hale Daumaha o Dimaadua ne haga noho i di lua malama, di malama go Ziv, i di haa ngadau o Solomon nogo king.
38I di walu malama, di malama go Bul, i lodo di madangaholu maa dahi ngadau a Solomon nogo king, di Hale Daumaha ne haga lawa be di hai dela ne haga noho ai. Nia ngadau e hidu ne hau ai di Hale Daumaha go Solomon.